Dokument o polityce ekologicznej państwa

rzad_poRada Ministrów przyjęła dokument "Polityka ekologiczna państwa w
latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016".

        Rząd Tuska najszybciej tracił  poparcie
        
Obama nadzieją amerykańskich ekologów?

Ma on służyć m.in.
poprawie jakości środowiska
i ochronie zasobów naturalnych – podało
Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

Szacuje się, że na wykonanie
zadań określonych w polityce ekologicznej na lata 2009-2012 trzeba
będzie przeznaczyć ponad 66 mld zł, a na lata 2013-2016 ponad 63 mld zł.

Poprawa
jakości środowiska, realizacja zasady zrównoważonego rozwoju,
powstrzymanie niekorzystnych zmian klimatu oraz ochrona zasobów
naturalnych, w tym różnorodności biologicznej – to najważniejsze
zadania przyjętej polityki ekologicznej państwa na lata 2009-2012.


Jak
CIR podał, Polska musi sprostać trudnym zadaniom związanym z ochroną
atmosfery i przeciwdziałaniem zmianom klimatu. Wyzwaniem dla Polski
będzie także sprostanie unijnym dyrektywom w sprawie jakości powietrza.
Dla terenów, które nie spełniają unijnych standardów jakości powietrza,
zostaną opracowane i zrealizowane programy naprawcze.

Zdaniem
rządu, konieczna będzie również promocja najnowszych technologii
służących ochronie środowiska, w tym rozwoju odnawialnych źródeł
energii, a także szybka modernizacja przemysłu energetycznego.

Zgodnie
z polityką ekologiczną, zasady ochrony środowiska i przyrody powinny
być uwzględniane w planach zagospodarowania przestrzennego. Chodzi o
wdrożenie przepisów umożliwiających przeprowadzanie ocen oddziaływania
na środowisko już na etapie studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego.

Z kolei działalność nowych
organów – Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i regionalnych
dyrektorów ochrony środowiska ma uprościć i przyspieszyć procedury
środowiskowe, wymagane w fazie przygotowania inwestycji. Do kompetencji
tych instytucji należą kwestie związane z ocenami oddziaływania na
środowisko, zarządzaniem ochroną przyrody, w tym europejską siecią
Natura 2000 oraz zagadnieniami odpowiedzialności za szkody w środowisku.

W
dokumencie duży nacisk położono na ochronę zasobów naturalnych.
Minister środowiska wspólnie z organizacjami ekologicznymi chce w 2009
r. zakończyć prace nad listą obszarów Natura 2000. CIR podał, że będzie
to miało istotne znaczenie dla przyspieszenia realizacji inwestycji
infrastrukturalnych, takich jak: autostrady, kolektory kanalizacyjne,
linie energetyczne, itp.

W polityce ekologicznej uwagę
poświęcono także lasom – kontynuowaniu zalesień i zadrzewianiu tzw.
korytarzy ekologicznych (łączących kompleksy leśne), które mają ogromne
znaczenie dla zachowania i rozwoju różnorodności biologicznej fauny
oraz flory.

W najbliższych latach jeszcze ważniejsze stanie się
racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi, w szczególności wodą.
Założono również bardziej racjonalne korzystanie z zasobów
geologicznych i poprawę gospodarki odpadami, zwłaszcza komunalnymi.

Priorytetem
dla resortu środowiska będzie efektywne wykorzystywanie pieniędzy z
Unii Europejskiej na wyposażenie kolejnych aglomeracji w oczyszczalnie
ścieków i systemy wodno- kanalizacyjne, a także w nowoczesną gospodarkę
odpadami. Podkreślono także znaczenie edukacji.

Inne działania
wymienione w dokumencie to m.in.: bezpieczeństwo ekologiczne, w tym
opracowanie oceny ryzyka powodziowego, ochrona gleb, rekultywacja
terenów zdegradowanych, ochrona przed hałasem.

PAP

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo