77% POLAKÓW SEGREGUJE ODPADY OPAKOWANIOWE – TO AŻ O 19 PUNKTÓW PROCENTOWYCH WIĘCEJ NIŻ W 2019. WIĘCEJ OSÓB WIE TAKŻE, JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ KARTONY PO MLEKU I SOKACH

Wyniki cyklicznego badania Fundacji ProKarton: „Jak zmienia się wiedza Polaków na temat segregacji odpadów opakowaniowych, w tym kartonów do płynnej żywności”

Warszawa, 12.11.2020 r. – Badanie przeprowadzone dla Fundacji ProKarton przez Kantar pokazuje, że w porównaniu z poprzednimi latami zdecydowanie większy procent Polaków selektywnie zbiera w domu odpady opakowaniowe – w tegorocznym badaniu deklaruje tak 77 proc. badanych, podczas gdy w 2019 roku było to 58 proc. respondentów. O 9 punktów procentowych wzrósł również poziom wiedzy na temat recyklingu kartonów po płynnej żywności, a ponad połowa badanych Polaków właściwie segreguje ten rodzaj opakowań do żółtego pojemnika, podczas gdy w zeszłym roku
było to jedynie 28 proc.

Fundacja ProKarton, której jednym z głównych celów jest podnoszenie wiedzy konsumentów
w obszarze selektywnej zbiórki odpadów oraz recyklingu, wspólnie z firmą badawczą Kantar
po raz kolejny sprawdziła poziom wiedzy Polaków na temat zasad segregacji odpadów opakowaniowych, ze szczególnym uwzględnieniem kartonów do płynnej żywności. Badanie zostało przeprowadzone we wrześniu i objęło reprezentatywną próbę 1012 osób. Wyniki badania porównane zostały do wyników z ubiegłego roku.

JAK ZMIENIŁA SIĘ WIEDZA POLAKÓW O SELEKTYWNEJ ZBIÓRCE NA PRZESTRZENI OSTATNIEGO ROKU?

Porównując wyniki tegorocznego badania z zeszłorocznymi, możemy zaobserwować dużą poprawę, jeżeli chodzi o wiedzę Polaków na temat prawidłowego postępowania z odpadami. Zasad selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych przestrzega aż 77 proc. badanych, co jest
aż dziewiętnastoprocentową poprawą w porównaniu do roku 2019.

Najczęściej odpady opakowaniowe segregują osoby w wieku 30-49 lat oraz posiadające wykształcenie wyższe. Patrząc na ogół społeczeństwa, zasad selektywnej zbiórki częściej przestrzegają kobiety. Biorąc natomiast pod uwagę podział administracyjny, najczęściej segreguje się odpady w województwach: podkarpackim, podlaskim i pomorskim, rzadziej w: świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, małopolskim, mazowieckim i opolskim.

Choć wyniki badania jednoznacznie wskazują na wzrost poziomu segregacji odpadów, ponad połowa
z badanych uważa, że ich wiedza na temat segregacji odpadów opakowaniowych w ciągu ostatniego roku nie uległa zmianie. Wśród pozostałych, 33 proc. badanych uważa, że ich wiedza na ten temat
jest szersza, a 8 proc. dostrzega spadek poziomu swojej wiedzy w badanym zakresie.

Selektywna zbiórka odpadów to temat niezwykle ważny i obecny w dyskusji publicznej. Fundacja ProKarton nieustannie prowadzi działania mające na celu podnoszenie wiedzy o prawidłowym zbieraniu odpadów. Staramy się uzupełniać w ten sposób takie projekty jak np. kampania Ministerstwa Środowiska „Piątka za segregację”, czy też stołeczna akcja „Segreguj na 5”. Cieszy nas, że z badania Kantar wynika, że działania te dają wymierne efekty – mówi Łukasz Sosnowski, prezes Fundacji ProKarton i inicjator badania.

DO KTÓREGO POJEMNIKA POWINNY TRAFIAĆ ZUŻYTE KARTONY PO MLEKU I SOKACH?

W roku 2020 znacznie wyższy jest odsetek Polaków, którzy na pytanie, do którego pojemnika wyrzucają kartony po płynnej żywności, prawidłowo wskazują żółty. Aż 51 proc. ankietowanych wybrało
tą odpowiedź. W porównaniu z zeszłorocznym badaniem, gdzie analogicznej odpowiedzi udzieliło
28 proc., jest to zdecydowana, niemal dwukrotna poprawa. Poprawny pojemnik żółty częściej wskazywały kobiety, a także mieszkańcy największych miast.

Drugim najczęściej wskazywanym pojemnikiem był ten w kolorze niebieskim, przeznaczony na papier. Tą odpowiedź wskazało 10 proc. ankietowanych.

Prawie o połowę zmniejszył się procent osób, które nie zwracają uwagi, do którego pojemnika wyrzucają opakowania po mleku czy sokach. W roku 2020 takiej odpowiedzi udzieliło jedynie
24 proc. ankietowanych, w porównaniu do 41 proc. w 2019 r.

Kartony do płynnej żywności jako odpady wielomateriałowe, powinny być selektywnie zbierane
do żółtego pojemnika, razem z tworzywami sztucznymi i metalami. Prawidłowa selektywna zbiórka pozwala na odzyskanie z nich cennych surowców, czyli wykorzystanie ich ponownie do wytworzenia produktów z recyklingu. Z badania Fundacji ProKarton przeprowadzonego w instalacjach komunalnych wynika, iż odsetek wybierania kartonów po płynnej żywności jest prawie 13 razy wyższy w przypadku odpadów pochodzących z żółtego pojemnika. Dlatego tak istotne jest, aby jak najwięcej kartonów
po mleku lub sokach zbierane było w prawidłowy sposób
– mówi Łukasz Sosnowski, prezes Fundacji ProKarton.

CZY KARTONY DO PŁYNNEJ ŻYWNOŚCI NADAJĄ SIĘ DO RECYKLINGU? TAK!

Na pytanie, czy kartony do płynnej żywności nadają się do recyklingu, ponad połowa odpowiedzi była prawidłowa – 58 proc. Polaków wie, że kartony do płynnej żywności poddawane są recyklingowi.
W porównaniu z rokiem 2019 jest to prawie dziesięcioprocentowa poprawa!

Analizując odpowiedzi na to pytanie widać również, że zmniejszył się odsetek osób, które twierdzą,
że kartony nie podlegają recyklingowi: z 23 proc. w 2019 do 19 proc. w roku 2020.

Najczęściej o tym, że kartony po mleku i sokach podlegają recyklingowi, wiedzą kobiety. Najrzadziej takiej odpowiedzi udzielały osoby z wykształceniem podstawowym oraz mieszkańcy regionu centralnego.

Selektywna zbiórka jest fundamentem, na którym opiera się cały system recyklingu surowców.
A ten z kolei jest jednym z filarów gospodarki o obiegu zamkniętym. Działania podejmowane
w jej kierunku, pozwalają zmniejszyć wykorzystanie surowców pierwotnych i zminimalizować ilość odpadów oraz negatywny wpływ człowieka na środowisko. W Fundacji ProKarton staramy
się przyczyniać do budowania wiedzy Polaków o selektywnej zbiórce i recyklingu odpadów opakowań, ze szczególnym uwzględnieniem kartonów po płynnej żywności. Wyniki tegorocznego badania pokazują, że działania edukacyjno-informacyjne przynoszą pozytywne efekty. Przed nami jednak wciąż sporo pracy, a nadchodzące zmiany w prawie związane z wprowadzeniem Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta postawią nowe wyzwania przed przemysłem i recyklerami. Nadal jednak podstawą systemu będzie selektywna zbiórka odpadów w gospodarstwach domowych. Nieustannie będziemy działać, aby podnosić wiedzę Polaków nt. prawidłowego postępowania
ze zużytymi kartonami po płynnej żywności –
mówi Łukasz Sosnowski, prezes Fundacji ProKarton.

***

Metodologia:

Badanie zostało zrealizowane przez ośrodek Kantar we wrześniu 2020 roku techniką wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI), na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1012 osób powyżej 15 roku życia.

O inicjatorach badania:

Fundacja ProKarton została założona przez producentów materiału opakowaniowego do mleka, soków
i napojów. Fundacja powstała w 2011 roku w odpowiedzi na społeczne zapotrzebowanie w zakresie edukacji ekologicznej. ProKarton promuje korzystanie z kartonów do płynnej żywności jako opakowań nowoczesnych, gwarantujących najlepszą ochronę zapakowanej w nie płynnej żywności. Opakowania kartonowe posiadają szereg atrybutów ekologicznych, dzięki którym minimalizowaniu ulega ich wpływ na środowisko naturalne.

Cele Fundacji ProKarton:

• poszerzanie wiedzy konsumentów na temat zalet kartonowych opakowań

do płynnej żywności,

• kreowanie pozytywnego wizerunku opakowań kartonowych do płynnej żywności,

• wspieranie recyklingu opakowań kartonów do płynnej żywności,

• prowadzenie konstruktywnego dialogu z mediami i innymi interesariuszami

w obszarze ochrony środowiska i zarządzania odpadami opakowaniowymi.

Misją Fundacji ProKarton jest edukacja ekologiczna oraz promowanie kartonów do mleka i soków, które jako nowoczesna forma opakowań do płynnej żywności, zapewniają jej najlepszą ochronę.

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo