Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji

Obszary działania „Kiedy pojazd staje się odpadem” „Odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii określonych w ząłączniku nr 1 do ustawy, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jet zobowiązany.”

Na podstawie:

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań technicznych dla pojazdów, których niespełnienie powoduje zaliczenie pojazdu do odpadów 45kB

2. Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury 40kB

3. Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury 38kB

Czy interpretacje prawa przyczyniają się do ograniczenia szarej strefy?

Z ustawy o recyklingu pojazdów 247kB

Art.40.1

Organem właściwym do wydania pozwolenia zintegrowanego lub innej decyzji wzakresie gospodarki odpadami wymaganej w związku z prowadzeniem stacji demontażu jest wojewoda.

Art.40.2

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów może być wydane po uzyskaniu wymaganego pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, zwyłączeniem nowo zbudowanych lub zmodernizowanych obiektów budowlanych, zespołów obiektów lub instalacji, do których ma zastosowanie art. 76 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.4), oraz po sprawdzeniu przezwojewódzkiego inspektora ochrony środowiska funkcjonowania instalacji i urządzeń służących do

Z wyjaśnień Ministerstwa Środowiska

Pytanie: „W związku z brzmieniem art. 40ust. 2 ustawy o recyklingu pojazdów a wycofanych zeksploatacji, szczególnie pierwsza jego częścią: „Pozwolenie na wytwarzanie odpadów może być wydane po uzyskaniu wymaganego pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego…” nasuwa się pytanie czy obowiązek ten nie istnieje już w przypadku decyzji zatwierdzającej programgospodarki odpadami niebezpiecznymi?”

Odpowiedź: „Zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji pozwolenie na wytwarzanie odpadów może być wydane po uzyskaniu wymaganego pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego w rozumieniu przepisów prawa budowlanego co oznacza że jeżeli z tych przepisów wynika że jeżeli takie pozwolenie nie jest wymagane to nie należy go żądać”

Przepisy prawa są wystarczające

Z ustawy o recyklingu pojazdów 247kB

Art.48

Kto wbrew przepisowi art. 18 nie przekazuje pojazdu wycofanego z eksploatacji do przedsiębiorcyprowadzšcego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzšcego punkt zbierania pojazdów, podlega karze grzywny.

Art.50

Kto poza stacją demontażu dokonuje:

1. usunięcia z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów lub substancji niebezpiecznych, w tym płynów

2. wymontowania z pojazdów wycofanych z eksploatacji przedmiotów wyposażenia lub części nadających się do ponownego użycia

3. wymontowania z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów nadających się do odzysku lub recyklingu

– podlega karze grzywny.

? Z Ustawy o odpadach 384kB

Art.70

Kto:

1. w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych magazynuje lub składuje odpady, lub

2. w celu spełniania kryteriów dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach odpadów, rozcieńcza lub sporządza mieszaniny odpadów ze sobą lub innymi substancjami lub przedmiotami, lub

3. powodując wzrost zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi lub środowiska, miesza odpady niebezpieczne różnych rodzajów lub odpady niebezpieczne z odpadami innymi niż niebezpieczne lub dopuszcza do mieszania tych odpadów, lub

4. bez wymaganego zezwolenia prowadzi działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku lubunieszkodliwiania odpadów,

– podlega karze grzywny.

Art.76

Kto:

1. wytwarza odpady bez wymaganej decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymilub z naruszeniem jej warunków lub

2. wytwarza odpady bez wymaganego złożenia informacji o wytworzonych odpadach oraz sposobachgospodarowania wytworzonymi odpadami lub prowadzi gospodarkę odpadami niezgodnie ze złożoną informację,

-podlega karze grzywny.

? Z Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych 347kB

Art.23

1. Posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu.

2. Przepisy dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych stosuje się także do posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym, przed jego rejestracją, jak również do posiadacza lub kierującego pojazdem zarejestrowanym za granicą, niedopuszczonym do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do posiadacza lub kierującego pojazdem historycznym, od chwili wprowadzenia tych pojazdów do ruchu.

Art.84.2.

Do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych:

1. są obowiązane:

Policja,

organy celne,

Straż Graniczna,

organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów,

Inspekcja Transportu Drogowego;

2. są uprawnione:

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny,

inne organy uprawnione do kontroli ruchu drogowego.

Art.88.

1. Osoba, która nie spełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia określonymi w ustawie, jest obowiązana wnieść opłatę.

2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, obowiązującej w każdym roku kalendarzowym, stanowi równowartość w złotych:

1. w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych:

samochody osobowe – 500 euro,

samochody ciężarowe i autobusy – 800 euro,

pozostałe pojazdy – 100 euro,

Ograniczenie użytkowania pojazdu nie zwalnia z obowiązku ubezpieczenia

Każdy posiadacz pojazdu zarejestrowanego ma obowiązek zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC bez względu na charakter użytkowania pojazdu. Czasowe wyłączenie pojazdu z eksploatacji (np. wskutek uszkodzenia bądź niesprawności lub braku okresowego przeglądu technicznego) nie zwalnia posiadacza takiego pojazdu z obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia. Z obowiązku takiego zwolniony jest posiadacz pojazdu z chwilą jego wyrejestrowania zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym.

Wprowadzenie do ruchu pojazdu nie zarejestrowanego

Posiadacz pojazdu nie zarejestrowanego nie ma obowiązku zawierania umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Obowiązek taki jednak powstaje z chwilą wprowadzenia takiego pojazdu do ruchu, mimo zakazu administracyjnego. Konsekwencje niedopełnienia obowiązku ubezpieczenia są analogiczne jak w przypadku posiadaczy pojazdów zarejestrowanych, a dotyczą one również kierującego tym pojazdem.

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo