Czy gruz jest odpadem czy towarem?

Klasyfikacja gruzu budowlanego budzi ciągle dużo kontrowersji. Każdy remont, w wyniku którego powstaje gruz, jest źródłem powstawania odpadów, które musisz właściwie zagospodarować.

Gruz niekoniecznie musi być kłopotliwym odpadem. Firmy wyposażone w kruszarki chętnie za niego zapłacą. Wykorzystają go jako materiał, który po recyklingu stanie się towarem budowlanym.

W Polskim katalogu odpadów gruz w postaci odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej zaklasyfikowany jest jako:

* gruz betonowy pod kodem 17 01 01 lub
* gruz ceglany pod kodem 17 01 02 oraz
* zmieszane opady z betonu, gruzu ceglanego, opadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, nie zawierające substancji niebezpiecznych – 17 01 07.

Jeżeli, prowadząc przedsiębiorstwo, wytwarzasz odpady gruzu, chociażby przy rozbiórce budynków gospodarczych, najtańszym sposobem pozbycia się ich, będzie przekazanie ich w celu wykorzystania osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, nie będących przedsiębiorcami, na ich własne potrzeby. Zezwala na to rozporządzenie wykonawcze do ustawy o odpadach, wymienione w podstawie prawnej do niniejszego artykuły.

Transport gruzu do miejsca wykorzystania nie nakłada na odbierającego odpady zezwolenia na prowadzenie działalności – ani w zakresie transportu, ani w zakresie odzysku. Rozporządzenie narzuca na odbierającego obowiązek wykorzystania odebranego gruzu w procesie odzysku R14. Odbiorca może wykorzystać gruz do:

* utwardzania powierzchni,
* budowy fundamentów,
* użycia jako podsypki pod posadzki na gruncie po rozkruszeniu.

Odbierający nie musi prowadzić ewidencji ilościowej otrzymanego gruzu. Ty natomiast nie jesteś zwolniony z przekazania odpadu na karcie przekazania. W rozporządzeniu nie ma nakazu, aby dany gruz przekazany na cele własne musiał spełniać określone w budownictwie normy.

Uwaga!

Rozporządzenie z 2006 r. nr 49, poz. 356 w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami zezwala na wykorzystanie odpadów gruzu w procesie R14 do utwardzania powierzchni terenów, do których posiadacz ma tytuł prawny. Utwardzenie to nie powinno zakłócać stanu wody w gruncie – zg. z art.29 ustawy z 18 lipca 2001 r – Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. nr 239, poz. 2019 i nr 267, poz. 2255).

Gruz możesz również wywieźć na lokalne składowisko odpadów. Ceny za jedną tonę kształtują się wg cenników ustalanych indywidualnie dla danego składowiska w przedziale od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych za tonę. Wspomniane wcześniej rozporządzenie dopuszcza zastosowanie odpadów gruzu w operacji R14 do zabezpieczenia przed erozją wodną i wietrzną skarpy i powierzchni korony zamkniętego składowiska.

Gruz w przeważającej większości poddawany jest procesom recyklingu, a w mniejszym stopniu składowany i unieszkodliwiany, dlatego możesz również za odpowiednią opłatą, przekazać go przedsiębiorcy zajmującemu się jego dalszym zagospodarowaniem po przeprowadzeniu procesów kruszenia.

Kiedy gruz staje się towarem?

Jeśli prowadzisz przedsiębiorstwo budowlane, to gruz jest odpadem, który możesz poddać procesom recyklingu, co zapewni zysk Twemu przedsiębiorstwu i da Ci poczucie, że działasz na korzyść środowiska. W pierwszej kolejności odpady z demontażu budynków, obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej zostają wstępnie kruszone za pomocą szczęk kruszących. Gruz przetworzony na towar musi spełniać pewne normy dotyczące frakcji.

Odpowiednie frakcje (od 0 do 31.5, 63, 90, 120 mm) stanowią produkt, który doskonale nadaje się do powtórnego wykorzystania, np. przy budowie:

* drogi,
* wałów,
* nasypów kolejowych,
* nieprzepuszczalnych wykładzin,
* czasz osadników podziemnych,
* do utwardzenia terenu,
* do produkcji mieszanek betonowych.

Takie kruszywo z recyklingu może praktycznie zastąpić kruszywo największych frakcji w betonach zwykłych. Cena netto za tonę skruszonego gruzu kształtuje się w granicach od 10 do 30 zł za tonę, natomiast skruszenie gruzu kosztuje się w granicach 13 do 20 zł za tonę. Wynika z tego, że inwestując w kruszarkę do gruzu, kamieni, wyrobów ceramiki budowlanej (pustaków, cegieł, dachówek, kafli i in.) możesz ubić niezły interes! Potrzebna Ci wówczas będzie decyzja starosty danego powiatu, zezwalająca na wytwarzanie z uwzględnieniem zbierania, recyklingu i transportu odpadów w postaci gruzu.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2001 r. nr 62, poz. 628 ze zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2001 r. nr 112, poz. 1206).
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2006 nr 75, poz. 527).
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku z 19 grudnia 2008 r. (Dz.U. z 2008 r. nr 235, poz. 1614).
5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz.U. z 2006 r. nr 49, poz. 356).

Pochodzenie: http://www.ochronasrodowiska.eu/

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo