Biznes oraz Konsumenci – współdziałanie na rzecz zrównoważonego rozwoju

Tylko wzajemna pomoc oraz współpraca może znacznie zmniejszyć wpływ błędów w konsumpcji na środowisko naturalne.

                 Nasza konsumpcja rodzi odpady
                   
.   Czy na ekologii można zarobi? 

Ogólny wniosek 40-stronnicowego raportu Światowej Rady biznesu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju „Zrównoważony Rozwój: Fakty i zagro?enia z perspektywy biznesu” („Sustainable Consumption: Facts and trends from a business perspective”) mówi o potrzebie wspó?pracy konsumentów i ?rodowiska biznesu. Raport jest wynikiem rocznych bada? nad wzajemnymi relacjami obu grup.

Globalna konsumpcja nie rz?dzi si? zasadami zrównowa?onego rozwoju – ze szkod? dla Ziemi. Raport wskazuje na szybki wzrost liczby ludno?ci, a co za tym idzie, spo?ywanie wi?kszej ilo?ci ?ywno?ci, zw?aszcza w krajach rozwijaj?cych si?. Pomimo ?e podczas bada? konsumenci wykazuj? trosk? o ?rodowisko i gotowo?? do dzia?ania, w praktyce ich zachowania cz?sto nie odzwierciedlaj? wyg?aszanych pogl?dów. Przyczyna takiego zachowania mo?e le?e? m.in. z nieop?acalno?ci podejmowania decyzji przyjaznych naturze, trudno?? w ich podejmowaniu czy brak wiedzy na temat ekologicznych certyfikatów.

Zadaniem ?rodowiska biznesu jest rozpowszechnianie idei zrównowa?onego rozwoju poprzez u?atwienie konsumentom decyzji przy wyborze produktów bliskich naturze. Powinno si? to odbywa? poprzez uczynienie ekoproduktu dost?pnego na równi z jego konwencjonalnym odpowiednikiem. Co wi?cej, wszelkie zabiegi marketingowo-promocyjne powinny stymulowa? proekologiczne wybory konsumentów na rzecz zrównowa?onego rozwoju.

Takie produkty jak samochody czy detergenty siej? spustoszenie w ?rodowisku. Fabryka marnotrawi?ca w procesie produkcji ogromne ilo?ci gor?cej wody zawsze b?dzie szkodliwa dla natury, niezale?nie od tego jak „ekologiczne” s? jej wyroby. A wystarczy usprawni? proces produkcji, zamieniaj?c gor?c? wod? na zimn?. Podobnie jest z konsumentem, którego z pozoru drobne wybory mog? znacz?co zmieni? otoczenie.

Raport wskazuje na pozytywne zachowania firm, które ju? zaczynaj? zmienia? postawy swoich klientów. Dla przyk?adu: Nokia wykaza?a, ?e dwie trzecie energii jest marnotrawiona przez użytkowników telefonów komórkowych, którzy po za?adowaniu swojego telefonu nie wyci?gn?li ?adowarki z kontaktu. Nokia zredukowa?a w swoich ?adowarkach ilo?? marnowanej energii o 70 procent. Przy okazji telefon przypomina swojemu w?a?cicielowi o wy??czeniu ?adowarki z kontaktu.

Z tre?ci? raportu mo?na si? zapozna? na stronie ?wiatowej Rady Biznesu na Rzecz Zrównowa?onego Rozwoju: www.wbcsd.org

 

 Ecoportal.com.pl,  Julian Z Pankiewicz

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo