50 milionów euro na ekologię

50 milionów euro – to wysokość unijnego dofinansowania m.in. na rekultywację terenów powojskowych oraz zdegradowanych przez przemysł i górnictwo. Ministerstwo Środowiska ogłosiło kolejny konkurs z Programu Infrastruktura i Środowisko. POIiŚ to najważniejsze źródło finansowania przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska w Polsce.

Wnioski można składać od 28 listopada 2011 r. do 16 stycznia 2012 r. do: Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To instytucje, które zajmują się m.in. obsługą aplikacji, które składają instytucje sięgające po unijne pieniądze na projekty z gospodarki wodno-ściekowej oraz odpadowej. Do ich zadań należy m.in. przekazywanie środków unijnych, rozliczanie i nadzorowanie realizacji inwestycji oraz udzielanie niskooprocentowanych pożyczek.

Unijne dotacje są udzielane tylko wtedy, gdy wnioskodawca posiada tzw. wkład własny. I tu z pomocą przychodzą krajowe fundusze ochrony środowiska. Bez tych krajowych pieniędzy nie byłoby mowy o europejskich dotacjach. Krajowe fundusze zawarły łącznie 213 umów na zadania z gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej. Całkowity koszt projektów wdrażanych przez fundusze w ramach POIiŚ wynosi ponad 26 miliardów złotych.

Ogłoszenie o konkursie dotyczy naboru wniosków o dofinansowanie projektów z Programu Infrastruktura i Środowisko z działów: Gospodarka odpadami i ochrony powierzchni ziemi oraz P rzywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich.
Wzory dokumentów oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska (www.mos.gov.pl). Poziom współfinansowania projektów to maksymalnie 85 procent wartości wydatków kwalifikowanych projektu. O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, wojewodowie, Lasy Państwowe i wojsko.

Środki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to 27,9 miliardów euro – największa kwota pośród programów realizowanych kiedykolwiek w Unii Europejskiej, służąca rozwojowi infrastruktury, budowie dróg, kolei, mostów i kanalizacji, jak również obiektów nauki czy urządzeń sportowych. Prawie 5 miliardów euro przewidziano na projekty związane z ochroną środowiska. POIiŚ jest realizowany w Polsce od roku 2007 i potrwa do 2013 r.

NFOŚiGW

System finansowania ochrony środowiska w Polsce

· Finansowanie ochrony środowiska w Polsce w znaczącym stopniu realizowane jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 16 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

· To odrębne instytucje, które tworzą spójny system funkcjonujący już od blisko 20 lat.

· Inwestycje o zasięgu ogólnopolskim i ponadregionalnym finansowane są w ramach środków NFOŚiGW. Natomiast te, o znaczeniu regionalnym finansowo wspierają fundusze wojewódzkie.

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo