Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski

Teren realizacji projektu obejmuje 10 obszarów Natura 2000 położonych na terenie 4 województw: podlaskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego:

Dolina Dolnej Narwi
Dolina Górnej Narwi
Dolina Omulwi i Płodownicy
Przełomowa Dolina Narwi
Ostoja Biebrzańska
Bagno Wizna
Dolina Dolnego Bugu
Bagienna Dolina Narwi
Dolina Górnego Nurca
Dolina Liwca

Planowane działania: 

-Przeniesienie najbardziej zagrożonych i konfliktowych gniazd bociana białego na 300 słupów wolnostojących, montaż lub wymiana 60 platform i remont 40 gniazd.
-Zabezpieczenie 110 stacji transformatorowych, 80 stanowisk odłącznikowych oraz 80 stanowisk rozgałęźnych.
-Zabezpieczone za pomocą znaczników 4 odcinków linii 110 kV przecinających doliny rzeczne.
-Stworzenie bazy danych GIS gniazd bociana białego i strony internetowej projektu.
-Przekaz online z gniazda bociana białego w sezonie lęgowym.
-Zakup specjalistycznego samochodu terenowego z podnośnikiem koszowym.
-Przeprowadzenie 5 szkoleń dla pracowników zakładu energetycznego, urzędów gmin, weterynarzy, wolontariuszy, dotyczących interwencji przy gniazdach oraz udzielania pierwszej pomocy rannym i chorym bocianom.
-Remont i dostosowanie dwóch ośrodków rehabilitacji do opieki nad bocianami.|
-Monitoring populacji lęgowej bociana białego.
-Organizacja międzynarodowej konferencji na temat ochrony bociana białego.

Akronim projektu: LIFEciconiaPL 

Termin realizacji projektu: 01/08/2016–31/07/2020
Beneficjent koordynujący: Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

Współbeneficjenci: Biebrzański Park Narodowy, Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi

Współfinansujący: niemiecka fundacja Vogelschutz-Komitee e.V.; www.vogelschutzkomitee.de

Oczekiwane rezultaty:

1. Zabezpieczenie 400 zagrożonych i konfliktowych miejsc lęgowych bociana białego.

2. Ograniczenie śmiertelności bociana białego na skutek porażeń prądem w wyniku zabezpieczenia 110 stacji transformatorowych, 80 stanowisk odłącznikowych oraz 80 stanowisk rozgałęźnych oraz zmniejszenie kolizji poprzez zabezpieczenie 4 odcinków linii 110 kV przecinających doliny rzeczne.

3. Zahamowanie spadku tolerancji społeczeństwa w stosunku do bociana białego, zwiększenie wiedzy na temat ochrony tego gatunku poprzez szkolenia, edukację, zabezpieczanie konfliktowych gniazd i przekaz online z gniazda.

4. Zwiększenie bezpieczeństwa ludzi i efektywności interwencji związanych z ochroną gniazd bociana białego w związku zakupem specjalistycznego samochodu terenowego z podnośnikiem koszowym oraz realizacją serii 5 szkoleń.

5. Stworzenie bazy danych GIS gniazd bociana białego oraz strony internetowej projektu.

6. Podniesienie standardów podstawowej opieki i leczenia chorych i rannych bocianów wskutek remontu i wyposażenia dwóch ośrodków rehabilitacji.

7. Wieloletnie śledzenie zmian populacji lęgowej bociana białego w dolinach 7 największych rzek we wschodniej Polsce (10 obszarów Natura 2000) w celu określenia zachodzących zjawisk i zdefiniowania najważniejszych zagrożeń.

Działania podejmowane dotychczas przez PTOP celem ochrony bociana białego:

1. PTOP w czasie swojej 30-letniej działalności ustawił i wybudował około 2000 platform pod gniazda bociana białego na terenie północno-wschodniej Polski.

2. PTOP posiada gospodarstwo rolne w Żywkowie, najsłynniejszej wiosce bocianiej w Polsce, gdzie na terenie kilku gospodarstw gnieździ się ponad 50 par bociana białego, w tym ponad 20 w obrębie własności PTOP. Hodowla zwierząt (ponad 50 krów rasy polskiej czerwonej) prowadzona przez Stowarzyszenie i gospodarowanie gruntami w obrębie wsi w całości podporządkowane są ochronie bociana białego.

3. W latach 2011–2014 PTOP prowadził projekt LIFE+ pn. „Ochrona populacji bociana białego na terenie obszaru Natura 2000 Ostoja Warmińska” na terenie woj. warmińskomazurskiego, w ramach którego prowadził ochronę żerowisk bociana białego i jego gniazd.

4. PTOP regularnie uczestniczy w badaniach nad biologią i ekologią nad bocianem białym, a wyniki badań publikuje w recenzowanych czasopismach naukowych.

5. W 2014 r. PTOP był koordynatorem VII Międzynarodowego Spisu Bociana Białego na terenie woj. warmińsko-mazurskiego oraz uczestniczył w monitoringu tego gatunku na obszarze woj. podlaskiego.

 

 

 

rumour

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo