Jak zostać rolnikiem ekologicznym

Producent, który chce przestawić swoją produkcję na metody ekologiczne, zobowiązany jest zgłosić taką działalność Jednostce Certyfikującej upoważnionej przez Ministra Rolnictwa oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) właściwemu dla miejsca zamieszkania

Złożenie zgłoszenia oznacza rozpoczęcie przestawiania produkcji na ekologiczne metody gospodarowania (zgodnie z ustawą O rolnictwie ekologicznym z 20 kwietnia 2004 r. i Rozporządzeniem Rady 2092/91/EWG z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych, Dz.U.L.198,22.7.1991.s.1 z późniejszymi zmianami). Wraz z rozpoczęciem produkcji ekologicznej gospodarstwo musi być udostępniane dla  kontroli. Okres przestawiania trwa przynajmniej 2 lata, a w przypadku upraw wieloletnich tj. sadów oraz plantacji jagodowych 3 lata.

W wyżej wymienionych okresach gospodarstwo rolne podlega co najmniej raz w roku, w terminie uzgodnionym z posiadaczem gospodarstwa, kontroli przeprowadzonej pod kątem realizacji programu przestawiania gospodarstwa na prowadzenie produkcji metodami ekologicznymi. Kontrolą objęte są gospodarstwa zarówno w okresie przestawiania, jak i gospodarstwa posiadające już certyfikat (należy wyeliminować mylne poglądy, że certyfikat przyznawany jest dożywotnio).

Jak uzyskać certyfikat rolnictwa ekologicznego? Aby uzyskać certyfikat rolnictwa ekologicznego należy:

1. Zgłosić gospodarstwo rolnicze (jednostkę produkcyjną) do systemu rolnictwa ekologicznego.
2. Złożyć wniosek o certyfikację ekologicznego gospodarstwa rolniczego, ksero wypisu z ewidencji gruntów i budynków, ksero mapy ewidencyjnej oraz ksero umowy dzierżawy – jeżeli dotyczy.
3. Wypełnić formularz FZ-01/04 "Zgłoszenie działalności w rolnictwie ekologicznym", a następnie odesłać po jednym egzemplarzu na adres Jednostki Certyfikującej oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych właściwej dla miejsca zamieszkania.

Formularz wniosku, opis jednostki produkcyjnej oraz Zgłoszenie działalności w rolnictwie ekologicznym są do pobrania w Jednostce Certyfikującej, Ośrodkach Doradztwa Rolniczego oraz na stronie internetowej jednostki. Na podstawie kompletu dokumentów złożonych w Jednostce Certyfikującej i dokonaniu opłaty za przeprowadzenie kontroli odbywa się rejestracja gospodarstwa w systemie rolnictwa ekologicznego i wystawienie zaświadczenia niezbędnego do Programu Rolno-Środowiskowego.

Rolnik w momencie złożenia wniosku do Biura Certyfikacji wpłaca wstępnie 100,00 zł. Drugą część opłaty rolnik dokonuje przed przeprowadzeniem przez inspektora kontroli w gospodarstwie. Wysokość opłaty uzależniona jest od wielkości kontrolowanego gospodarstwa. Koszty poniesione przez rolnika, w przypadku pozytywnej kontroli, są częściowo dotowane przez Stację Chemiczno-Rolniczą.

Opracowano na podstawie;.cobico.pl/rolnictwo-ekologiczne

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo