Bezpieczne tankowanie

Stacje paliw są obiektami które mogą stwarzać spore zagrożenie. Niebezpieczeństwo pożaru jest oczywiste. Bardziej złożone są problemy związane z oddziaływaniem na środowisko naturalne.

  Kryzys pomoże elektrycznym samochodom

Niekontrolowane wycieki paliw mogą powodować groźne skażenia wód i
gruntów. Pamiętać także należy o emisji frakcji lotnych paliw do
atmosfery.    

Troska o bezpieczeństwo pociąga za sobą konieczność spełnienia w przypadku takiej inwestycji szeregu warunków. Kwestie te regulują: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 243 poz. 2063) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2006 nr 137 poz. 984). Dotyczą one obiektów nowo budowanych, jak i modernizacji już użytkowanych.

     Przepisy szczegółowo określają warunki lokalizacji stacji, obiekty wchodzące w jej skład, kryteria bezpiecznej eksploatacji, niezbędne wyposażenie. Inwestycję poprzedza uzyskanie odpowiednich pozwoleń co do lokalizacji i warunków technicznych, uiszczenie opłat za korzystanie ze środowiska, sporządzenie planu gospodarowania odpadami. Typowe odpady powstające na stacjach paliw to: szlamy z separatorów i kolektorów, zaolejona woda i tkaniny, opakowania po olejach i innych płynach eksploatacyjnych. Ich wytwarzanie podlega ewidencjonowaniu. Wszystkie zbiorniki i instalacje naziemne i podziemne podlegają badaniom technicznym i próbom szczelności. Częstość kontroli jest uzależniona od czasu użytkowania oraz typu instalacji. Zwolnione z tego obowiązku są zbiorniki i rurociągi wyposażone w urządzenia do stałego monitoringu. Instalacja kanalizacyjna stacji musi zabezpieczać przed przedostawaniem się do gruntu i wód produktów naftowych. W przypadku lokalizacji w terenie zabudowanym wymagane są urządzenia ograniczające emisję par produktów naftowych do powietrza. Redukcja frakcji gazowej, zawierającej głównie lotne węglowodory, poza zmniejszaniem zanieczyszczenia atmosfery chroni narządy oddechowe pracowników i użytkowników obiektu oraz ogranicza ryzyko eksplozji. Konieczne jest także instalowanie na stacjach urządzeń sygnalizujących ewentualne wycieki. Zazwyczaj brakuje ich w stacjach z początku lat dziewięćdziesiątych. Obecnie stosowane zbiorniki paliw standardowo składają się z dwóch płaszczy i zawierają instalację monitorującą przedostawanie się produktów naftowych do wód gruntowych, cieków i innych zbiorników wodnych. Wcześniej dozwolone były zbiorniki jedno płaszczowe pod warunkiem umieszczenia ich w szczelnej wannie lub odpowiednim wzmocnieniu. W zależności od wielkości obiektu wymagana jest odpowiednia ilość sprzętu gaśniczego. Dopiero po spełnieniu omawianych wymagań stacja może funkcjonować jako bezpieczna dla środowiska.

 

 

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo