Moto porządki

Niskie temperatury, śnieg i sól sypana na drogi potrafią dać się we znaki każdemu autu. Ponieważ zima jest przed nami, możemy i w zasadzie powinniśmy na poważnie zająć się naszym samochodem.

 
Przed okresiem zimowym warto gruntownie
umy? samochód i to nie tylko jego nadwozie, ale równie? podwozie.
Czynno?? t? mo?na wykona? na myjni automatycznej lub r?cznej. Ka?da z
nich ma zagorza?ych zwolenników i przeciwników. Du?? przewag? myjni
automatycznej jest mo?liwo?? mycia o ka?dej porze dnia i nocy, siedem
dni w tygodniu. Czas mycia jest krótki i mo?na wybra? kilka programów,
w tym równie? mycie podwozia. Wszystko to za niewielk? kwot? (25–30
z?).

 

Zalet? myjni r?cznej jest przede
wszystkim du?a dok?adno??, tak wa?na podczas mycia po zimie, oraz
mo?liwo?? zlecania dowolnych czynno?ci dodatkowych, takich jak
sprz?tanie czy odnowa lakieru. Obydwie myjnie maj? równie? i wady.
Automat nie umyje dok?adnie podwozia, progów, wewn?trznej cz??ci drzwi,
nadkoli oraz felg. Korzystanie z myjni r?cznej jest zazwyczaj dro?sze,
a mycie trwa d?u?ej. Mimo to w przypadku porz?dków wiosennych warto
skorzysta? z jej us?ug. Tylko podczas r?cznego mycia mo?na dok?adnie
usun?? zanieczyszczenia ze wszystkich zakamarków nad­wozia i przede
wszystkim pod­wozia, które jest najbardziej nara?one na korozj?. Je?li
nie usuniemy soli, mo?emy by? pewni, ?e nied?ugo dokona ona sporych
zniszcze?.

 

Gruntowne porz?dki nale?y rozpocz?? od
podwozia, nast?pnie przej?? do nadwozia i wn?trza, je?li zachodzi taka
potrzeba. Po wykonaniu „brudnej roboty” zauwa?alne stan? si?
zniszczenia lakieru i ubytki w warstwie antykorozyjnej.

 

Przegl?d lakieru mo?na wykona? we
w?asnym zakresie. Wystarczy dok?adnie obejrze? ka?dy element nadwozia.
Sposób naprawy zale?y od wielko?ci uszkodze?. Gdy jest ich ma?o i s?
niewielkie, wystarcz? zwyk?e zaprawki. Lakier zaprawkowy mo?na kupi? w
wielu sklepach. Jego kolor dobiera si? z palety uniwersalnych barw albo
dopasowuje na podstawie oznacze? fabrycznych. Do zaprawki fabrycznej
do??czony jest cz?sto ma?y p?dzel i miniszczotka druciana, któr? mo?na
dok?adnie usun?? zanieczyszczenia.

 

W przypadku wi?kszych uszkodze?,
odbarwie? lub korozji konieczna jest interwencja blacharza i
lakiernika. Nie warto zwleka? z napraw?, bo uszkodzenia mog? si?
powi?ksza? i korodowa?. Nast?pnym krokiem po uzupe?nieniu ubytków jest
zabezpieczenie lakieru woskiem lub innym preparatem o podobnym
dzia?aniu.

 

Przegl?d podwozia trudno wykona?
samemu, poniewa? potrzebny jest do tego kana?, najazd lub podno?nik i
dobre o?wietlenie. Je?li ju? si? na to zdecydujemy, to szczególn? uwag?
trzeba zwróci? na sytuacj? w okolicach nadkoli oraz progów, gdy?
miejsca te s? najbardziej nara?one na uszkodzenia. Niewielkie ubytki,
ale jeszcze niezaatakowane przez korozj?, mo?na od razu zabezpieczy?
?rodkiem konserwuj?cym w spreju. W przypadku wi?kszych ubytków
najlepiej odnowi? konserwacj? na ca?ym podwoziu.

 

Przegl?d nadwozia po zimie:

– dok?adne mycie podwozia w r?cznej myjni,

– mycie nadwozia w r?cznej myjni,

– przegl?d lakieru i zabezpieczenia antykorozyjnego,

– uzupe?nienie braków pow?oki lakierniczej,

– zabezpieczenie lakieru woskiem lub teflonem,

– odkurzanie i czyszczenie wn?trza,

– porz?dki w baga?niku

 

Ceny mycia w myjniach r?cznych w kilku miastach Polski

 

Rodzaj us?ugi

Ceny us?ug w myjniach

Olsztyn

Warszawa

Rzeszów

Kraków

Mycie nadwozia

12

30

15

16

Mycie podwozia

30

20

40

35

Mycie silnika

25

40

40

30

Woskowanie

30

30

20

25

Odkurzanie i czyszczenie wn?trza

15

28

15

18

 

Autor: Grzegorz Burda         Motofakty

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo