OZE nie tylko dla przedsiębiorców

Zainteresowanie inwestycjami w odnawialne źródła energii w Polsce stale wzrasta. Niestety, nie powoduje to wzrostu dotacji na tego typu przedsięwzięcia.

Na fakt systematycznego wyczerpywania się środków unijnych zareagował jednak Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, tworząc tzw. programy priorytetowe finansowane ze środków krajowych.

Ogólnie związane są one z ochroną środowiska i oferują wsparcie zarówno w postaci pożyczek udzielanych na preferencyjnych warunkach, jak i pomocy bezzwrotnej.

W przypadku inwestycji w odnawialne źródła energii sztandarowym źródłem dofinansowania w ramach środków krajowych jest „Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji” wdrażany przez NFOŚiGW.

Dla projektów o wartości niższej niż 10 mln zł uruchomione zostaną nabory wniosków w ramach pożyczki preferencyjnej w poszczególnych województwach. Wysokość pożyczki o stałym oprocentowaniu 3 proc. w skali roku wyniesie maksymalnie 75 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez ostatecznego beneficjenta.

W odpowiedzi na coraz większe zainteresowanie inwestycjami w zakresie przetwarzania biomasy na energię elektryczną NFOŚiGW wprowadził program priorytetowy „System Zielonych Inwestycji (GIS) – Biogazownie Rolnicze”. W ramach programu dofinansowanie mogą uzyskać podmioty (osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną) podejmujące realizację przedsięwzięć z zakresu budowy, rozbudowy lub przebudowy obiektów wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem biogazu rolniczego oraz instalacje wytwarzania biogazu rolniczego.

Wszystkie województwa przewidziały wsparcie dla podmiotów publicznych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. O dofinansowanie inwestycji dotyczących OZE mogą się ubiegać przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, ale również podmioty działające na podstawie Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, podmioty sektora finansów publicznych, jednostki naukowe i szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, publiczne zakłady opieki zdrowotnej, kościoły i związki wyznaniowe oraz inne podmioty publiczne.

W przypadku inwestycji w miejscowościach należących do gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej – z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszkańców – oraz w miejscowościach o statusie gminy miejskiej o liczbie mieszkańców mniejszej niż 5 tys. wsparcie może być udzielane także w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach Działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” dofinansowanie mogą uzyskać m.in. projekty w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy.

MACIEJ NOSKOWIAK
Specjalista ds. funduszy unijnych MCG S.A.

www.eurogospodarka.pl

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo