Nowoczesne technologie w służbie BHP

Stosowanie specjalistycznego ubrania roboczego, rękawic oraz masek ochronnych to istotny element higieny pracy w przedsiębiorstwach wielu branż. BHP to obecnie dziedzina, w której zauważalnie zwiększa się udział nowoczesnych technologii.

Na rynku uwidacznia się trend, zgodnie z którym producenci sprzętu dbaj nie tylko o szeroko rozumiane bezpieczeństwo pracowników, ale i wygodę użytkowania oraz œśrodowisko naturalne.

O odpowiedni odzież i akcesoria ochronne w miejscu pracy coraz czeœdziej dbaj nie tylko pracodawcy i specjalniœci ds. BHP, ale również sami zatrudnieni. Dla ponad 90 proc. pracodawców bezpieczeństwo załogi jest priorytetem – tak wynika z raportu „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2017”.

Wszystko to sprawia, że œroki ochrony indywidualnej maj coraz wyższa jakoœa i s produkowane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, zaawansowanych technicznie materiałów a także systemów elektronicznych, które na etapie projektowania i produkcji œrodów umożliwiaj uzyskanie nowoczesnych i konkurencyjnych rozwiązań.

Według dr Katarzyny Majchrzyckiej, kierownika Zakładu Ochron Osobistych Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Instytutu Badawczego, dynamiczny rozwój technologii prowadzący do wytwarzania nowych tworzyw, kompozytów materiałowych czy włókien, stwarza realne możliwiœci modelowania nowych rodzajów odzieży ochronnej przy uwzględnieniu tak istotnych dla użytkownika aspektów ergonomicznych.

– Kierunki rozwoju odzieży ochronnej, zmierzaj przede wszystkim do wytwarzania odzieży oferującej użytkownikowi poczucie komfortu i optymalna funkcjonalniœa – twierdzi Katarzyna Majchrzycka.

Istotne zabezpieczenie

Odpowiednie ubranie robocze oraz œroki ochrony osobistej maj ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa i higieny pracy. Ma to szczególne znaczenie w zakładach produkcyjnych, budowlanych lub gospodarstwach rolnych. Tam personel ma do czynienia nie tylko z urządzeniami i maszynami, ale również substancjami aktywnymi czy drobnoustrojami, potencjalnie szkodliwymi dla ludzkiego zdrowia.

– Odpowiednie ubranie ma przede wszystkim zabezpieczać przed ewentualnymi urazami, ale powinno być również wygodne i odpowiednio dobrane – mówi Robert Tarnowski, specjalista BHP. – W żadnym wypadku nie mogą to być rzeczy, które nosimy na co dzień. Zwykle jest to specjalne ubranie robocze, które chroni przed potencjalnie niebezpiecznymi sytuacjami. Działa to również w drug stronę. Odpowiednia odzież gwarantuje bezpieczeństwo produkcji. Ma to szczególne znaczenie w zakładach wytwarzających wyroby spożywcze lub medyczne. Pozwala bowiem na ochronę produktów przed drobnoustrojami, które pracownicy przenoszą z zewnątrz.

Większaœ dobrze chroniona

Zwykle niezbędne okazuj się specjalne kombinezony, fartuchy, odpowiednio przystosowane buty, rękawice czy okulary. W wielu przypadkach, np. w fabrykach, gdzie pracownicy narażeni s na wdychanie toksycznych oparów czy w gospodarstwach rolnych, w których maj kontakt z chorymi zwierzętami, niezbędne s specjalne maski ochronne. Można je znaleŸa w ofercie zarówno zagranicznych producentów (np. amerykański 3M Company czy niemiecki Hortex), jak i polskich marek, (min. Inter-Iodex czy Se cura B.C).

Innowacyjne maseczki produkowanej s już także w wersji fotodegradowalnej. Wszystkie te zabezpieczenia z pewnoœci pozwoli ochronić własne zdrowie przed wieloma niebezpiecznymi czynnikami, z którymi pracownicy produkcyjni stykaj się każdego dnia.

Według opublikowanego niedawno raportu „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2017” opracowanego na zlecenie Koalicji Bezpieczni w Pracy, w małych i œśrednich firmach zdecydowanie bajczęœdziej podczas pracy używana jest odzież ochronna (72 proc.), obuwie ochronne (64 proc.) oraz rękawice (62 proc.). Często przydaj się również okulary ochronne (48 proc.), kaski (41 proc.) oraz maski ochronne (28 proc.).

Liczy się człowiek i œśrodowisko

Ubranie robocze coraz cześciej produkowane s z wykorzystaniem najnowszych technologii. Materiały używane do ich wytwarzania nie tylko zapewniaj optymalna ochronę przed potencjalnym zagrożeniem w danym zakładzie pracy, ale także s coraz wygodniejsze i gwarantuj swobodę ruchów.

Biorąc pod uwagę, że zakłady produkcyjne wytwarzaj ponad 10 proc. wszystkich polskich odpadów, a branża budowlana nawet 35 proc., duże znaczenie dla œśrodowiska ma także trwałoœa i degradowanoœa œrodów ochrony osobistej. Dzięki temu, często wymieniane rękawice czy maski ochronne staj się mniejszym obciążeniem dla œśrodowiska naturalnego.

– W małych i œśrednich przedsiębiorstwach nie jest problemem posiadanie danego artykułu zabezpieczającego pracownika, ale jego jakoœa – twierdzi Elżbieta Rogowska z PW Krystian. – Wciąż większy nacisk kładzie się na cenę sztuki odzieży, obuwia czy rękawic, niż na dopasowanie danego œrodak ochrony do istniejących zagrożeń.

Dla zdecydowanej większaœci badanych (87 proc.) inwestycja w bhp przynosi wymierne korzyœci ekonomiczne, przeciwnego zdania jest zaledwie 7 proc. badanych. Wiele wskazuje więc na to, że najnowsze technologie wykorzystywane w dziedzinie BHP, stan się coraz bardziej doceniane, a przedsiębiorstwa chętniej będą inwestować w skuteczna ochronę zarówno załogi, jak i œśrodowiska naturalnego.

 

red

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo