Ochrona środowiska: Niezbędne działania UE

Czy niezbędny jest specjalny instrument finansowy UE w dziedzinie ochrony środowiska i działań w dziedzinie klimatu?

Blisko 85,8 proc. respondentów ostatnich konsultacji społecznych dotyczących przyszłości LIFE+ – instrumentu finansowego Komisji Europejskiej w zakresie ochrony środowiska – uważa, że niezbędny jest specjalny instrument finansowy UE w dziedzinie ochrony środowiska i działań w dziedzinie klimatu. 54,6 proc. uważa też, że należy zwiększyć budżet dla tego instrumentu. W przygotowaniu do opracowania kolejnych wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020 wyniki tych konsultacji posłużą ocenie potrzeby uwzględnienia w budżecie UE specjalnego programu w dziedzinie ochrony środowiska i działań w dziedzinie klimatu. Powyższe informacje przedstawiono przy okazji otwarcia w Brukseli konferencji na temat sukcesu instrumentu LIFE.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy, w ramach trwających rozważań nad finansowym następcą LIFE+, prowadzono szeroko zakrojone konsultacje z zainteresowanymi stronami. Respondenci wyrażali swoje poglądy na temat konieczności opracowania specjalnego instrumentu finansowego w dziedzinie ochrony środowiska i działań w dziedzinie klimatu, sposobów na zwiększenie jego wartości dodanej oraz struktury takiego instrumentu w kolejnym okresie programowania.

Wyciągnięto następujące wnioski:

* Znaczna większość zainteresowanych stron uważa, że zachodzi konieczność opracowania specjalnego instrumentu finansowego UE w dziedzinie ochrony środowiska i działań w dziedzinie klimatu.
* Za jeden z głównych czynników ograniczających skuteczność LIFE+ uznano niewielkie zasoby. 54,6 proc. respondentów opowiedziało się za zwiększeniem budżetu.
* Unijny program w zakresie ochrony środowiska jest niezbędny w szczególności w celu wspomożenia państw członkowskich w skutecznej realizacji polityki UE dotyczącej ochrony środowiska.
* 82,1 proc. respondentów uważa, że właśnie na tym powinien skupiać się przyszły instrument LIFE. Program powinien także uwzględniać wyzwania, przed jakimi stoi Europa i świat, przyczyniać się do wymiany najlepszych praktyk, promować transfer wiedzy i budowanie potencjału oraz podnosić świadomość.
* Zainteresowane strony są zgodne, że instrument powinien umożliwiać wykonywanie pewnych działań poza UE, pod warunkiem że służą one spełnieniu konkretnych celów politycznych UE.
* „Projekty zintegrowane”, nowy element programu mający zwiększyć synergię i ułatwić podejmowanie inwestycji w sektorze środowiska, uznano za bardzo przydatne narzędzie.
* Niewdrożenie przez państwa członkowskie prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska, brak integracji polityki środowiskowej z innymi obszarami politycznymi oraz trudności w korzystaniu z unijnych instrumentów finansowych w celu wsparcia inwestycji w dziedzinie środowiska mają znaczny wpływ na opracowanie i realizację polityki środowiskowej.

Wnioski te opierają się na szeregu konsultacji przeprowadzonych przez Komisję Europejską. Od listopada 2010 r. do lutego 2011 r. przeprowadzono szeroko zakrojone konsultacje z zainteresowanymi stronami dotyczące przyszłości instrumentu LIFE+. Na konsultacje wpłynęło 912 odpowiedzi od obywateli, organów krajowych, partnerów społecznych, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych z całej UE oraz kilku krajów spoza Unii.
Konsultacjom internetowym towarzyszyła specjalna ankieta wśród 147 kierowników projektów LIFE. W dniu 28 stycznia 2011 r. przeprowadzono warsztaty eksperckie, w których uczestniczyło ok. 100 zainteresowanych stron, w tym przedstawiciele krajowych punktów kontaktowych LIFE+, organizacji pozarządowych oraz partnerów gospodarczych i społecznych. Równolegle Komitet Regionów przeprowadził konsultacje na temat skutków terytorialnych następcy LIFE+, na które otrzymał 40 odpowiedzi.

Wyniki tych konsultacji zostaną uwzględnione w połączonej ocenie skutków i ocenie ex-ante następcy instrumentu LIFE+. Komisja ma zamiar przygotować wniosek dotyczący przyszłego instrumentu finansowego w dziedzinie ochrony środowiska i działań w dziedzinie klimatu do końca 2011 r.

Konferencja LIFE dla środowiska: sukcesy i wyzwania

Wnioski płynące z konsultacji oraz przyszły kształt LIFE+ zostaną omówione podczas konferencji organizowanej przez Komisję Europejską, dotyczącej sukcesów i wyzwań LIFE, która odbędzie się w dniach 25-26 maja br. w Brukseli.

Podczas konferencji przeanalizowany zostanie wkład instrumentu LIFE w ochronę środowiska i jego główne osiągnięcia, a także zaproponowane zostaną pomysły dotyczące projektowania i opracowania przyszłego programu, w szczególności w kontekście perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Konferencja jest również dla zainteresowanych stron okazją do wymiany poglądów i doświadczeń w związku z realizacją programu LIFE.

Kontekst

Program LIFE, którego realizację rozpoczęto w 1992 r., jest jedynym instrumentem finansowym UE poświęconym wyłącznie środowisku, którego zasoby przeznaczono na ochronę środowiska. Roczny budżet programu wynosi 380 mln euro. Przyjęto w nim zasadniczo oddolne podejście do udzielania dotacji na działania (78 proc. budżetu LIFE+).

Więcej informacji na temat LIFE+: http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
Więcej informacji na temat przyszłości LIFE+: http://ec.europa.eu/environment/life/about/beyond2013.htm
Więcej informacji na temat konferencji LIFE dla środowiska: sukcesy i wyzwania: http://ec.europa.eu/environment/life/news/events/lifeconf_env/index.html

Źródło: Unia Europejska

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo