Spalanie odpadów

Działalności gospodarczej człowieka towarzyszy powstawanie odpadów występujących w różnej postaci, w różnych stanach skupienia i o bardzo zróżnicowanym składzie chemicznym.

Gdyby doliczyć do tego odpady komunalne, powstanie imponująca sterta odpadów, stanowiąca prawdziwy problem, będący poważnym wyzwaniem dla naszej cywilizacji.

Ludzkość próbuje różnymi sposobami likwidować odpady, które zajmują ogromne ilości miejsca i negatywnie oddziałują na środowisko, zagrażając życiu roślin i zwierząt, a w konsekwencji samemu człowiekowi. Są różne metody pozbywania się odpadów: od składowania, poprzez sortowanie, aż do recyklingu itp. Część z tych metod pozwala na zmniejszenie objętości odpadów, niektóre wiążą się z częściowym odzyskiem cennych składników i powtórnym ich wykorzystaniem, zawsze jednak pozostaje spora część, z którą nie potrafimy się uporać z przyczyn technicznych, lub częściej, ekonomicznych.

Zagospodarowanie odpadów bywa uciążliwe dla otoczenia i trudne do realizacji. Ponadto, towarzyszy temu zagospodarowaniu nieprzychylne nastawienie części społeczeństwa, mimo że z góry wiadomo, iż problem nie rozwiąże się sam i jest poważnym oraz realnym zagrożeniem dla życia. Zagadnieniem równie ważnym jest uzyskanie energii (w różnych postaciach), zarówno z tradycyjnych źródeł (paliwa kopalne, drewno), elektrowni atomowych, jak i z odnawialnych źródeł (elektrownie wodne, siłownie wiatrowe, źródła geotermalne, kolektory cieplne, baterie słoneczne, pompy cieplne etc.).

Jedną z metod łączących w sobie gospodarcze wykorzystanie odpadów i uzyskanie energii cieplnej jest wytwarzanie paliwa zawierającego palne odpady przemysłowe lub komunalne. Paliwo to, produkowane przez Firmę Mo-BRUK, określane jako granulat, będący substytutem węgla, zawiera: odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne takie jak ropopochodne, tworzywa sztuczne, gumę, papier, drewno, muły z węgla kamiennego, wapno, dodatki uszlachetniające. Proces produkcji powiązany jest ściśle z uwarunkowaniami ekonomicznymi – linia produkcyjna powinna mieć odpowiednio dużą wydajność, skład oraz parametry paliwa muszą być stabilne i wreszcie – przedsięwzięcie musi być dochodowe. Wytwarzanie paliwa można podzielić na kilka etapów:

1. Gromadzenie i selekcja odpadów;
2. Zestawienie mieszanki;
3. Mechaniczne rozdrobnienie składników stałych;
4. Mieszanie składników;
5. Magazynowanie gotowego paliwa;
6. Badanie parametrów paliwa;
7. Wysyłka do odbiorców.

Należy podkreślić fakt, że paliwo produkowane jest z odpadów, z czym związana jest okoliczność pewnej przypadkowości, gdyby wziąć pod uwagę skład i stan odpadów przyjmowanych do przetwarzania. Wymaga to od personelu stałej uwagi i dobrej znajomości procesu, by prowadzić go bezpiecznie i aby zachować podstawowe parametry paliwa, takie jak wartość opałowa i zawartość popiołu, a także utrzymać założoną emisję zanieczyszczeń, takich jak pyły, związki organiczne, chloro- i fluorowodór, ditlenek siarki, tlenek węgla i dioksyny. Dodatkową trudność sprawia to, że odpady są dostarczane w różnej postaci, np. w małych opakowaniach, zestalone, zbrylone, czy też jako luźna mieszanka różnych komponentów, np. elementów tapicerki i uszczelek ze złomowanych samochodów itp. Problemem jest rozdrabnianie tak złożonego wsadu, gdyż nie ma jednej maszyny, która skutecznie poradzi sobie z substancjami twardymi i miękkimi, suchymi i wilgotnymi, dając w efekcie produkt o jednakowym "uziarnieniu". Ponadto niewątpliwą przeszkodą są zanieczyszczenia metaliczne i inne niepalne substancje, które są balastem i znajdują się w odpadach często ze względu na nieświadomość, bądź wręcz niechlujstwo dostawców.

Należy tu wyraźnie zauważyć różnicę między określeniami "odpady" a "śmieci". Produkcja odbywa się w specjalnie przygotowanej linii technologicznej, umożliwiającej przetwarzanie odpadów zarówno stałych, jak i ciekłych, realizującej proces ważenia (odmierzania), rozdrabniania i mieszania odpadów. Otrzymane paliwo ma postać granulatu i doskonale nadaje się jako dodatek (do 25% m/m.) do mieszanki z węglem, przeznaczonym do spalania w instalacjach przemysłowych. Odbiorcami paliwa są gałęzie przemysłu, zużywające duże ilości paliw stałych, głównie węgla, w tym cementownie, huty i przedsiębiorstwa energetyki cieplnej.

Przetwarzanie odpadów przemysłowych na paliwo stałe powoduje skuteczne i bezpieczne eliminowanie szerokiej gamy odpadów przemysłowych i komunalnych oraz pozwala na likwidację hałd przykopalnianych, zawierających muł węglowy, przy równoczesnym uzyskiwaniu znacznych ilości energii. Według orzeczenia Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla:

1) "Wartość opałowa i zawartość popiołu w stanie roboczym w granulacie BRUK-EKO są adekwatne do tychże wskaźników w węglach kamiennych klasy 22/30 (wg PN-82/G-97003, Węgiel kamienny do celów energetycznych)".
2) "Emisja zanieczyszczeń takich jak pył, związki organiczne, chloroi fluorowodór, ditlenek siarki, tlenek węgla oraz dioksyny nie odbiega w zasadniczy sposób od emisji tychże podczas spalania węgli kamiennych przeciętnej jakości".

Ponadto należy zauważyć, że równocześnie rozwiązano problem zagospodarowania popiołu, powstałego w procesie spalania, gdyż w cementowniach wchodzi on w skład klinkieru. Badania popiołu przeprowadzone w laboratorium zakładowym wykazały, że zawartości metali ciężkich oraz siarczanów i chlorków są zdecydowanie mniejsze, niż dla próbek popiołu, pochodzących z węgla kamiennego. Korzyści dla odbiorców są oczywiste i wymierne – za niższą cenę trzymują paliwo o tych samych parametrach co węgiel, a przy okazji pomagają utylizować znaczne ilości odpadów.

K G

 

Zobacz też

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo