60-tonowe ciężarówki na europejskich drogach

Parlament Europejski proponuje, by transport 60-tonowymi ciężarówkami dopuszczony był jedynie na wybranych drogach i na wniosek państw członkowskich UE.

W trakcie ożywionej debaty część posłów sprzeciwiała się masowemu wykorzystaniu tego środka transportu argumentując, że doprowadzi on do uprzywilejowania przewozów samochodowych, gdyż spadną koszty jednostkowe transportu drogowego. To zaś mogłoby mieć poważne konsekwencje dla środowiska naturalnego.

Przyjmując sprawozdanie posłanki Inés AYALA SENDER (PSE, ES) Parlament zatwierdził kompromis, jaki wypracowali posłowie z Komisji Transportu i Turystyki. Sprawozdanie przygotowane z inicjatywy własnej stanowi odpowiedź Parlamentu Europejskiego na komunikat Komisji Europejskiej w sprawie logistyki transportu towarowego w Europie – klucza do zrównoważonej mobilności.

Posłowie proponują, aby 60­-tonowe pojazdy przewożące towary dopuszczane były przez Komisję do użytku jedynie na niektórych drogach wyłącznie na wniosek i w obrębie danego państwa członkowskiego. Przy ocenie takich wniosków należy w szczególności zwrócić należytą uwagę na czynniki takie, jak istniejąca infrastruktura i względy bezpieczeństwa.

tirPosłowie wspierają zamiar Komisji zaprezentowania jesienią 2007 r. planu działania na rzecz logistyki transportowej, którego celem powinno być włączenie logistyki do politycznego programu prac.

Parlament domaga się opracowania wspólnego dokumentu transportowego dla wszystkich przewozów towarowych niezależnie od formy transportu, który zastąpiłby dużą liczbę dotychczasowych dokumentów transportowych.

W sprawozdaniu posłowie wyrażają ubolewanie z powodu niedofinansowania projektów TEN-T w zakresie rozwoju logistyki transportu towarowego w UE i chcą, aby temat ten został poruszony podczas przeglądu ram finansowych w latach 2008-2009. Sprawozdanie wzywa do pilnego rozwiązania problemu wąskich gardeł utrudniających swobodny przepływ pasażerów, towarów i usług, wynikających z historycznego braku odpowiednich przejść przez wysokie masywy transgraniczne, na przykład w Alpach i Środkowych Pirenejach, poprzez stworzenie niezbędnej infrastruktury wspólnotowej (nisko położony tunel kolejowy).

Posłowie zawarli także propozycje zmierzające do zwiększenia kwalifikacji zawodowych personelu zatrudnionego w transporcie i logistyce poprzez priorytetowe wdrażanie szkoleń i programów kształcenia przez całe życie.

Inés AYALA SENDER (PSE, ES)
Sprawozdawca

A6-0286/2007
Sprawozdanie w sprawie logistyki transportu towarowego w Europie – klucza do zrównoważonej mobilności

Andrzej SANDERSKI

źródło: www.europarl.europa.eu

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo