Nowe przepisy o znakowaniu zwierząt

Uproszczone będą zasady zamawiania kolczyków do znakowania zwierząt. Przy zamawianiu kolczyków rolnik nie będzie musiał korzystać z pośrednictwa biur powiatowych ARiMR. Znowelizowana 25 czerwca 2009 r. ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 976), która wejdzie w życie 6 sierpnia br., zmienia niektóre przepisy dotyczące znakowania owiec i kóz oraz zgłaszania oznakowanych zwierząt gospodarskich do rejestru prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nowe przepisy zobowiązują posiadaczy bydła do oznakowania każdej sztuki przed opuszczeniem przez to zwierzę siedziby stada, w której się urodziło, ale nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia urodzenia cielęcia. Doprecyzowano też termin zgłoszenia uboju, zabicia lub padnięcia owcy albo kozy. Ustawowy termin zgłaszania takich zdarzeń będzie wynosił 7 dni. W nowych przepisach dokładniej została zdefiniowana siedziba stada zwierząt gospodarskich podlegających rejestracji. Zgodnie z nową definicją siedziby stada to: wszelkie budynki, zagrody, pastwiska lub miejsca na otwartej przestrzeni, w których przebywa dane stado lub stada różnych zwierząt gospodarskich, a także miejsce gdzie prowadzony jest chów lub hodowla tych zwierząt. Z obowiązku rejestrowania siedzib stad wyłączone będą od 6 sierpnia br. osoby utrzymujące zwierzęta gospodarskie jako zwierzęta cyrkowe. W przypadku przemieszczeń zwierząt cyrkowych na terytorium Unii Europejskiej, podmioty prowadzące działalność cyrkową są zobowiązane przestrzegać przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1739/2005 z 21 października 2005 r. ustanawiającego wymogi dotyczące zdrowia zwierząt w odniesieniu do przemieszczania zwierząt cyrkowych między państwami członkowskimi (Dz. Urz. UE L 279 z 22.10.2005, str. 47). Wszelkie zmiany w siedzibach stad rolnicy będą zgłaszali, tak jak dotychczas do biura powiatowego ARiMR. Do znowelizowanej ustawy wprowadzono nowy artykuł, który umożliwia dokonanie aktualizacji danych na wniosek posiadacza zwierzęcia gospodarskiego, złożony na formularzu udostępnionym przez ARiMR. Podstawą do dokonania takiej aktualizacji będą dane zawarte w księdze rejestracji prowadzonej dla danego stada. Do omawianej ustawy wprowadzono definicję świń, zgodnie z którą świnie to wszystkie zwierzęta z rodziny Suidae, z wyłączeniem dzików wolno żyjących. W związku z tym, że od 31 grudnia 2009 r. wprowadzony zostanie obowiązek elektronicznej identyfikacji owiec i kóz przeznaczonych do handlu wewnątrz Unii Europejskiej (wewnątrzwspólnotowego), w znowelizowanej ustawie doprecyzowano przepisy regulujące dopuszczanie do sprzedaży kolczyków zawierających elektroniczne identyfikatory oraz czytników elektronicznych identyfikatorów. Firmami właściwymi do przeprowadzania badań jakości kolczyków i duplikatów kolczyków zawierających elektroniczne identyfikatory oraz czytników elektronicznych identyfikatorów będą laboratoria znajdujące się w wykazie prowadzonym przez Prezesa ARiMR na podstawie art. 32a ust. 5 pkt 2 ustawy, lub inne, niezależne od wnioskodawcy laboratoria – spełniające wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 5 tej ustawy. Ponadto wszyscy dostawcy kolczyków wpisani przed dniem wejścia w życie znowelizowanej ustawy na listę dostawców prowadzoną przez ARiMR, są zobowiązani do złożenia nowego wniosku (w brzmieniu nadanym w ww. ustawie) w terminie 6 miesięcy od dnia wejście w życie zmienionych przepisów, pod rygorem rozwiązania umowy z mocy prawa po upływie tego terminu. Zwykłe kolczyki i ich duplikaty oraz kolczyki i ich duplikaty zawierające elektroniczny identyfikator będą zamawiane przez posiadaczy zwierząt bez pośrednictwa biur powiatowych ARiMR. Posiadacz zwierzęcia będzie zamawiał kolczyki bezpośrednio u wybranego dostawcy. Uprości to obrót kolczykami i skróci rolnikowi czas oczekiwania na dostawę zamówionych kolczyków. Po wejściu w życie znowelizowanej ustawy ARiMR będzie mogła przeprowadzać kontrole w siedzibach stad zwierząt nie tylko w przypadku stwierdzenia rozbieżności między danymi zawartymi w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych a informacjami pozyskanymi od posiadaczy zwierząt (tak jak było to stosowane dotychczas), ale również w innych uzasadnionych przypadkach. Agencja będzie informowała Inspekcję Weterynaryjną o każdym zarejestrowanym w systemie IRZ przemieszczeniu oznakowanego zwierzęcia gospodarskiego z siedziby stada o niższym statusie epizootycznym do siedziby stada o wyższym statusie epizootycznym. Nowe przepisy umożliwią aktualizowanie stanu siedzib stad zwierząt na podstawie protokołów z kontroli przeprowadzonej przez Inspekcję Weterynaryjną oraz zgodnie ze stanem faktycznym stwierdzonym w czasie kontroli przeprowadzonej przez Agencję w danej siedzibie stada. Znowelizowana ustawa przewiduje sankcje również za nabywanie zwierząt gospodarskich nieoznakowanych lub niezaopatrzonych w odpowiednie paszporty. Kupujący zwierzęta gospodarskie powinien przywiązywać należytą wagę do tego, aby nabywane przez niego sztuki były nie tylko prawidłowo oznakowane, ale również zaopatrzone w paszporty. arimr.gov.pl

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo