W tym roku wnioski także przez Internet

W 2011 roku po raz pierwszy od chwili wstąpienia do Unii Europejskiej polscy rolnicy będą mogli składać wnioski o dopłaty bezpośrednie zarówno na formularzach papierowych jak i przez Internet.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju wsi opracowuje już wzór formularza elektronicznego i pracuje nad rozporządzeniem, które określi warunki i tryb składania wniosków przez Internet.

Jak się przewiduje rolnicy, którzy będą chcieli skorzystać z elektronicznej drogi składania wniosków będą musieli mieć login i kod dostępu do systemu informatycznego ARiMR, o co będzie można wystąpić do kierownika „swojego” biura powiatowego Agencji na formularzu, który będzie dostępny na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.

O dopłaty bezpośrednie można się ubiegać od 15 marca do 16 maja br. Podobnie jak w latach ubiegłych dopuszczalne jest także złożenie wniosku w terminie 25 dni kalendarzowych po tym terminie czyli do 10 czerwca w takim wypadku za każdy dzień opóźnienia należna rolnikowi dopłata będzie pomniejszana o 1 procent.

W tym roku rolnicy już po raz ósmy rolnicy będą mogli ubiegać się o płatności bezpośrednie będące głównym instrumentem Wspólnej Polityki Rolnej realizowanej przez Unie Europejską. W ramach dopłat za 2011 rok polscy rolnicy dostaną w sumie ok. 3,34 mld euro. Podobnie jak w roku ubiegłym rolnicy będą mogli na jednym formularzu wniosku ubiegać się o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich oraz innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania tzw. ONW, a także płatności z tytułu płatności i realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych oraz poprawy dobrostanu zwierząt.

Większość rolników otrzymuje tzw. spersonalizowane czyli już wstępnie wypełnione wraz z materiałami graficznymi. Natomiast rolnicy, który w 2010 roku nie składali wniosku o przyznanie płatności, nie otrzymali takiego wniosku spersonalizowanego. Muszą więc oni skorzystać z czystego formularza wniosku, który dostępny jest na stronie internetowej www.arimr.gov.pl a także można go otrzymać w biurach powiatowych ARiMR i Oddziałach Regionalnych ARiMR. W tym roku wnioseki o przyznanie płatności można będzie złożyć w biurze powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy, wysłać je pocztą lub co będzie możliwe po raz pierwszy wysłać poprzez Internet.

Właściciele gospodarstw, w których wystąpią nadzwyczajne okoliczności lub przypadki działania siły wyższej, a którzy złożą wnioski o przyznanie płatności na rok 2011 w okresie od dnia 17 maja do dnia 10 czerwca 2011 r., nie będą mieli obniżanych kwot płatności (naliczanych sankcji) z tytułu złożenia wniosku po terminie. Jednak będzie tak tylko pod warunkiem, że na piśmie poinformują Kierownika Biura Powiatowego ARiMR o wystąpieniu nadzwyczajnych okoliczności lub wystąpieniu siły wyższej i zrobią to w terminie 10 dni roboczych od daty ustania tych okoliczności oraz obowiązkowo dołączą dowody potwierdzające ich wystąpienie.

Przypadki działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności określone w przepisach wspólnotowych obejmują: śmierć rolnika, długookresową niezdolność do pracy, poważną klęskę dotykającą grunty rolne gospodarstwa, wypadek powodujący zniszczenie w gospodarstwie budynków dla zwierząt gospodarskich oraz epidemię dotykającą części lub całego inwentarza rolnika.

Od 2011 r. jako dowód potwierdzający wystąpienie siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności będą mogły być dopuszczone wszystkie dowody, które przyczynią się do wyjaśnienia sprawy, a nie są sprzeczne z prawem. Uznanie przypadku działania siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności będzie następowało w drodze decyzji administracyjnej Kierownika biura powiatowego ARiMR w sprawie przyznania płatności.

W 2001 roku płatności w ramach wsparcia bezpośredniego będzie mógł otrzymać nastepca „rozwiązanego” lub „przekształconego” rolnika.

ARiMR zwraca tez uwagę, ze od 1 stycznia br. obowiązują dodatkowe normy i wymogi wzajemnej zgodności. Wszyscy rolnicy otrzymali wysłana im za pośrednictwem poczty broszurę o tych wymogach a ponadto wykaz norm i wymogów dostępny jest na stronie internetowej www.arimr.gov.pl oraz biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

Departament Komunikacji Społecznej ARiMR

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo