Definicja, pojęcie odpadu:

Sorbent to specyficzny proszek z domieszką trocin, którego przeznaczeniem jest usuwanie olei i innych substancji ropopochodnych, a także wodnych roztworów kwasów i zasad takich jak płyny hamulcowe i chłodnicze.

1. Definicja
odpadu:

"wszystkie przedmioty oraz
substancje stałe, a także nie będące ściekami substancje ciekłe, powstałe w
wyniku prowadzonej działalności gospodarczej lub
bytowania człowieka i
nieprzydatne w miejscu lub czasie, w którym
powstały; za odpady uważa się również osady ściekowe" według ustawy o odpadach z 27 czerwca 1997 roku (Dz. U. z 1997 roku, Nr 96, poz. 592, art. 3.1 po
zmianie).

"każda substancja lub przedmiot, w kategoriach
ustalonych w załączniku do Dyrektywy, których posiadacz się wyzbywa lub zamierza się pozbyć, lub też których pozbycie się jest
wymagane" – Dyrektywa Rady 75/442/EWG z 15 lipca 1975 roku.

"materiały nie stanowiące
głównego produktu, których podstawowym źródłem jest przemysł produkcyjny.
Odpady powstają w przemyśle jako produkty uboczne procesów wytwarzania, jak i w
formie odpadów poużytkowych
wyprodukowanych dóbr" – ustalenia WHO.

2.
Odpady
niebezpieczne:

"są to odpady, które ze względu na swoje
pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny i okoliczności, stanowią zagrożenie
dla życia, lub zdrowia ludzi albo dla środowiska" według
ustawy o odpadach z 27 czerwca 1997 roku
(Dz. U. z 1997 roku, Nr 96, poz. 592, art.
3.2.)

"muszą posiadać odpowiedni skład i
charakteryzować się jedną lub więcej właściwościami przedstawionymi poniżej:

.       
H1
wybuchowe (pod wpływem płomienia, wstrząsu, tarcia}

.       
H2
utleniające (połączone z innymi substancjami powodują silną reakcję
egzotermiczną)

.       
H3-A
wysoce łatwopalne

.       
temperatura
zapłonu poniżej 21° C (substancje i preparaty w stanie ciekłym),

.       
zapłon
w temperaturze otoczenia (przy kontakcie z powietrzem),

.        
zapłon
po krótkim kontakcie ze źródłem ognia (substancje i preparaty w stanie stałym), itd." – Dyrektywa Rady
91/689/EWG

3.
Odpady
komunalne:

"rozumie się przez to stałe i ciekłe odpady powstające
w gospodarstwach domowych, w obiektach użyteczności publicznej i obsługi
ludności, a także w pomieszczeniach używanych na cele biurowe lub socjalne
przez wytwarzającego odpady, w tym nieczystości gromadzone w zbiornikach
bezodpływowych, porzucone wraki pojazdów mechanicznych oraz odpady uliczne, z
wyjątkiem odpadów niebezpiecznych," według ustawy o
odpadach z 27 czerwca 1997 roku
(Dz. U. z 1997 roku, Nr 96, poz. 592, art.
3.3.)

4. Substancje
chemiczne:


"pierwiastki chemiczne lub ich związki, w
jakich występują lub zostają uzyskane za pomocą jakiegokolwiek procesu
produkcyjnego, wraz ze wszystkimi dodatkami wymaganymi dla zachowania ich
trwałości oraz wszystkimi zanieczyszczeniami powstałymi w wyniku zastosowania
procesu, jednak bez rozpuszczalników, które można oddzielić bez wpływu na
trwałość substancji, i bez zmiany jej składu"

"mieszaniny pierwiastków chemicznych lub ich
związków, o których mowa wyżej, z wyłączeniem mieszanin będących odpadami"


Substancje
chemiczne klasyfikuje się uwzględniając ich toksyczność, właściwości
fizykochemiczne oraz działanie na środowisko. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i
Ochrony Środowiska 21 sierpnia 1997 roku
w sprawie substancji chemicznych stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia
(Dz. U. z 1997 roku, Nr 105, poz. 671).


5. Ścieki:

"wprowadzane
do wód, do ziemi albo do urządzeń kanalizacyjnych:
– wody zużyte do celów bytowych i gospodarczych,
– wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych, z wyłączeniem wód
pierwszej i drugiej klasy czystości,
– wody skażone środkami promieniotwórczymi,
– ciekłe odchody zwierzęce,
– wody opadowe pochodzące z terenów zanieczyszczonych, w tym z centrów miast,
terenów przemysłowych, baz transportowych i dróg o dużym natężeniu ruchu wraz z
parkingami." według ustawy o odpadach z 27 czerwca 1997 roku (Dz. U. z 1997 roku, Nr 96, poz. 592, art. 3.5. po
zmianach)

6. Składowisko odpadów:

"…rozumie się przez to także wysypisko
odpadów komunalnych, wylewisko odpadów ciekłych, a także zwałowiska mas
ziemnych i skalnych powstające w wyniku realizacji inwestycji albo prowadzenia
eksploatacji kopalin -z zastrzeżeniami określonymi wcześniej
."
według ustawy o odpadach z 27 czerwca
1997 roku (Dz. U. z 1997 roku, Nr 96, poz. 592, art. 3.8. po zmianach)

 7. Wykorzystanie odpadów:

.       
zastosowanie odpadów w celach przemysłowych (w tym energetycznych,
budowlanych) jako surowców wtórnych (w całości lub w części, bezpośrednio lub
poprzez przetworzenie),

.       
zastosowanie odpadów w celach nieprzemysłowych, np. do nawożenia
gleby, do kształtowania powierzchni gruntów.

Unieszkodliwianie odpadów, jako najmniej pożądane, polega na takim
przekształceniu odpadów, aby stosując dostępne procesy biologiczne, fizyczne
lub chemiczne doprowadzić je do stanu, w którym nie będą stwarzały zagrożeń dla
życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska. Do form unieszkodliwiania odpadów
ustawodawca zaliczył również składowanie odpadów.

 8. Postępowanie
z odpadami:

.       
zapobieganie powstawaniu odpadów,

.       
wykorzystanie odpadów, których powstania nie udało się uniknąć,

.       
unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie udało się
zapobiec, oraz których nie udało się wykorzystać

 


Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo