Paliwa alternatywne

Duża część odpadów wytwarzanych przez człowieka zawiera palne substancje organiczne, co powoduje, że energia w nich zawarta może być wykorzystana bądź to do celów utylitarnych, bądź to przynajmniej do ich unieszkodliwiania.

Szczególnie interesujące są odpady, których termicazne przekształcanie wykazuje pozytywny bilans energetyczny, a więc energia dostarczona do procesu jest niższa niż uzyskana. Jednak różnorodność składu oraz brak stabilności właściwości fizykochemicznych stanowią duże utrudnienie dla bezpośredniego stosowania odpadów jako paliwa. Powoduje to także zagrożenia emisyjne podczas procesu ich współspalania np. z węglem. Szansą rozwiązania tych problemów jest przetwarzanie odpadów w kierunku uzyskania tzw. „paliw alternatywnych”, dla których postawić można pewne wymagania jakościowe. Produkcja „paliw alternatywnych” z odpadów jest znana i stosowana już od wielu lat.

Paliwa alternatywne” – są to palne odpady w formie stałej, przeznaczone do wykorzystywania jako paliwa w procesach przemysłowych, wytworzone poprzez przetwarzanie niektórych odpadów innych niż niebezpieczne, które w wyniku przekształcenia termicznego nie powodują przekroczenia standardów emisyjnych”.

Wytwarzanie paliwa alternatywnego polega na rozdrabnianiu i mieszaniu odpadów w celu uzyskania mieszanki jednorodnej pod względem parametrów spalania oraz granulacji.

 

Rozdrobnione i wymieszane odpady stanowić będą odpad rodzaju odpady palne (paliwo alternatywne) kod 19 12 10. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne oraz rodzajów instalacji i urządzeń, w których dopuszcza się ich termiczne przekształcanie (Dz. U. Nr 18 poz. 549) odpad ten będzie przekazywany odbiorcy do termicznego przekształcania w piecach wymienionych w niniejszym rozporządzeniu.

Wykorzystywanie paliw zastępczych pozwala zmniejszyć zużycie paliw naturalnych, a tym samym chronić ich zasoby. W skali globalnej przyczynia się również do ograniczenia emisji gazów lub zmniejszenia ilości odpadów wywożonych na składowiska. Spalanie paliw zastępczych jest jednocześnie efektywnym i najbardziej ekonomicznym sposobem utylizacji odpadów – przy pełnym wykorzystaniu zawartej w nich energii na proces technologiczny.

Ilość zutylizowanych w ten sposób odpadów wyniosła w 2003 roku 102,3 tys. ton.
W 2004 roku zużyto już 201,1 tys. ton paliw alternatywnych.


Odpady przemysłowe są także wykorzystywane jako surowce wtórne w procesie produkcji cementu. Do produkcji klinkieru cementowego i jako dodatki do cementu w 2003 roku zużyto 3464 tys. ton popiołów lotnych i żużli (są one składnikami zestawu surowcowego). W 2004 roku wykorzystanie tych materiałów wzrosło do 3647,8 tys. ton.

 
Węgiel brunatny, węgiel kamienny i trociny

 

Ecoportal.com.pl, Julian Z Pankiewicz

Zobacz też

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo