Polska wieś 2030: mniej węgla, więcej gazu i źródeł odnawialnych

Promowanie modelu prosumenckiego i rozproszonych źródeł energii – to najlepsze rozwiązania dla polskiej wsi – argumentuje Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE) w najnowszym dokumencie „Miks energetyczny dla terenów wiejskich.

Analiza i rekomendacja

Miks powstał jako wypadkowa istniejących zasobów oraz trendów na polskiej wsi i w elektroenergetyce. Widoczny jest trend odchodzenia od węgla w kierunku gazu oraz źródeł odnawialnych. W perspektywie 2030 roku, optymalny miks dla terenów wiejskich w Polsce zakłada głównie zużycie źródeł odnawialnych na poziomie 30% , węgla na poziomie 25% i gazu na poziomie 18%.

Zdaniem Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE), polska wieś wymaga odrębnego podejścia w planowaniu energetycznym ze względu na gorszy dostęp do infrastruktury energetycznej, większe zagrożenie ubóstwem energetycznym, niższe dochody ludności oraz niższą świadomość ekologiczną. Priorytetem w polityce energetycznej powinna być zatem modernizacja ukierunkowana na poprawę dostępu mieszkańców do niskoemisyjnych źródeł energii.

Niezbędne jest przejście na rozproszony model energetyczny odpowiadający strukturze wsi. Wsparcia wymaga rozwój mikroinstalacji i małej wytwórczości energii w wysokosprawnych technologiach, które pozwolą na zmniejszenie kosztów energii i lepsze wykorzystanie paliwa, a dla wielu mogą stać się dodatkowym źródłem dochodu.

Rekomendowane źródła energii dla wsi to niskoemisyjne źródła gazowe (gaz płynny, ziemny, biogaz) i odnawialne (głównie energia słoneczna). W obu przypadkach ̶ z gazu oraz ze słońca może powstać zarówno energia elektryczna, jak i energia cieplna. Postulowane przez Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE) urządzenia to panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła oraz małe elektrociepłownie (urządzenia do mikrokogeneracji).

Według Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE), o powodzeniu modernizacji energetycznej polskiej wsi zadecydują koszty urządzeń i technologii. O tym, które z nich wspierać systemowo, powinien decydować efekt ich zastosowania. Wsparcie w początkowym okresie umożliwi rozwój rynku i naturalny spadek cen. W efekcie będziemy mieli w Polsce rynek nowoczesnych technologii i urządzeń, a nie rynek najtańszych technologii, z których wycofują się inne kraje europejskie.

***

Dokument Miks energetyczny dla terenów wiejskich. Analiza i rekomendacja powstał w konsultacji merytorycznej z ekspertami: doktorem Andrzejem Hałasiewiczem z Kancelarii Prezydenta RP, doktorem inż. Arkadiuszem Węglarzem z Krajowej Agencji Poszanowania Energii, Tomaszem Snażykiem z Instytutu Agroenergetyki oraz Bożeną Wróblewską, Kierownikiem Działu Innowacji GASPOL SA. Publikację można pobrać z Multiteki na stronie FREE.

 

 

O Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE)

Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE) jest częścią inicjatywy o zasięgu paneuropejskim. Jego celem jest zwiększanie dostępu do nowoczesnych i przyjaznych źródeł energii na terenach wiejskich.

Więcej informacji na temat FREE znajduje się na stronie www.forumfree.pl

 

Dla www.Ecoportal.com.pl, www.forumfree.pl

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo