Szczegółowa kontrola finansów przedsiębiorstwa – audyt finansowy

Hands of accountant business man writing. Working at a modern office.

Audyt finansowy będący badaniem sprawozdania finansowego ma za zadanie pomóc w ulepszeniu organizacji przedsiębiorstwa, poprzez wskazanie potencjalnego ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. W ramach audytu finansowego oferowane są rozmaite usługi.

Etapy audytu finansowego

 

Audyt finansowy obejmuje dwa etapy prac: prace wstępne oraz prace zasadnicze. Prace wstępne mają na celu zbadanie systemu ewidencji badanej jednostki (sposobu rejestracji operacji gospodarczych, systemu kontroli wewnętrznej i rzetelności ksiąg rachunkowych, analizę planu kont), sprawdzenie prawidłowości i stosowanych procedur dotyczących sposobu ustalania i ewidencji podatku od towarów i usług, a także kontrolę prawnych podstaw działalności. Na prace zasadnicze składają się sprawdzenie prawidłowości wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz ustalenia wyniku finansowego za rok obrotowy, badanie sprawozdań finansowych z uwzględnieniem kryterium realności i kompletności zawartych w nich informacji, badanie prawidłowości sporządzania informacji dodatkowej oraz badanie sprawozdania z działalności jednostki za dany okres obrachunkowy, sporządzonego przez zarząd badanego podmiotu, pod kątem zgodności ze sprawozdaniem finansowym oraz wymogami prawa.

W trakcie badanie prowadzonego przez biegłego rewidenta (np. z firmy doradczej Ernst & Young) ocenie podlegają zagadnienia takie jak sposób rejestracji operacji, zasady prowadzenia rachunkowości, system kontroli wewnętrznej, rzetelność ksiąg, finansowo-księgowego system informatyczny oraz dokumentacja finansowa. W trakcie przeprowadzania badania przedsiębiorcy zobowiązani są do dostarczenia dokumentów stanowiących podstawę prawną działania organizacji (statut, wyciąg z rejestru), sprawozdania finansowe, księgi rachunkowe z badanego roku, znaczące umowy z dostawcami i odbiorcami usług, regulaminy wewnętrzne opisujące zadania funkcjonowania jednostki, dokumentację podatkową, dokumentację ZUS oraz oświadczenie na temat kompletności ujęcia danych w księgach oraz przełożonych dokumentów.

 

Usługi audytu finansowego

 

Badanie sprawozdań finansowych to podstawowa usług świadczona przez firmy doradcze, w ramach audytu finansowego. Badania sprawozdań finansowych przeprowadzane są zgodnie z Ustawą o rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości Finansowej, z polskimi normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta oraz międzynarodowymi standardami rewizji finansowej. Biegli rewidenci badają częściowe lub całkowite sprawozdania finansowe, skonsolidowanie sprawozdania finansowe oraz sprawozdania finansowe na potrzeby prospektu emisyjnego.

 

Przegląd sprawozdań finansowych to usługa obejmująca przeglądy ksiąg rachunkowych, przeglądy rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych. Rezultat wykonywanych prac prezentowany jest w postaci raportu z przeglądu sprawozdania finansowego, opinii z zakresu wybranych obszarów podlegających badaniu wraz z propozycjami ulepszeń w systemie rachunkowości czy kontroli wewnętrznej.

 

Równie istotną usługą jest audyt środków unijnych obejmujący szereg prac, takich jak analiza kontroli wewnętrznej u beneficjenta i określenie poziomu ryzyka dotyczącego niewłaściwego wykorzystania środków, przeprowadzenie testów w celu upewnienia się, iż zdefiniowane kontrole wewnętrzne były stosowane w sposób ciągły oraz analizę terminowości uzyskiwania środków na realizację projektu oraz kompletności otrzymanych kwot.

 

 

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo