Urządzenia do oczyszczania powietrza

Wiele procesów technologicznych lub otoczenie tych procesów wymaga przygotowania powietrza wentylacyjnego. W zależności od potrzeb powietrze należy ogrzać lub ochłodzić, osuszyć lub nawilżyć, pozbawić części stałych, pyłów lub fazy gazowej związków zawartych w tym powietrzu.

Ponadto powietrze należy podać do wyznaczonej przestrzeni z odpowiednią energią.


Filtracja pyłowa powietrza: filtry w szerokim zakresie sprawności oczyszczania powietrza, począwszy od filtrów wstępnych wyłapujących 96% pyłu zawartego w atmosferze do filtrów sterylnych wychwytujących bakterie i wirusy tj. o sprawności 99,9999%. Osobną grupę stanowią filtry do dezodoryzacji powietrza. Wiele kryteriów decyduje o wyborze procesów i zastosowaniu w konkretnym przypadku. Oferowane urządzenia z procesami termicznego i adsorpcyjnego unieszkodliwiania węglowodorów, zapewniają możliwości rozwiązań dla różnorodnych gałęzi przemysłu i zapewniania najefektywniejszego rozwiązania dla konkretnej instalacji. W większości przypadków wymagania ekologiczne i ekonomiczne mogą być spełnione dopiero poprzez zastosowanie złożonych systemów. Rozwiązania łączące procesy adsorpcyjne i termiczne z częstym zastosowaniem urządzeń do odzysku ciepła umożliwiają poprawę efektywności ekonomicznej inwestycji ekologicznej.

Adsorbenty stałe ADS
Adsorbery stałe typu ADS są adsorberami z modyfikowanym granulatem węgla aktywnego przeznaczone do oczyszczania strumieni powietrza do 30 000 m³/h i temperaturze do 50ºC. Złoże adsorpcyjne okresowo jest wymieniane i zastępowane nowym granulatem, stąd adsorbery te służą do oczyszczania powietrza o niskiej koncentracji węglowodorów.

Adsorbenty stałe do okresowej regeneracji
Adsorbery stałe typu ADR są adsorberami z modyfikowanym granulatem węgla aktywnego przeznaczone do oczyszczania strumieni powietrza do 100 000 m³/h i temperaturze do 50ºC. Budowa złoża adsorpcyjnego umożliwia okresową regenerację adsorbentu na specjalnym regeneratorze (usługa serwisowa). Z uwagi niskie koszty regeneracji i możliwość wielokrotnej regeneracji, adsorbery ADR mają zastosowanie przy występujących wyższych koncentracjach węglowodorów w oczyszczanym powietrzu.

Koncentratory obrotowe ( adsorbenty obrotowe ) ADO
Adsorbery obrotowe typu ADO są adsorberami z modyfikowanym granulatem węgla aktywnego przeznaczone do oczyszczania strumieni powietrza do 120 000 m³/h i temperaturze do 50ºC  Budowa złoża adsorpcyjnego umożliwia ciągłą regenerację złoża adsorbentu i z tego względu adsorbery te mają zastosowanie przy występujących dużych przepływach powietrza, małej lub zmiennej koncentracji oraz dużej liczbie godzin pracy (np.: 4000 godzin/rok).

Dopalacze katalityczne przepływowe DKP
Dopalacz katalityczny przepływowy zbudowany jest z wymiennika przeponowego, komory palnika, złoża katalitycznego. Zanieczyszczone powietrze związkami organicznymi dogrzewane jest na wymienniku ciepła, a następnie skierowane do komory palnika i na złoże katalizatora platynowego, gdzie związki organiczne zostają utlenione do dwutlenku węgla i pary wodnej.CaHb + 02 + N2 = (C02)c + (H20)d + (N2)e Katalityczne oczyszczanie powietrza jest metodą przystosowaną i stosowaną w wielu branżach i procesach. Można ją stosować do strumieni powietrza o wielkościach 30 000m³/h i średnich lub wysokich koncentracjach węglowodorów.

Dopalacze katalityczne rewersyjny DKR
Dopalacz katalityczny rewersyjny zbudowany jest z dwóch lub trzech reaktorów wypełnionych masą ceramiczną i katalizatorem. Zanieczyszczony gaz przepuszczany jest przez dopalacz w sposób rewersyjny poprzez reaktory. Następuje w nim zatrzymanie ciepła (służy do tego masa ceramiczna). Do wstępnego rozgrzania złoża katalitycznego służy palnik gazowy/olejowy lub grzałki elektryczne. Przy stężeniach węglowodorów powyżej 1g/m³ proces dopalania prowadzony jest autotermicznie, czyli potencjał energetyczny zawarty w oczyszczanym powietrzu jest metodą przystosowaną i stosowaną w wielu branżach i procesach. Można ją stosować do strumieni powietrza o wielkościach 30 000m³/h i niskich lub średnich koncentracjach węglowodorów.

Dopalacze termiczne DT
Termiczna metoda oczyszczania powietrza nadaje się do zastosowania przy wszystkich palnych szkodliwych substancji. Zanieczyszczenia mogąwystępować w postaci par i gazów. Dopalacze termiczne pracują przy wysokich temperaturach (750ºC) i dlatego są tym bardziej opłacalne im wyższe jest stężenie węglowodorów w oczyszczanym powietrzu. Jako paliwo stosuje się gaz lub olej. Uzyskane po spaleniu węglowodorów gorące powietrze wylotowe oddaje swoje ciepło na przeponowym wymienniku strumieniowi nieczyszczonego jeszcze powietrza, a w dalszej kolejności innym instalacjom technologicznym. Warunkiem uzyskania poprawnej instalacji pod względem ekonomicznym jest wykorzystanie powstającego ciepła w procesie technologicznym.

Instalacje sprężonego powietrza
Sprężone powietrze jest po energii elektrycznej najczęściej używanym nośnikiem energii. Efektywność pracy oraz precyzyjnych urządzeń pneumatycznych zależy w dużej mierze od jakości stosowanego sprężonego powietrza. Niestety oprócz azotu i tlenu znaleźć można w powietrzu liczne zanieczyszczenia: wodę lub parę wodną, olej lub pary oleju, zanieczyszczenia stałe jak rdza lub pył, bakterie.
Zanieczyszczenia te można przy pomocy oferowanych urządzeń oddzielić od sprężonego powietrza i uzyskać czysty i suchy nośnik energii. Do oferowanych urządzeń należą: filtry wstępne, filtry odolejające, filtry sterylne, automatyczne dreny kondensatu wodno-olejowego, separatory kondensatu, osuszacze chłodnicze i adsorpcyjne.

Systemy oczyszczania ścieków przemysłowych:

SYSTEMY CIĄGŁEJ SEDYMENTACJI
Przeznaczone do oczyszczania produktów powstałych:

 • w produkcji przewodów
 • obróbce metali
 • galwanizowaniu

Ścieki te są dobrze oczyszczane w procesie sedymentacji. Firma Beckart posiada wiele lat doświadczeń w stosowaniu systemów sedymentacji, procesach dozowania koncentratu oraz neutralizacji i usuwaniu chromu/cyjanku.

Wydajność systemów:
1 m3-125 m3 / godzinę

SYSTEMY CIĄGŁEJ FLOTACJI Przeznaczone do dokładnego oczyszczania znacznych ilości ścieków, przynajmniej 20 m3/dzień.

Oczyszczalnie te gwarantują wydajne usuwanie: olejów, rozpuszczonych metali ciężkich, mydeł, środków powierzchniowo czynnych, itp.

Wydajność systemów:
1 m3-225 m3 / godzinę.

SYSTEMY CYKLICZNE Z PRASĄ FILTRACYJNĄ
Wszechstronne i uniwersalne. Najlepiej sprawdzają się w ściekach o znacznym udziale cząstek stałych. Najbardziej typowe zastosowanie to oczyszczanie wody z tuszów, farb, opiłków metali i skrobi. W efekcie oczyszczania otrzymujemy klarowną wodę i osad o zawartości 35-50% suchej masy, który moze być wywożony na miejscowe wysypisko.

Wydajność systemów:
1 m3-225 m3 / cykl.

KOMPAKTOWE OCZYSZCZALNIE PRZEMYSŁOWE

Proste w obsłudze, wydajne i niezawodne. Proces oczyszczania w małej oczyszczalni jest kompleksowy i niezależny. System jest idealnym rozwiązaniem dla zakładów odprowadzających ścieki w ilości 0,2 m3-4,0 m3, o niedużej zawartości ciał stałych. Równoczesnemu oczyszczeniu podlegają odpady oleiste, ciecze chłodzące i smarujące, drobne ciałe stałe i inne zanieczyszczenia.
Wymagana powierzchnia: 1-6 m2.

SYSTEMY BIOLOGICZNE
Systemy te pozwalają na redukcję BZT5, ChZT oraz szerokiego zakresu rozpuszczalnych substancji organicznych. Sytemy biologiczne zalecane są jako drugi stopień oczyszczania w sytuacji, gdy wymagana jest wysoka klasa czystości wody. Znajdują one zastosowanie w przemyśle spożywczym, papierniczym, tekstylnym oraz wielu innych branżach.

Wydajność systemów:
2 m3-2000 m3 / dobę.

PRASA FILTRACYJNA HY-PACK®
Komorowe prasy filtracyjne Hy-Pack® firmy Beckart gwarantują wysokie odwadnianie i separację stałych odpadów. Są niezawodne przez wiele lat użytkowania i wyjątkowo proste w obsłudze. W przypadku pras filtracyjnych Hy-Pack® udział suchej masy w placku filtracyjnym wynosi 35-50%, co znacznie przewyższa osiągi innych metod odwadniania. Cała konstrukcja prasy jest spawana ze stali a same płytki filtracyjne wykonane są z trwałego polipropylenu.
Standardowa chrakterystyka

 • Ramy boczne wykonane ze stali ciągnionej na zimo.
 • Głowice i płytki dociskowe wykonane ze stali walcowanej na gorąco.
 • Polipropylenowe płytki filtracyjne o maksymalnym nacisku 100 psi.
 • Polipropylenowa tkanina filtracyjna z uszczelniającym obrzeżem.
 • 2-biegowe pompy hydrauliczne.
 • Prosta obsługa.

Urządzenia ochrony środowiska:

 • Urządzenia wyciągowo-odpylające

       Urządzenia wyciągowo-odpylające typu cyklonowego, cyklonowego bateryjnego i multicyklonowego są stosowane w energetyce przemysłowej przy odpylaniu spalin z kotłów rusztowych. Zakres natężenia przepływu spalin w zależności od stosowanych w urządzeniach odpylaczy zawiera się w granicach od 1000 m3/h do 190000 m3/h z możliwością dwukrotnego zwiększenia maksymalnej wartości przez łączenie równoległe odpylaczy. Proponowane odpylacze odznaczają się zwiększoną odpornością na erozyjne działanie pyłu i skutecznością działania rzędu 92 ÷ 96 % przy temperaturze pracy do 350°C.

 • Urządzenia filtrowentylacyjne

       Przeznaczone są do oczyszczania powietrza z par związków organicznych (np. formaldehydu, ksylenów, estrów, alkoholi) lub związków nieorganicznych (kwasów, zasad). Jako filtry stosuje się włókniny z poliolefin zawierające rozproszony węgiel aktywny lub inne substancje. Proponowane urządzenia cechuje niewielka powierzchnia zabudowy z uwagi na możliwość dowolnego kształtowania warstwy włóknin filtracyjnych. Urządzenia do filtrowentylacji mają zastosowanie na stanowiskach pracy lub w halach produkcyjnych zakładów chemicznych, farmaceutycznych, meblarskich, powlekania tkanin oraz w kabinach lakierniczych, spawalnictwie i wielu innych. Charakteryzują się prostotą montażu, obsługi oraz konserwacji.

 • Urządzenia filtrująco-tłumiące do sprężarek

      Zunifikowane układy dolotowe filtrujące cząstki stałe i tłumiące hałas są wyposażone w dwa rodzaje tłumików:
tłumiki posiadające płaskie dysze spiralne tłumiki z wkładami filtracyjnymi tkaninowymi i włókninowymi. Układy mogą być wykonywane z blach ocynkowanych lub ze stali nierdzewnej.
Zastosowanie urządzeń poprawia: sprawność i trwałość sprężarek oraz układów sterujących ochronę środowiska naturalnego bezpieczeństwo pracy.

 • Filtry z włokna szklanego

       Wysokosprawne filtry oraz specjalne warstwy filtracyjne służą do odemglania i odpylania gazów, zwłaszcza gorących i agresywnych chemicznie. Warstwa filtracyjna składa się z włókna szklanego o grubości od 5 do 20 mm. Włókno to uformowane metodą igłowania tworzy warstwę, która dzięki specyficznej strukturze daje możliwość uzyskiwania sprawności filtracji pow. 99% (dla cząstek o średnicy < 1mm). Szczególną zaletą jest wysoka odporność termiczna i chemiczna oraz niskie opory przepływu. Filtry znajdują zastosowanie do odemglania rozproszonych w gazach zawiesin ciekłych np. kwasu siarkowego, oleju, rozpuszczalników itp. oraz służą do odpylania powietrza i gazów w warunkach agresywnego środowiska chemicznego o podwyższonej temperaturze.

 • Kolumny do natleniania wód i ścieków

       Wysoki stopień natlenienia wód lub ścieków osiąga się dzięki dużej szybkości zmian powierzchni kontaktu na granicy faz woda – powietrze. Takie warunki uzyskuje się w wyniku zastosowania wysokosprawnego wypełnienia kontaktowego (pierścieni Białeckiego) w kolumnie wyposażonej w zraszacz, zapewniający równomierne rozprowadzanie cieczy po wypełnieniu. Konstrukcja nośna kolumny o przekroju prostokąta lub koła jest ażurowa w celu zapewnienia swobodnego dostępu powietrza do całej objętości wypełnienia. Pierścienie spoczywają na ruszcie usytuowanym na niewielkiej wysokości nad poziomem odpływu cieczy. Prezentowany, proponowany system natleniania wód i ścieków nie wymaga stosowania dodatkowych urządzeń zarówno mechanicznych, jak i elektrycznych, jeśli tylko istnieje odpowiednia różnica poziomów pomiędzy dopływem i zrzutem wody lub ścieków.
Przy braku odpowiedniej różnicy poziomów nakłady inwestycyjne i energetyczne ograniczają się do podłączenia zasilania elektrycznego i zamontowania pompy.

Omawiane kolumny mogą znaleźć zastosowanie szczególnie przy:

 • natlenianiu wody doprowadzanej do stawów hodowlanych ryb,  a zwłaszcza pstrągów
 • natlenianiu wód chłodzących przed zrzutem do odbiornika
 • natlenianiu ścieków po oczyszczalni mechanicznej
 • natlenianiu ścieków po oczyszczalni biologicznej
 • natlenianiu niektórych cieków wodnych i jezior
 • Urządzenia wyciągowo odpylające
 • www.Ecoportal.com.pl, Julian Z. Pankiewicz

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo