ŚRODKI UNIJNE DLA PRZEDSIEBIORCÓW – Najbliższe Konkursy

Poniżej prezentujemy raport zawierający informacje dotyczące możliwości pozyskania środków unijnych dla przedsiębiorców. Informacje obejmują konkursy dla poszczególnych województw do końca bieżącego roku.

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
Nazwa konkursu: RPO WD Działanie 1.1.C
Dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw związane z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej.
Ogłoszenie naboru: grudzień
Ostateczny termin składania wniosków: brak informacji
Kto może się ubiegać: przedsiębiorstwa
Maksymalny poziom dofinansowania:

– mikro i małe przedsiębiorstwa – 60% kosztów kwalifikowanych
– średnie przedsiębiorstwa – 50% kosztów kwalifikowanych
– duże przedsiębiorstwa – 40% kosztów kwalifikowanych
Przykładowe rodzaje projektów podlegające dofinansowaniu:
Tworzenie, modernizacja działów B+R w przedsiębiorstwach, w szczególności poprzez zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do prowadzenia prac B+R.

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
Nazwa konkursu: RPO WK-P Działanie 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii
Ogłoszenie naboru: 21.09.2010 r.
Ostateczny termin składania wniosków: do wyczerpania limitu
Kto może się ubiegać: przedsiębiorstwa, szkoły wyższe publiczne i niepubliczne, jednostki sfery B+RT, sieci naukowe i konsorcja naukowo-przemysłowe, organizacje pozarządowe o charakterze non profit działające w sferze współpracy gospodarki i nauki, jednostki samorządu terytorialnego
Maksymalny poziom dofinansowania:

– do 70% – mikroprzedsiębiorstwa
– do 60% – małe przedsiębiorstwa
– do 50% – średnie i duże przedsiębiorstwa
– do 70% – pozostali beneficjenci
Maksymalna kwota:
– infrastruktura B+RT do 4 mln PLN ;
– projekty parków naukowo-technologicznych do 40 mln PLN ;
– wsparcie zakupu środków trwałych niezbędnych do prowadzenia prac B+RT do 400 tys. PLN;
– projekty celowe do 400 tys. PLN.
Przykładowe rodzaje projektów podlegające dofinansowaniu:
– projekty mające na celu transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy obejmujące wyposażenie w środki i zasoby związane z tworzeniem i rozwojem powiązań kooperacyjnych realizowane w ramach współpracy przedsiębiorstw oraz instytucji B+RT,
– projekty obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby związane z tworzeniem i funkcjonowaniem struktur wsparcia na rzecz inkubacji i rozwoju naukowo-technologicznego, w tym inkubatory przedsiębiorczości tworzone przy udziale jednostek naukowo-badawczych, parki przemysłowe, itp.,
– projekty mające na celu wparcie na rzecz B+RT w przedsiębiorstwach oraz obejmujące wyposażenie w środki i zasoby związane z badaniami stosowanymi i pracami rozwojowymi,
– projekty mające na celu rozwój przedsiębiorstw obejmujące wyposażenie w środki i zasoby niezbędne do inkubacji przedsiębiorstw innowacyjnych, w tym przekształcanie przedsiębiorstw w centra badawczo rozwojowe,
– wdrożenie wyników prac B+RT, w tym opracowanie wzorów przemysłowych i wzorów użytkowych,
– doradztwo mające na celu podniesienie poziomu transferu technologii z nauki do gospodarki.

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
Nazwa konkursu: RPO WL Działanie 1.1 Dotacje dla nowopowstałych przedsiębiorstw
Ogłoszenie naboru: październik
Ostateczny termin składania wniosków: brak informacji
Kto może się ubiegać: mikroprzedsiębiorstwa (tj. zatrudniające na pełny etat mniej niż 10 osób), które rozpoczęły działalność nie wcześniej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku
Maksymalny poziom dofinansowania: 70 % kosztów kwalifikowanych do kwoty 500 tys. zł
Przykładowe rodzaje projektów podlegające dofinansowaniu:
– wyposażenie niezbędne do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej lub modernizacji środków produkcji prowadzące do zwiększenia zdolności inwestycyjnej i innowacyjności przedsiębiorstwa;
– dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez jego rozbudowę celem wprowadzenia nowych
produktów/usług;
– zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego zakładu, rozbudowa
przedsiębiorstwa (produkcyjnego/usługowego). wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi ICT (np. e-handel, e-edukacja i szkolenia, tworzenie sieci), – projekty w zakresie przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych, których efektem jest realizacja procesów biznesowych (typu B2B) w formie elektronicznej obejmujących maksymalnie dwa MŚP.

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
Nazwa konkursu: RPO WL Działanie 1.6 Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach
Ogłoszenie naboru: grudzień
Ostateczny termin składania wniosków: brak informacji
Kto może się ubiegać: przedsiębiorstwa
Maksymalny poziom dofinansowania: 70 % kosztów kwalifikowanych do kwoty 280 tys. zł
Przykładowe rodzaje projektów podlegające dofinansowaniu:
– inwestycje w środki trwałe, tj. infrastrukturę i urządzenia laboratoryjne, służące do prowadzenia
działań badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach(własne projekty badawcze),
– wspólne projekty inwestycyjne przedsiębiorców powiązanych kooperacyjnie polegające na zakupie
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących do prowadzenia działań badawczo rozwojowych (własne projekty badawcze),
– zakup usług badawczych od jednostek naukowych.

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
Nazwa konkursu: RPO WŁ Działanie 3.6 Rozwój mikro i małych przedsiębiorców
Ogłoszenie naboru: 21.09.2010
Ostateczny termin składania wniosków: 24.11.2010
Kto może się ubiegać: mikro i małe przedsiebiorstwa
Maksymalny poziom dofinansowania: 70 % kosztów kwalifikowanych do kwoty 100 tys. zł
Przykładowe rodzaje projektów podlegające dofinansowaniu:

– bezpośrednie inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach i małych przedsiębiorstwach rozumiane jako projekty inwestycyjne (w tym niezbędne, stanowiące element projektów inwestycyjnych działania szkoleniowe lub doradcze) :
· działania modernizacyjne w przedsiębiorstwach prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług,
· dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług
· unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa,
· modernizacje środków produkcji,
· wdrażanie wydajnych systemów zarządzania środowiskiem oraz wdrażanie i stosowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska (nie może to dotyczyć przedsiębiorstw, dla których minęły okresy dostosowawcze w zakresie wdrożenia i zgodności z unijnymi dyrektywami).

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
Nazwa konkursu: RPO WM Działanie 2.1 Schemat A Bezpośrednie wsparcie mikroprzedsiębiorstw.
Ogłoszenie naboru: październik
Ostateczny termin składania wniosków: 22 .11.2010
Kto może się ubiegać: mikroprzedsiębiorstwa (tj. zatrudniające na pełny etat mniej niż 10 osób)
Maksymalny poziom dofinansowania: 45 % kosztów kwalifikowanych do kwoty 400 000 zł
Przykładowe rodzaje projektów podlegające dofinansowaniu:
Projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty, w szczególności poprzez:

• rozbudowę i nabycie przedsiębiorstwa,
• działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego,
• zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych na sprzyjające poprawie środowiska naturalnego oraz BHP,
• unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa,
• zmianę wyrobu i usługi, w tym także zmianę w sposobie świadczenia usług,
• modernizację środków produkcji.

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Nazwa konkursu: RPO WM Działanie 1.7 Promocja gospodarcza
Ogłoszenie naboru: październik
Ostateczny termin składania wniosków: listopad
Kto może się ubiegać: przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, instytucje regionalne wspierające promocję regionu, organizacje pozarządowe działające na rzecz przedsiębiorców, podmioty, które wykonują usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd terytorialny
Maksymalny poziom dofinansowania: 85% kosztów kwalifikowanych
Przykładowe rodzaje projektów podlegające dofinansowaniu:
Przedsiębiorcy, jako beneficjenci Działania, będą mogli otrzymać dofinansowanie na:
– uczestnictwo przedsiębiorców w targach, imprezach targowo – wystawienniczych w charakterze wystawcy,
– udział w branżowych misjach gospodarczych mających na celu wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych.

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
Nazwa konkursu: RPO WP Działanie 1.1.1 Rozwój i innowacje w MŚP – mikroprzedsiębiorstwa
Ogłoszenie naboru: 31.08.2010
Ostateczny termin składania wniosków: 16.11.2010
Kto może się ubiegać: mikroprzedsiębiorstwa (tj. zatrudniające na pełny etat mniej niż 10 osób)
Maksymalny poziom dofinansowania: 60% kosztów kwalifikowanych do kwoty 100 tys. zł
Przykładowe rodzaje projektów podlegające dofinansowaniu:
– budowa, rozbudowa lub rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa;
– realizacja zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług;
– unowocześnienie składników majątku trwałego niezbędnego do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej firmy;
– racjonalizacja logistyki sprzedaży towarów i usług;
– budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii oraz ograniczaniu emisji szkodliwych substancji do środowiska;
– informatyzacja, w tym m.in. systemy zarządzania przedsiębiorstwem;
– dostosowanie przedsiębiorstw do standardów i norm krajowych i europejskich (certyfikacja wyrobów i usług).

Raport jest przygotowywany zgodnie z aktualnymi założeniami Instytucji Zarządzających. Zdarza się, że terminy naborów wniosków ulegają zmianie.

Autor: Bartłomiej Foszer

www.kojotybiznesu.pl

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo