LPG Dlaczego, warto czy nie

Benzyna, coraz droższa w naszym kraju, przestaje być opłacalna.
Nie sposób przejść obojętnie wobec tańszej alternatywy. Po
co bowiem płacić więcej za co, co teoretycznie możemy mieć
mniejszymi kosztami? Jedn? z takich alternatyw jest lekko
kontrowersyjny gaz.

LPG (ang.
Liquid Petroleum Gas) tp mieszanina gazów, skroplona i
przechowywana w niskim cinieniu w stalowym zbiorniku. Podstawowymi
składnikami tej mieszaniny są propan oraz butan. Oba gazy ?atwo
spr??y?, co pomaga w przechowywaniu ich w zbiornikach
samochodowych. Problemem może by? jednak to, i? gaz LPG jest gazem
technicznym, nie uj?tym w polskich normach. Efektem tego jest jego
niska jako?, szczególnie w czasie zimy.

Jak dot?d
wszystko jest proste, sprawa jednak komplikuje si? przy typach
tych?e instalacji gazowych. Tutaj mamy bowiem du?e pole manewru.

Do niedawna najpopularniejsze by?y instalacje I
generacji
(samochody ga?nikowe, bez usprawnie?
elektronicznych) oraz II generacji (instalacja
podcinieniowa do samochodów z katalizatorem, prost?
elektronik? oraz emulatorami wtrysku benzyny). Niestety, tych
instalacji nie nale?y wprowadza? w silnikach z plastikowymi
kolektorami oraz rozbudowanym, wielopunktowym wtrysku paliwa.
Oczywicie nie oznacza to, i? oprócz takich silników
nie wyst?pi? ?adne problemy, bowiem je?li takow? instalacj?
za?o?y zwyk?y "partacz", nie zastanawiaj?c si?
dok?adniej nad typem silnika i instalacji, mog? wyst?pi? powa?ne
komplikacje. Ostrzegamy bowiem uczciwie, ?e nie do ka?ego modelu
auta mo?na bowiem zamontowa? gaz.
S? jednak równie? i
silniki nadwyraz dobrze wspó?pracuj?ce z LPG, jak Daewoo
Lanos 1.4 czy Opel Astra 1.4 oraz 1.6.

Razem w parze z
rozwojem musz? i?? równie? nowe wynalazki takie, jak
instalacje III generacji (np. turbodo?adowanie,
wtrysk wielopunktowy), pozwalaj?ce rozwin?? silnikom skrzyd?a.
Naturaln? kolej? rzeczy jest zainteresowanie takowym sprz?tem
wi?kszej rzeszy ludzi, równie? w Polsce. IV
generacja
instalacji gazowych to urz?dzenia oparte na
sekwencyjnym wtrysku gazowym (bez miksera, nowoczesna elektronika),
czyli wtrysku gazu w fazie lotnej do ka?dego cylindra. Dzia?a ona
niemal tak samo, jak wtryski elektromagnetyczne benzyny.
Najnowoczeniejsze instalacje gazowe nale?? do V generacji
(wtrysk gazu w fazie ciek?ej LPi
Liquefed Petrolum injection). Za przyk?ady takich instalacji mog?
nam s?u?y? wytwory firmy rodem z kraju tulipanów, któr?
jest firma Vialli. Zaletami tych instalacji jest za to, i? pasuj?
one w?aciwie do wszystkich typów silników, szczególnie
za? do tych, w których jest ju? wmontowane turbodo?adowanie.
Jest to jednak wi?kszy wydatek (oko?o 9 tysi?cy z?otych).

NAJCIEKAWSZE INSTALACJE GAZOWE
DOST?PNE NA RYNKU


SGI
(Sequential Gas Injection) Elpigaz – z?oty medal na
targach w Poznaniu mówi sam za siebie. Jest to sekwencyjny
wtrysk gazu w fazie lotnej, kontrolowany przez ECU (komputer
pok?adowy) oraz dodatkowy uk?ad wspomagaj?cy, SGI Computer.
Ponadto system SGI Elpigaz obs?uguje OBD (On Board Diagnostic), co
pozwala na diagnozowanie komputera podczas przegl?du za pomoc?
z??cza diagnostycznego DLC oraz komputera serwisowego.

System
New Just Heavy
– Przeznaczony do zasilania na gaz lub metan
silników z zap?onem sterowanym. Stanowi interesuj?c? i
innowacyjn? wersj? systemu JUST, powsta?? celem rozszerzania
zakresu zastosowania i polepszenia pracy.
New
Just Heavy zachowuj?c niezmienion? podstawow? charakterystyk?
systemu Just z punktu widzenia mechanicznego przedstawia wiele
nowo?ci: nie ma tradycyjnego miksera, znacznie zmniejszone s?
wymiary reduktora, a zwi?kszone mo?liwooeci jego instalowania, nowy
silnik krokowy pozwala na dozowanie gazu i na wprowadzenie go
bezpo?rednio do ka?dego pojedynczego przewodu kolektora wlotowego.

Sequent
– efektem dzia?a? firmy BRC jest jedna z najnowocze?niejszych
konstrukcji wtrysku gazu w fazie lotnej. Charakterystyczne dla tej
instalacji jest to, i? dzi?ki niej tracimy absolutne minimum mocy.
Do tego niepotrzebny jest nam mikser. Co jest do?? istotne, system
nie ingeruje w sie? elektryczn? samochodu, jest niezawodny oraz
gotów z marszu do pracy bez m?cz?cych, d?ugich regulacji.
System Sequent sprzedawany jest w zestawach pasuj?cych do
konkretnego silnika. Korzysta on z komputera pok?adowego ECU jak SGI
Elpigaz oraz instrukcji zapisanych w pami?ci EPROM.

Sequent
24
– System wtrysku sekwencyjnego. W oparciu o wieloletnie
do?wiadczenie firmy M.T.M. w projektowaniu i w konstruowaniu
systemów wtrysku gazowego na gaz p?ynny i metan powsta? nowy
sekwencyjny system z wielopunktowym wtryskiem. System ten stanowi
szczyt aktualnej technologii w zakresie wtrysków gazowych do
zasilania silników z zap?onem sterowanym.

LPi Vialle – system holenderskiej
firmy pracuje na zasadzie wt?aczania gazu LPG w stanie ciek?ym do
komory spalania. Vialle proponuje nam zatem najwydajniejszy system
wtrysku gazu z mo?liwo?ci? równej konkurencji z najlepszymi
rozwi?zaniami wtrysków benzyny. W jaki sposób jest to
mo?liwe?
Otó?
w LPi firmy Vialle nie u?wiadczymy reduktora-parownika, tylko efekt
ch?odz?cy rozpr??anego gazu, powoduj?cy wy?szy stopie?
zape?nienia cylindrów (wed?ug LTA Polonia
pozwoli to doprowadzi? do wzrostu mocy silnika pow. granicy 5.5
tysi?ca obrotów na min).

Z kolei system Blitz
najlepszy jest w samochodach zz elektronicznym wtryskiem paliwa
odpowiadaj?cych normom Euro 1 i Euro 2. Umiejscowiony jest w
solidnej i hermetycznej obudowie, natomiast prze??cznik
(sprzedawany osobno) mo?na za?o?y? bezpo?rednio do wn?ki w
tablicy rozdzielczej samochodu.

System
posiada emulacje sondy Lambda, sterowania pami?ci?, prze??czania,
itp. Praca wtryskiwaczy jest natomiast sterowana osobno. System Blitz
jest przeznaczony do samochodów posiadaj?cych sond? lambda
pracuj?c? w zakresie 0-1V lub 0-5V oraz z czujnikiem poziomu typu
rezystancyjnego R lub czujnikiem Hall H. Si?ownik przep?ywu gazu
jest typu tradycyjnego typu S do samochodów do 1600 cm3 oraz
typu L do samochodów o wi?kszej pojemno?ci silnika.
Okablowanie 24 stykowe do po??cze? elektrycznych sprzedawane jest
osobno, dost?pne s? bowiem 4 ro?ne typy. Zgodnie z homologacja
mo?na zastosowa? ka?dy typ reduktora elektrycznie sterowanego BRC.

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA
ZBIORNIKÓW LPG


Niezb?dny
w samochodzie przerobionym na LPG jest oczywi?cie zbiornik na gaz.
Dost?pne s? ró?ne typy tych?e:

 • zbiorniki cylindryczne LPG

 • zbiorniki cylindryczne LPG
  dwucz??ciowe

 • zbiorniki toroidalne LPG (z wewn?trznym lub zewn?trznym
  kró?em)

Oczywi?cie nale?y pami?ta? równie? o zaopatrzeniu si?
w:

 • mocowania zbiorników
  toroidalnych lub

 • stela?y do mocowa? zbiorników cylindrycznych.

Zbiorniki cylindryczne (walcowe) LPG pod wielozawór
zespolony z kró?cem armaturowym okr?g?ym umieszczonym z
lewej "L" lub prawej "P" strony zbiornika.
Zastosowanie zbiorników jest jasne – przeznaczone s? one do
magazynowania ciek?ego (skroplonego) gazu LPG do instalacji
zasilaj?cej silniki pojazdów mechanicznych. Warto zwróci?
uwag? na wykonanie (klasa 1), a tak?e ró?ne parametry,
takie jak: ci?nienie próbne, ci?nienie rozrywaj?ce min.
oraz czy zbiornik zosta? wykonany wg. Regulaminu EKG ONZ Nr 67 R-01.

KONIEC TEORII – NAJWA?NIEJSZE
ZALETY PRZEJ?CIA NA LPG W PIGU?CE


Tu sprawa nam si? rozja?nia, bowiem zalety wtrysku s?
naprawd? niepodwa?alne. Trudno bowiem marginalizowa? istotny brak
wi?kszych ró?nic mi?dzy zasilaniem benzynowym i gazowym,
ten sam moment obrotowy, elastyczno??, brak efektu cofaj?cego si?
p?omienia (strza?y w kolektor) oraz niewra?liwo?? na niskie
temperatury. Jedyny wymóg to gaz naprawd? wysokiej jako?ci,
czego niestety nie mamy zagwarantowanego w Polsce na ka?dej stacji.
Gaz staje si? równie? coraz popularniejszy w naszym kraju,
co owocuje wi?ksz? ilo?ci? warsztatów oraz dystrybutorów
systemów gazowych. Na tym polu dominuj? W?osi. Nie ma co
obawia? si?, ?e naszej gazowej maszynki nie b?dzie gdzie
zatankowa?. Obecnie mamy a? 2 tysi?ce stacji z autogazem! Jakby
tego by?o ma?o, LPG mo?na kupi? na wi?ksz?oci stacji nale??cych
do dystrybutorów oleju nap?dowego czy benzyny.

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo