Recykling opakowań

Opakowania to wyroby stanowiące zewnętrzną warstwę określonego towaru  Mają go chronić, ułatwiać jego przemieszczanie, magazynowanie, jak również sprzedaż oraz mają oddziaływać na wyobraźnię nabywcy.

Opakowania są ważnym fragmentem przemysłu, dlatego ciężko nadążyć za postępem w branży opakowaniowej. Jednak przy prodkcji należy uwzględnić ich przydatność do ponowenego wykorzystania.

Odpady opakowaniowe zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska powinny być przydatne do odzysku lub recyklingu

Opakowania możemy podzielić na:

  • Trwałe – szkło, aluminum, stal, poliolefiny, polistyren, poliester, polichlorek winylu (PVC)
  • Nietrwałe – papier, tektura, celofan, drewno

Jedną z metod zagospodarowania odpadów jest recykling organiczny (kompostowanie i biometanizacja). Kompostowanie, czyli rozkładanie przez mikroorganizmy na wodę, dwutlenek węgla i biomasę. Kompostowanie jako najbardziej naturalna metoda może być również wykorzystywana w branży opakowalnictwa, w przypadku gdy opakowanie jest może ulec rozkładowi (w mniejszym lub większym stopniu).

Trwałe opakowanie nie ulegają biologicznem przeywarzaniu, gdyż są one niewrażliwe na na enzymy bakterii i grzybów. Tylko materiały nietrwałe (nie powlekane i nieuszlachetniane) ulegają biodegradacji.

Obecnie zostały już opracowane normy dotyczące przydatności materiałów do kompostowania. W Unii Europejskiej obowiązuje zharmonizowana z dyrektywą 94/62/EC3 norma EN 13432:2002.

Norma ta wprowadziła kryteria oceny i procedury dotyczące przydatności do kompostowania oraz obróbki beztlenowej. Ocena opakowania obejmuje:

  • charakterystykę składu chemicznego (zawartość związków lotnych powyżej 50% obliczana jest na podstawie suchej pozostałości po spaleniu w temperaturze 550°C; limitowany jest poziom zawartości metali ciężkich i innych niebezpiecznych pierwiastków),
  • ocenę biodegradowałności (zgodnie z normami ISO wymagane są badania zakończone wynikiem pozytywnym
  • nie wymagają ich opakowania z materiałów naturalnych: drewno, włókna drzewne, włókna bawełny, skrobia, masa papiernicza oraz juta),
  • ocenę przydatności do kompostowania (zdolności do rozpadu w czasie obróbki biologicznej),
  • ocenę jakości uzyskanego kompostu (wytworzony kompost powinien spełniać wymagania jakościowe dotyczące gęstości, suchej masy, pH, zawartości związków lotnych i związków mineralnych itd.; dodatkowo przeprowadza się również testy ekotoksyczności, które mają na celu stwierdzenie braku negatywnego oddziaływania kompostu na proces wzrostu roślin).

Najtrudniejszymi i jednocześnie najbardziej uciążliwymi materiałami opakowaniowymi z punktu widzenia ochrony środowiska są tworzywa sztuczne. Recykling materiałowy tworzyw sztucznych polega na odzyskaniu ze zużytych opakowań czystych pełnowartościowych frakcji polimerów (recyklatów) nadających się do ponownego przetwórstwa. Mogą one służyć do wytworzenia nowych wyrobów lub stanowić surowce uzupełniające do produkcji tworzywa wyjściowego. Recykling surowcowy polega na poddaniu odpowiednich tworzyw sztucznych stosownym reakcjom chemicznym powodującym degradację polimerów do frakcji o mniejszych masach cząsteczkowych albo do związków wyjściowych.

Jednakże wygodne w użyciu tworzywa sztuczne są całkowicie niepodatne na biodegradację w środowisku naturalnym: atmosfera, woda, gleba i mikroorganizmy nie są w stanie ich przetworzyć na naturalne składniki ekologiczne. Stąd zainteresowanie nowymi tworzywami, które po krótkim okresie eksploatacji ulegaj ą rozkładowi.

Stosowane są trzy podstawowe mechanizmy rozkładu (2,5,6);

  • fotodegradacja – w metodzie tej działanie promieniowania UV na tworzywo powoduje wzbudzenie reakcji rodnikowej prowadzącej do skrócenia łańcucha polimerowego,
  • degradacja chemiczna – zmierza do wywołania reakcji chemicznych, w wyniku których następuje pękanie wiązań łańcucha polimerowego i zmniejszenie ciężaru cząsteczkowego tworzywa i wreszcie
  • degradacja mikrobiologiczna – polegająca na rozkładzie przez mikroorganizmy materiału opakowaniowego.

ecoportal.com.pl, Julian Z Pankiewicz

 

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo