Transport bardziej ekologiczny

– normy emisji CO2 dla nowych lekkich samochodów dostawczych
Od 2014 r. producenci lekkich samochodów dostawczych będą musieli przestrzegać nowych wymagań odnośnie emisji CO2.

Od 2017 r. już wszystkie produkowane samochody dostawcze będą musiały być w pełni ekologiczne. Natomiast producenci samochodów dostawczych, które emitować będą mniej niż zakładają przyjęte normy będą dodatkowo promowani. Unia Europejska już teraz planuje wprowadzenie ograniczania emisji CO2 także z samochodów ciężkich.

Ministrowie Środowiska Państw Członkowskich Unii Europejskiej przyjęli zapisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego normy emisji dla nowych lekkich samochodów dostawczych. Porozumienie zawarto podczas posiedzenia Rady UE ds. Środowiska, która odbyła się 20 grudnia br. w Brukseli. W obradach wziął udział Janusz Zaleski, podsekretarz stanu w MŚ, Główny Konserwator Przyrody.

Celem regulacji będzie nałożenie na producentów tego typu pojazdów obowiązku zmniejszenia średniego poziomu emisji CO2 pochodzących z nowych lekkich samochodów dostawczych do 175 g/km począwszy od roku 2014 stopniowo do roku 2017.

Oznacza to, że w 2014 roku 70% samochodów będzie musiało spełniać odpowiedni poziom emisji CO2, zaś w kolejnych latach udział procentowy pojazdów będzie wzrastał następująco: 75% w roku 2015; 80% w roku 2016; 100% w roku 2017.

Rozporządzenie przewiduje też wprowadzenie systemu polegającego na promowaniu producentów wprowadzających na rynek samochody emitujące poniżej 50 gCO2/km, czyli tzw. superkredytów. Jednocześnie producenci nie spełniający obowiązków wynikających z przepisów, produkujący pojazdy przekraczające poziom emisji CO2, narażeni będą na ponoszenie opłat z tego tytułu.

Najdłuższej dyskusji poddane było jedno z najbardziej istotnych zagadnień rozporządzenia – cel długoterminowy, czyli limit emisji CO2, jaki od roku 2020 będą musiały spełniać wszystkie nowe lekkie samochody dostawcze. Po długich negocjacjach pomiędzy Parlamentem Europejskim, Komisją Europejską i Radą Unii Europejskiej, Ministrowie uczestniczący w posiedzeniu Rady UE ds. Środowiska 20 grudnia br., zgodzili się przyjąć cel długoterminowy od roku 2020 dla nowych lekkich samochodów dostawczych w wysokości 147 gCO2/km.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady określającego normy emisji dla nowych lekkich samochodów dostawczych w ramach zintegrowanego podejścia Wspólnoty na rzecz obniżenia poziomów emisji CO2 pochodzących z lekkich pojazdów samochodowych wspomagać będzie zbliżenie się do ogólnego celu wspólnotowego ograniczenia emisji do 120 gCO2/km do roku 2012, zapisanego w Komunikacie Komisji Europejskiej do Rady i Parlamentu Europejskiego – Wyniki przeglądu wspólnotowej strategii na rzecz zmniejszenia emisji CO2 pochodzących z samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych. Jednocześnie uzupełni wcześniej wprowadzone rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 443/2009 z 23 kwietnia 2009 r. określające normy emisji dla nowych samochodów osobowych w ramach zintegrowanego podejścia Wspólnoty na rzecz zmniejszenia emisji CO2 z lekkich pojazdów dostawczych, które ustala średni poziom emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych w wysokości 130 g CO2/km, zaś począwszy od 2020 r., w wysokości 95 g CO2/km. Planowane jest również wprowadzenie rozporządzenia dotyczącego ograniczania emisji CO2 z samochodów ciężkich.

Przyjęcie przedmiotowego rozporządzenia stworzy jasną perspektywę dla producentów lekkich samochodów dostawczych. Będzie to bodziec do zintensyfikowania prac badawczo-rozwojowych mających na celu stworzenie innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych wykorzystywanych przy produkcji bardziej ekologicznych pojazdów.

Rozporządzenie to jest istotne ze względu na jego znaczenie w zakresie ograniczania emisji CO2 w sektorze nieobjętym Systemem Handlu Uprawnieniami do Emisji, czyli wypełniania m.in. zapisów decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/30/WE w sprawie starań podejmowanych przez państwa członkowskie zmierzających do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do 2020 r. zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych, a co za tym idzie na przyczynienie się do walki ze zmianami klimatycznymi.

Przedmiotowe rozporządzenie wejdzie w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Rozporządzenie Unii Europejskiej jest aktem prawnym o najszerszym zasięgu, do wydawania którego upoważnione są Rada Unii Europejskiej, Parlament Europejski oraz Komisja Europejska wydająca rozporządzenia wykonawcze lub zmieniające do istniejących rozporządzeń Rady Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Z dniem wejścia w życie, rozporządzenie będzie bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Ponadto podczas obrad osiągnięto porozumienie polityczne w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wprowadzania do obrotu i stosowania produktów biobójczych.

Ministrowie środowiska przyjęli także konkluzje dotyczące poprawy instrumentów polityki ochrony środowiska, a także zrównoważonej gospodarki materiałami oraz zrównoważonej produkcji i konsumpcji. Rada zatwierdziła też konkluzje w sprawie wyników i działań następczych po 10. Konferencji Stron Konwencji NZ o różnorodności biologicznej, która odbywała się od 18 do 29 października w Japonii.

Podsumowano również rezultaty Konferencji Klimatycznej ONZ w Cancun (Meksyku, 29 listopada – 10 grudnia 2010 r.).

Źródło informacji: www.mos.gov.pl

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo