Parki Narodowe w Polsce

Park narodowy – „obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe.

Park narodowy tworzy się w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów.”

Powierzchnia parku narodowego podzielona jest na obszary różniące się zastosowaniem odrębnych metod ochrony przyrody. Wyróżnia się obszar ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej. Na obszarach graniczących z parkiem wyznacza się otulinę parku narodowego.

W otulinie może być utworzona strefa ochronna zwierząt łownych, nie podlegająca włączeniu do obwodów łowieckich. Teren parków narodowych udostępniony jest do zwiedzania, lecz ruch turystyczny może się tu odbywać wyłącznie w wyznaczonych obszarach, szlakach, drogach, ścieżkach.

W Polsce znajdują się 23 Parki Narodowe w różnych częściach kraju. Poniżej omówiono kilka z nich.

Park Narodowy Bory Tucholskie

Utworzony 1 lipca 1996 r. w województwie bydgoskim – obecnie województwie pomorskim, jego powierzchnia4789,34ha.
W godle parku znajdują się sosny z siedzącym na konarze głuszcem na tle jeziora.
Park reprezentuje obszar Borów Tucholskich na Pojezierzu Pomorskim.

O unikatowych walorach przyrodniczo-krajobrazowych Parku decyduje przede wszystkim bogata sieć hydrograficzna. Obszar Parku jest bogaty w różnego typu jeziora.

Biebrzański Park Narodowy

Utworzony 25 września 1993 r. w województwach: łomżyńskim, białostockim i suwalskim – obecnie województwie podlaskim. Powierzchnia Parku wynosi 59223,00 ha. Biebrzański Park Narodowy leży w północno-wschodniej części Polski. Główną oś hydrograficzną parku stanowi rzeka Biebrza.

Jej długość wynosi 164 km, a cała zlewnia obejmuje 7062 km kw. Biebrzański Park Narodowy jest ważnym obszarem dla turystyki przyrodniczej, wypoczynku sobotnio-niedzielnego, wędkarstwa, a także dla celów dydaktycznych. Jest on jednak słabo zagospodarowany turystycznie.

Kampinoski Park Narodowy

Utworzony województwach warszawskim i piotrkowskim – obecnie województwie mazowieckim. Powierzchnia 38544,33 ha, z czego 4303 ha objęto ochroną ścisłą. W godle Parku znajduje się łoś. Park reprezentuje przyrodę regionu Nizin Środkowopolskich. Obejmuje fragment pradoliny Wisły w Kotlinie Warszawskiej na Nizinie Mazowieckiej. Stanowi go Puszcza Kampinoska w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy.

Kampinoski Park Narodowy ma bogate tradycje historyczne, związane z walkami o niepodległość.

Miały tu miejsce walki powstańcze 1794 i 1863r, walki armii „Poznań” we wrześniu 1939r., a także walki w1944r. Znajdują się tu: mogiły powstańców z 1863r, cmentarz partyzantów, cmentarz w Palmirach osób rozstrzelanych w latach 1939 -1944.

 

 

 

Ecoportal.com.pl, Julian Z. Pankiewicz

 

 

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo