Budownictwo ekologiczne to nowoczesne budownictwo

Nowoczesne budownictwo ekologiczne powinno
być przyjazne dla otaczającego nas środowiska naturalnego i charakteryzować się w szczególności:

 

 

 • stosowaniem materiałów,
  które w czasie budowy i użytkowania budynków nie
  działają szkodliwie na organizmy żywe;
 • stosowanie materiałów,
  które po likwidacji budynku mogą być powtórnie
  wykorzystane;
 • stosowanie instalacji i
  urządzeń do usuwania śmieci i nieczysto?ci w sposób
  umożliwiający ich segregację.

 

Budownictwo
energoszczędne

Z budownictwem energooszczędnym ?ci?le wi??e si? poj?cie
energoch?onno?ci (budynku), któr? okre?lamy jako ilo??
energii zu?ywanej w ci?gu roku, przy czym jako zu?ywan?
energi? rozumiemy dostarczon? z zewn?trz do budynku energi?
elektryczn? i/lub ciepln?, albo warto?? energetyczn?
dostarczonych z zewn?trz paliw (w?giel, gaz, olej opa?owy).

Najwi?kszy udzia? w
energoch?onno?ci ma ogrzewanie, zatem za miar?
energoch?onno?ci budynku przyjmuje si? wspó?czynnik
sezonowego zapotrzebowania na ciep?o na ogrzewanie i jest
okre?lany w zale?no?ci od powierzchni urzytkowej budynku
[kWh/m2*rok] lub lub jego kubatury [kWh/m3*rok].

Poni?ej przedstawiamy
porównanie rocznego zu?ycia energii na ogrzewanie w budynku
mieszkalnym budowanym w Polsce i Szwecji

30 – 60 [kWh/m2*rok]
– Szwecja

90 – 120 [kWh/m2*rok]
– Polska

Na zu?ycie energii na
ogrzewanie wp?ywa wielko?? strat energii spowodowanych
przenikaniem ciep?a przez przegrody zewn?trzne i ogrzewaniem
powietrza wentylacyjnego oraz wielko?? zysków ciep?a od
s?o?ca i zysków eksploatacyjnych, a takrze sprawno??
urz?dze? grzewczych.

Zu?ycie energii w
budynkach zwi?zane jest równie? ze zu?yciem energii na:

– przygotowanie ciep?ej
wody u?ytkowej (energia cieplna b?d? elektryczna);

– o?wietlenie i nap?d
urz?dze? domowych (energia elektryczna).

Najwa?niejsz? cech?
budynków energooszcz?dnych jest podporz?dkowanie wszystkich
szczegó?owych rozwi?za? budowlanych i instalacyjnych
wymaganiom niskiego zu?ycia energii , mianowicie:

 • usytuowanie w terenie w
  miejscu os?oni?tym od wiatrów;
 • rozwi?zanie
  przestrzennebudynku sprzyjaj?ce ochronie cieplnej
  (zwarta bry?a, minimalna liczba okien od strony
  pó?nocnej);
 • wysokie parametry
  izolacyjno?ci termicznej przegród zewn?trznych, a
  takrze przegród wewn?trznycho ró?nych temperaturach
  wn?trz;
 • dobre rozwi?zanie
  wentylacji wn?trz (np. z odzyskiem ciep?a z
  wentylacji);
 • instalacja grzewcza o
  bardzo wysokiej sprawno?ci, zaopatrzona w urz?dzenia
  pomiarowa, regulacyjne oraz automatyk? pogodow?;
 • przemy?lane wykorzystanie
  energii promieniowania s?onecznego, jako czynnika
  zmniejszaj?cego zu?ycie energii i paliw dostarczanych
  do budynku.

Może Ci się również spodoba