Zasady postępowania z odpadami

W życiu codziennym spotykamy się z odpadami komunalnymi. Bardzo ważne jest aby odpowiednio je składować, gdyż tylko w ten sposób możemy zapobiegać zanieczyszczeniom środowiska i stwarzać możliwość powtórnego ich wykorzystania.

1. Odpady komunalne zmieszane, należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach wyłącznie do tego celu przeznaczonych, o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące normy:

*

dla budynków mieszkalnych – 0,015 m3 na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 0,11 m3 na każdą nieruchomość (dla osób samotnych dopuszcza się możliwość ustawienia pojemnika o pojemności 0,06 m3);

*

dla ogródków działkowych – 0,02 m3 na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku, i 0,005 m3 poza tym okresem.

2. Odpady zmieszane należy usuwać z terenu nieruchomości nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie (dot. gospodarstw domowych).
3. W przypadku okresowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości uzgadnia sposób ich odbioru z przedsiębiorcą, z którym zawarł umowę na odbieranie odpadów komunalnych.
4. Zasady postępowania z odpadami wielkogabarytowymi i niebezpiecznymi (baterie, przeterminowane leki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) oraz pochodzącymi z remontów

5. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w pojemnikach, kontenerach lub workach wyłącznie do tego celu przeznaczonych, o ujednoliconych kolorach:

*

niebieskim, z przeznaczeniem na makulaturę;

*

żółtym, z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne;

*

zielonym, z przeznaczeniem na szkło kolorowe;

*

białym, z przeznaczeniem na szkło białe;

*

brązowym, z przeznaczeniem na odpady biodegradowalne (odpady zielone i kuchenne).

6. W miejscach, w których ze względów technicznych występują trudności z lokalizacją stałego pojemnika do selektywnej zbiórki odpadów, dopuszcza się stosowanie worków foliowych (nie dotyczy odpadów kuchennych).
7. Pojemniki i worki winny posiadać logo lub nazwę przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów i oznaczenia określające rodzaj gromadzonych odpadów.
8. Opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powinno się odbywać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia (nie dotyczy odpadów kuchennych).
Odpady zbierane selektywnie w workach winny być odbierane nie rzadziej niż raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem ich wywozu ustalonym przez przedsiębiorcę i dostarczonym właścicielom nieruchomości.
9. Właściciel nieruchomości, na terenie której w wyniku pielęgnacji zieleni powstają odpady zielone, zobowiązany jest do ich selektywnego zbierania i przekazywania przedsiębiorcy, z którym zawarł umowę na odbieranie odpadów komunalnych. Z obowiązku zwolnione są osoby fizyczne dokonujące kompostowania odpadów roślinnych we własnym zakresie i na własne potrzeby, w sposób niepowodujący uciążliwości dla otoczenia.

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo