Młodzi rolnicy już mogą składać nowe wnioski

Są pieniądze na premie dla wszystkich „młodych rolników”, którzy złożyli wnioski o wsparcie w 2010 r. Od 26 kwietnia trwa nowy nabór wniosków.

Ubiegłoroczny nabór wniosków o przyznanie premii „młodym rolnikom” prowadzony przez ARiMR od 17 sierpnia, cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Chętnych do otrzymania takiego wsparcia było tak wielu, że w trakcie przyjmowania wniosków o tę pomoc Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marek Sawicki, zwiększył dwukrotnie limit środków finansowych przewidzianych dla poszczególnych województw na 2010 rok. Dzięki tej decyzji premię na samodzielne rozpoczęcie gospodarowania mogło otrzymać ponad 10 tys. „młodych rolników”. Po zakończeniu naborów we wszystkich województwach okazało się, że chętnych do otrzymania takiego wsparcia było prawie 12,9 tys. osób. Toteż, aby umożliwić wszystkim, którzy złożyli wnioski o premie w ubiegłym roku skorzystanie z takiego wsparcia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmienił dotychczas obowiązujące rozporządzenie o podziale środków umożliwiając otrzymanie premii na „Ułatwianie startu młodym rolnikom” wszystkim, którzy złożyli takie wnioski w ubiegłym roku i spełniają warunki do jej przyznania.

W nowelizacji rozporządzenia o podziale środków PROW na lata 2007 – 2013 zaproponowano, że wszyscy wnioskodawcy z 2010 r., którzy spełniali warunki do przyznania premii dla „młodych rolników”, a otrzymali decyzje odmowne ze względu na brak środków finansowych, będą mogli otrzymać wnioskowaną pomoc, pod warunkiem, że nadal spełniają wymagania określone w przepisach. ARiMR wyśle do nich pismo, w którym zapyta, czy „młody rolnik” zainteresowany jest w dalszym ciągu otrzymaniem wsparcia. Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi, wydana wcześniej decyzja o odmowie przyznania pomocy, zostanie przez ARiMR uchylona i wniosek o wsparcie będzie poddany weryfikacji, zgodnie z obowiązującymi procedurami.

W tym roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy z działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” od 26 kwietnia do 24 czerwca. Termin ten ogłosił Tomasz Kołodziej, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za pośrednictwem portalu internetowego Agencji oraz dziennika o zasięgu ogólnopolskim. Szacuje się, że „młodych rolników” zainteresowanych otrzymaniem pomocy w tegorocznym naborze będzie, podobnie jak w ubiegłym roku, bardzo wielu. Tym bardziej jest to prawdopodobne, że nowe rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, określające tegoroczne zasady przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, wprowadza bardzo korzystne zmiany dla rolników.

Możliwe staje się bowiem uzyskanie pomocy przez WSZYSTKICH MŁODYCH ROLNIKÓW, którzy już prowadzą gospodarstwa rolnicze, bez względu na sposób ich nabycia, o ile od rozpoczęcia działalności rolniczej do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie upłynie więcej niż 12 miesięcy, a do momentu wydania decyzji o przyznaniu pomocy – nie więcej niż 18 miesięcy. Zmiana rozporządzenia o podziale środków PROW na lata 2007 – 2013, jak i nowelizacja zasad przyznawania pomocy „młodym rolnikom” obowiązująca od marca br. jest o tyle istotna, że wielu z tych którzy starali się o premie w ubiegłym roku, zostało wskazanych jako następcy przez producentów rolnych, posiadających postanowienia o spełnianiu warunków do przyznania renty strukturalnej w naborze z 2010 roku. A to rodzi kolejne konsekwencje, bowiem w przypadku rolników, którzy otrzymali decyzje o wypełnieniu kryteriów do otrzymania renty strukturalnej, warunkiem umożliwiającym przyznanie im takiej renty, jest uzyskanie przez ich następców wsparcia na „Ułatwianie startu młodym rolnikom” i przekazanie gospodarstwa w terminie 9 miesięcy od daty otrzymania postanowienia. Tak więc dzięki wprowadzonym zmianom mogą skorzystać zarówno przyszli „renciści strukturalni”, jak i młodzi rolnicy.

Znowelizowane rozporządzenie o przyznaniu wsparcia z działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” zmienia również tryb przyznawania pomocy. Nowe zasady określają, że każdy wniosek będzie poddawany ocenie punktowej według następujących trzech kryteriów: powierzchni użytków tworzonego gospodarstwa, kwalifikacji zawodowych wnioskodawcy oraz stopy bezrobocia w powiecie, w którym znajduje się gospodarstwo. O kolejności przyznawania pomocy będzie decydowała suma przyznanych punktów, a nie jak dotychczas kolejność złożenia kompletnego i poprawnego wniosku.

Pomoc z działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” kierowana jest do rolników, którzy nie przekroczyli 40 roku życia a planują gospodarowanie lub już gospodarują na własny rachunek. Mogą oni skorzystać z jednorazowej premii w wysokości 75 tysięcy zł. Warunek – muszą legitymować się wykształceniem gwarantującym dobre przygotowanie do zawodu rolnika lub odpowiednim stażem pracy w rolnictwie. Istnieje także możliwość uzupełnienia wykształcenia w ciągu trzech lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Nie zmieniły się również w porównaniu z zeszłorocznym naborem wniosków warunki przyznawania pomocy na „Ułatwianie startu młodym rolnikom” dotyczące wymaganej powierzchni użytków rolnych przejmowanych lub nowotworzonych gospodarstw. Do otrzymania wsparcia kwalifikują się te gospodarstwa, których wielkość jest co najmniej równa powierzchni średniej wielkości gospodarstwa w kraju i nie jest większa niż 300 ha. W przypadku województw, w których średnia powierzchnia gospodarstwa jest niższa od średniej powierzchni gospodarstwa w kraju, czyli (lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego), spełnienie warunku posiadania gospodarstwa o odpowiedniej powierzchni użytków rolnych zostało rozłożone w czasie. Najpierw w ciągu 180 dni od otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy gospodarstwo „młodego rolnika” musi osiągnąć wielkość średniej wojewódzkiej, a następnie w ciągu trzech lat wielkość średniej krajowej.

Dotychczas pomoc z PROW 2007-2013 została przyznana ponad 16,2 tys. „młodych rolników”. Do dyspozycji chętnych pozostaje jeszcze ponad 550 mln zł.

Departament Komunikacji Społecznej
Departament Działań Społecznych i Środowiskowych

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo