Rok 2008 w ekologii

ekologia Najważniejszym wydarzeniem polskiej ekologii w 2008 roku był światowy szczyt klimatyczny w Poznaniu.

.  Bank Światowy zainwestuje w naturę
Ekologia w przestrzeni miejskiej

Na dwutygodniowe obrady przyjechało w grudniu do stolicy Wielkopolski prawie 10 tys. osób z ponad 190 krajów świata.W tym samym czasie Komisja Europejska decydowała o pakiecie klimatyczno-energetycznym, który zakłada 20 proc. obniżenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Cały rok Polska starała się uzyskać jak najkorzystniejsze warunki obniżenia poziomu emisji, co uzgodniono ostatecznie w połowie grudnia na szczycie w Brukseli.
STYCZEŃ

8.1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wstrzymała budowę fragmentu obwodnicy Augustowa (Podlaskie) na północ od Doliny Rospudy.

8.1. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję ministra środowiska ws. obwodnicy Wasilkowa (Podlaskie) przez chronione obszary Puszczy Knyszyńskiej.

9.1. Pierwsza sesja obrad „okrągłego stołu” ds. budowy obwodnicy Augustowa (Podlaskie) przez Dolinę Rospudy z udziałem stron konfliktu – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, samorządu województwa podlaskiego i miasta Augustowa, organizacji pozarządowych zaangażowanych w ochronę Doliny Rospudy oraz ekspertów.

15.1. Resort środowiska złożył do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przy przyznawaniu fundacji „Lux Veritatis” dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na poszukiwanie złóż wód geotermalnych w Toruniu.

21.1. Minister środowiska powołał nowy zarząd narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kazimierza Kujdę zastąpił Jan Rączka.

23.1. Komisja Europejska przedstawiła wstępną propozycję pakietu klimatyczno-energetycznego ograniczającego o 20 proc. emisję dwutlenku węgla do atmosfery.

LUTY

12.2. Polska zgłosiła Brukseli obawy wobec propozycji Komisji Europejskiej dotyczących systemu handlu emisjami CO2, jakie miałyby zacząć obowiązywać od 2013 r. w ramach pakietu klimatyczno- energetycznego.

MARZEC

1.3. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska wypłacił do końca lutego ponad 1 mld 285 mln euro na realizację projektów ekologicznych z unijnego Funduszu Spójności na lata 2004-2006.

6.3. Biuro projektów KOKSOPROJEKT Sp. z o.o., Leśny Bank Genów Kostrzyca i HMS Sp. z o.o. w Niepołomicach zostały laureatami krajowej edycji konkursu Biznes dla Środowiska Komisji Europejskiej.

10.3. Resort środowiska potwierdził, że udzielił koncesji na wydobycie węgla brunatnego w okolicy jeziora Gopło. Według ekologów odkrywka „Tomisławice” może doprowadzić do zniszczenia ekosystemu jeziora.

11.3. Naukowcy z Komisji Chemii i Biochemii Morza Komitetu Badań Morza Polskiej Akademii Nauk zgłosili wątpliwości do oddziaływania na środowisko projektu zrzutu dużej ilości 21-proc. solanki do Zatoki Puckiej przy budowie podziemnych magazynów gazu w gminie Kosakowo (Pomorskie). Inwestycję prowadzi Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.

18.3. Polska opowiada się za stopniowym dochodzeniem do systemu odpłatnych uprawnień do emisji dwutlenku węgla w UE. W pierwszym roku obowiązywania nowych zasad darmowe powinno być np. 70-80 proc. uprawnień – poinformował minister środowiska prof. Maciej Nowicki.

KWIECIEŃ

9.4. Powstało Stowarzyszenie dla Turnickiego Parku Narodowego, którego celem jest jak najszybsze utworzenie na terenie gmin Bircza i Fredropol na Podkarpaciu 10 tys. ha parku narodowego.

10.4. Inspekcja ochrony środowiska podała, że zamknie 14 ze 134 wielkopowierzchniowych ferm trzody chlewnej, ponieważ nie spełniają one norm ochrony środowiska.

11.4. Sejm opowiedział się za zakazem przywozu do Polski odpadów promieniotwórczych i znowelizował Prawo atomowe.

21.4. Komisarz Danuta Huebner podała, że Polska musi pilnie dostosować swoje prawo w zakresie ochrony środowiska do standardów Unii Europejskiej, bo grozi jej utrata miliardów euro unijnej pomocy.

MAJ

28.5. Narodowy Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej wypowiedział Fundacji „Lux Veritatis” umowę dotacji 27 mln zł na poszukiwanie wód geotermalnych w Toruniu.

CZERWIEC

1.6. Lasy Państwowe obniżyły ceny drewna do 10 proc. na trzy miesiące.

2.6. 96 projektów o łącznej wartości ponad 5 mld zł wpłynęło na pierwszy konkurs projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach unijnego programu Infrastruktura i Środowisko.

2.6. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zdecydował, że będzie dopłacał do oprocentowania kredytów przeznaczonych na finansowanie inwestycji ekologicznych.

5.6. Sieć supermarketów Carrefour Polska wycofała ze swoich sklepów bezpłatne torby foliowe. Zastąpiła je płatnymi ulegającymi biodegradacji i torbami wielokrotnego użytku.

16.6. Minister środowiska prof. Maciej Nowicki wręczył sześć nagród za osiągnięcia naukowo-badawcze. Trzy z nich to indywidualne nagrody dla naukowców za całokształt działalności.

26.6. Unijny komisarz ds. środowiska Stawros Dimas przekonywał w Warszawie do propozycji Komisji Europejskiej – pakietu energetyczno-klimatycznego. Według Dimasa, Polska mogłaby zyskać miliard euro rocznie z podziału części uprawnień do emisji dwutlenku węgla od bogatych państw Unii Europejskiej.

LIPIEC

1.7. Rząd przyjął rozporządzenie rozdzielające poziomy emisji dwutlenku węgla między poszczególne branże przemysłu i energetykę.

15.7. Rząd przyjął projekt zmian dotyczących wykonywania ocen oddziaływania na środowisko, dostosowujących polskie przepisy do prawa unijnego, bez których Polska mogłaby stracić unijne fundusze na inwestycje.

16.7. Administracja państwowa nie stworzyła warunków dla właściwego funkcjonowania w Polsce europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 – stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli w raporcie z tworzenia sieci w Polsce między 2004 a 2007 rokiem.

18.7. Kilkuset ekologów z woj. wielkopolskiego i kujawsko- pomorskiego protestowało w Kleczewie (Wielkopolska) przeciw planom uruchomienia odkrywki węgla brunatnego „Tomisławice” przy jeziorze Gopło.

25.7. W Zakładach Azotowych w Tarnowie we współpracy z Mitsubishi Corporation uruchomiono linię do redukcji emisji podtlenku azotu z instalacji produkcji kwasu azotowego.

SIERPIEŃ

4.8. Wisłą do Warszawy dopłynęła tratwa „Perepłut” z sześcioosobową załogą ekologów z Greenpeace. Płynąc z Krakowa do Gdańska chcieli zwrócić uwagę na zanieczyszczenie polskich rzek.

8.8. Nowym wiceministrem środowiska odpowiedzialnym za sprawy związane z gospodarką odpadami i uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla został Bernard Błaszczyk.

WRZESIEŃ

16.9. Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił kasację Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na uchylenie decyzji ministra środowiska ws. obwodnicy Augustowa (Podlaskie) przez Dolinę Rospudy.

17.9. Piknik ekologiczny w Ostrowcu Świętokrzyskim zainaugurował 15. ogólnopolską kampanię „Sprzątanie świata” organizowaną przez Fundację „Nasza Ziemia”.

29.9. Uruchomiono nową instalację odsiarczania spalin w Elektrowni Jaworzno III, która oczyszcza spaliny ze wszystkich bloków energetycznych elektrowni. Koszt instalacji wyniósł ok. 150 mln zł.

PAŹDZIERNIK

7.10. Czternaście śląskich i zagłębiowskich miast tworzących Górnośląski Związek Metropolitalny (GZM) podpisało wstępną umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie systemu gospodarki odpadami.

14.10. Polska i Japonia podpisały wspólną deklarację o współpracę w dziedzinie ochrony klimatu i realizacji ustaleń konwencji klimatycznej z Kioto.

14.10. W Warszawie odbyły się nieformalne konsultacje ministrów środowiska ponad 40 państw z całego świata przed grudniowym szczytem klimatycznym w Poznaniu.

27.10. Około 800 firm z ponad 20 krajów wzięło udział w tegorocznej edycji Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO w Poznaniu.

LISTOPAD

13.11. Około trzystu przedstawicieli z państw nadbałtyckich wzięło udział w Gdańsku w debacie na temat środowiska w ramach prac nad Strategią Unii Europejskiej Morza Bałtyckiego.

17.11. Weszły w życie zmiany w prawie ochrony środowiska, powstała Generalna i Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska. Dyrekcje będą wydawać decyzje środowiskowe dotyczące inwestycji.

30.11. Otwarcie wystawy „Technologie dla ochrony klimatu” towarzyszącej XIV Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu w Poznaniu.

GRUDZIEŃ

1.12. Początek Szczytu Klimatycznego ONZ w Poznaniu z udziałem ponad 11 tys. uczestników.

10.12. Polska i Irlandia podpisały list intencyjny przewidujący sprzedaż Irlandii uprawnień do emisji CO2 o wartości 15 mln euro, przysługujących Polsce na mocy protokołu z Kioto.

10.12. Polska podpisała z Bankiem Światowym porozumienie o współpracy, które umożliwi naszemu krajowi sprzedaż 10 mln jednostek kredytów węglowych (AAUs). Środki, które Polska w ten sposób uzyska, zostaną przekazane na inwestycje prowadzące do redukcji emisji gazów cieplarnianych.

11.12. UE przyjęła pakiet klimatyczno-energetyczny zakładający redukcję o 20 proc. emisji dwutlenku węgla do 2020 r.

13.12. Zakończył się Szczyt Klimatyczny w Poznaniu. Szczyt nadał osobowość prawną Funduszowi Adaptacyjnemu, który ma pomóc krajom rozwijającym się w przystosowaniu się do zmian klimatu.

15.12. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił pozwolenie na budowę obwodnicy Augustowa przez Dolinę Rospudy.

16.12. Rada Ministrów przyjęła politykę ekologiczną państwa na lata 2009-12 z perspektywą do 2016 r.

 

PAP

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo