Czy możesz uniknąć obowiązków prowadzenia ewidencji odpadów?


Gospodarując wytwarzanymi przez siebie odpadami w pierwszej kolejności musisz na podstawie katalogu odpadów zaklasyfikować je oraz określić, jakiemu rodzajowi działalności podlegasz. Czy możesz swoje obowiązki przynajmniej w części scedować na inny podmiot?

W zależności od typu działalności musisz zwrócić się do odpowiedniego dla siedziby lub miejsca prowadzenia działalności Twojej firmy starostwa powiatowego z wnioskiem o wydanie właściwej decyzji odpadowej. Właściwość miejscowa uzależniona jest od typu decyzji, o jaką wnioskujesz. Będzie to zawsze miejsce prowadzenia działalności, a wiec wytwarzania czy przetwarzania odpadów. Miejsce siedziby będzie adekwatne natomiast dla transportu odpadów. Szczegóły, jak przygotować wniosek, znajdziesz w ustawie o odpadach.

Zezwolenia obejmują zazwyczaj kilka rodzajów działalności. Możesz uzyskać decyzję zarówno na wytwarzanie, jak i unieszkodliwianie oraz magazynowanie odpadów.

Za co jesteś odpowiedzialny?

Niezależnie od tego, jaką decyzję administracyjną powinieneś mieć, odpowiadasz za:

 • podpisanie umowy na wywóz odpadów komunalnych z lokalnym przedsiębiorstwem sanitarno- porządkowym,
 • przekazywanie odpadów firmom działającym na mocy ważnych decyzji, zezwalających im na działalność w zakresie odbioru lub unieszkodliwiania tych odpadów. Najlepiej posiadać kopię decyzji wydanych ww. firmom, zezwalających im na gospodarowanie odpadami, które im przekazujesz. Pozwolenie to będzie wymagane przez organ Inspekcji Ochrony Środowiska w czasie kontroli w celu upewnienia się, czy przekazałeś odpady uprawnionej do ich odbioru jednostce,
 • wyznaczenie miejsca magazynowania odpadów zapewniającego ich bezpieczne magazynowanie dla ludzi i środowiska naturalnego,
 • zorganizowanie opisanych pojemników do magazynowania odpadów tego wymagających, (np. pojemnik na zużyte opakowania po olejach i płynach, pojemnik na zużyty sorbent, pojemnik na zużyte akumulatory i baterie),
 • nie mieszanie różnych rodzajów odpadów, z zastrzeżeniem dopuszczalnych wyjątków.

Ewidencja odpadów

Przekazując odpady firmom zewnętrznym zobowiązany jesteś prowadzić ich ewidencję (oprócz odpadów komunalnych). W momencie przekazania wypełniasz w 3 egzemplarzach kartę przekazania odpadu z przeznaczeniem dla:

 • przekazującego,
 • transportującego,
 • odbierającego odpady

lub w 2 egzemplarzach w przypadku, gdy transportujący i odbierający odpady są tym samym podmiotem.

Karta ta musi być podstemplowana przez każdy podmiot uczestniczący w przekazaniu odpadu i mieć wpisaną datę przekazania, odbioru do transportu i ostatecznego oddania odpadu do końcowego odbiorcy. Kompletnie podstemplowana musi wrócić do ciebie.

Karta ewidencji odpadu

Przy pierwszym przekazaniu danego odpadu w danym roku, po wypełnieniu karty przekazania, zakładasz dla danego odpadu kartę ewidencji odpadu. Na przygotowanej karcie wpisujesz kolejne przekazania odpadu w danym roku.

Dokumenty te są bardzo ważne, gdyż na ich podstawie prowadzisz sprawozdawczość z ilości wytworzonych, zebranych, unieszkodliwionych lub odzyskanych odpadów. Na koniec roku sporządzasz Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów i wysyłasz je do 31 marca każdego roku za rok ubiegły do odpowiedniego dla siedziby firmy urzędu marszałkowskiego.

Wzór formularza znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 14 lutego 2006 r.

W Twoim zakładzie mogą powstawać odpady w wyniku usług serwisowych, prowadzonych przez firmy zewnętrzne. Jeśli odpowiednio skonstruujesz umowę z tymi firmami, możesz uniknąć obowiązków dotyczących tych odpadów.

Musisz tylko zadbać, by w umowach tych nie znalazły się zapisy mówiące o tym, że Ty, a nie firma serwisowa jesteś wytwórcą odpadu. Jeśli masz taką umowę, odpowiedzialność za gospodarowanie danymi odpadami przechodzi na firmę usługową.

Sprawozdawczość

Jesteś zobowiązany przechowywać przez okres 5 lat:

 • karty ewidencji i przekazania odpadów,
 • zbiorcze zestawienia o ilości wytworzonych odpadów.

Decyzje zezwalające Tobie oraz firmom odbierającym od ciebie odpady na działalność w zakresie gospodarowania odpadami przechowujesz jeszcze przez okres 5 lat po wygaśnięciu ich ważności.

Podstawa prawna:

 • Ustawa o odpadach z 21 kwietnia 2001 roku (Dz.U. z 2001 r. nr 62, poz. 628).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2001 r. nr 112, poz. 1206).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz.U. z 2007 r. nr 101, poz. 686).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 14 lutego 2006r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2006 r. nr 30, poz. 213).

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo