Kolektor słoneczny można kupić z dopłatą

Indywidualni właściciele domów i wspólnoty mieszkaniowe niepodłączone do sieci ciepłowniczej będą mogły uzyskać 45-proc. dopłatę do zakupu i montażu kolektorów słonecznych do ogrzewania wody.

Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) podpisał niedawno z sześcioma bankami umowy uruchamiające program dopłat do kredytów bankowych na zakup i montaż kolektorów słonecznych.

Osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym nie-podłączonym do sieci ciepłowniczej poprzez banki NFOŚiGW proponuje 45- -proc. dopłatę do zakupu i montażu kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej. Program finansowy, którego uruchomienie zaplanowano na jesień tego roku ruszy wcześniej. Część banków uruchomi go już w lipcu, nato- miast wszystkie zadeklarowały w swojej ofercie kredyty na kolektory słoneczne w sierpniu br.
Warunki dofinansowania

Kredyt na realizację przedsięwzięcia udzielany jest ze środków własnych banku w ramach limitu przyznanego przez NFOŚiGW. Środki z kredytu z dotacją wypłacane będą bezgotówkowo, bezpośrednio na konto wykonawcy lub dostawcy dóbr i usług, na podstawie wystawionych faktur. Wysokość kredytu z dotacją wynosi do 100 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem, że jednostkowy koszt kwalifikowany przedsięwzięcia nie może przekroczyć 2500 zł/mkw. powierzchni całkowitej kolektora.

Kwota kredytu może przewyższać wysokość kosztów kwalifikowanych. Dotacją objęta jest wyłącznie część kredytu wykorzystana na koszty kwalifikowane przedsięwzięcia.

Bank ustanawia zabezpieczenie udzielonego kredytu z dotacją.

Nabór wniosków o dotację NFOŚiGW wraz z wnioskami o kredyt prowadzony jest w trybie ciągłym przez banki, które zawarły z NFOŚiGW umowę o współpracy. Dotacja wypłacana jest po potwierdzeniu przez bank zrealizowania przedsięwzięcia oraz osiągnięcia efektu ekologicznego tożsamego z efektem rzeczowym.

Kontrolę prawidłowości realizacji przedsięwzięcia i wykorzystania środków z kredytu z dotacją przeprowadza bank.

Ze wsparcia mogą skorzystać osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania jednorodzinnym lub wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym, któremu mają służyć zakupione kolektory słoneczne, lub wspólnoty mieszkaniowe instalujące kolektory słoneczne na własnych budynkach wielolokalowych (wielorodzinnych).
Wykorzystanie wsparcia

Kredyt lub część kredytu z dotacją na częściową spłatę kapitału kredytu może być wyłącznie wykorzystana na sfinansowanie: kosztu projektu budowlano-wykonawczego rozwiązania technologicznego dotyczącego montażu instalacji do przygotowania ciepłej wody użytkowej sporządzonego lub zatwierdzonego przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania; kosztu nabycia nowych instalacji kolektorów słonecznych (w szczególności: kolektora słonecznego, zasobnika, przewodów instalacyjnych, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki); kosztu zakupu ciepłomierza spełniającego normy PN EN 1434; kosztu montażu kolektora słonecznego; zapłaconego podatku od towarów i usług (VAT), z zastrzeżeniem, że jeżeli beneficjentowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT, podatek ten nie jest kosztem kwalifikowanym.
12następna

Koszty kwalifikowane

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszt kolektora słonecznego, którego dostawca legitymuje się:

● sprawozdaniem z jego badań na zgodność z normą PN EN-12975-2, wykonanych przez akredytowa- ne laboratorium badawcze oraz aktualnym certyfikatem zgodności, wydanym przez akredytowaną jednostkę certyfikującą lub

● europejskim certyfikatem na znak „Solar Keymark” nadanym przez jednostkę certyfikującą.

Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat, licząc od daty złożenia wniosku o kredyt. Jeżeli kolektor słoneczny nie może być uznany za koszt kwalifikowany, to również pozostałe koszty przedsięwzięcia uznaje się za niekwalifikowane.
Procedura wyboru

Wnioski o dotację NFOŚiGW wraz z wnioskami o kredyt rozpatrywane są w trybie ciągłym, według kolejności wpływu, przez bank, zgodnie z warunkami określonymi w umowie o współpracy NFOŚiGW z bankiem.

Po podpisaniu umowy kredytu zgodnie z warunkami określonymi w umowie o współpracy banku z NFOŚiGW i zrealizowaniu przedsięwzięcia, kredytobiorca występuje do banku o wypłacenie dotacji poprzez złożenie protokołu ostatecznego odbioru przedsięwzięcia oraz innych dokumentów określonych w umowie kredytu, potwierdzających osiągnięcie efektu ekologicznego tożsamego z efektem rzeczowym.

Spłata części kapitału kredytu następuje poprzez przekazanie dotacji przez NFOŚiGW na podstawie wystąpienia banku potwierdzającego zrealizowanie przedsięwzięcia.

Na zakup i montaż

Dopłaty będą udzielane do kredytów zarówno na zakup i montaż kolektorów słonecznych, jak i aparatury niezbędnej do ich prawidłowego funkcjonowania. Inwestorzy mogą zatem liczyć na dofinansowanie kosztów:

● sporządzenia projektu budowlano-wykonawczego,

● zakupu: kolektora słonecznego, nowego zasobnika wodnego, automatyki, aparatury pomiarowej i instalacji, ciepłomierza

● montażu zestawu.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo