Czym są odpady niebezpieczne i jak je utylizować?

Nieodpowiednie składowanie odpadów niebezpiecznych niesie za sobą poważne zagrożenie dla środowiska, a także dla zdrowia ludzi i zwierząt. Dowiedz się, czym są odpady niebezpieczne oraz w jaki sposób je utylizować.

Czym są odpady niebezpieczne?

Odpadami niebezpiecznymi określa się wszystkie odrzuty, które ze względu na swoje chemiczne i fizyczne właściwości stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla środowiska naturalnego. Niebezpieczeństwo z odpadów pochodzi głównie z ich toksycznych substancji lub metali ciężkich. Źródłem pochodzenia materiałów niebezpiecznych są najczęściej przemysł i rolnictwo – są one efektem ubocznym różnych procesów technologicznych np. w czasie reakcji chemicznej.

Właściwości odpadów niebezpiecznych

Aby odpad mógł być sklasyfikowany jako niebezpieczny, musi charakteryzować się odpowiednimi właściwościami. Wśród nich wyróżnia się odpady, np.:

 • wybuchowe – odpady, które wybuchają pod wpływem ognia oraz są bardzo wrażliwe na wstrząsy i tarcie,
 • wysoce łatwopalne – są to ciecze, które samorzutnie się zapalają w kontakcie z powietrzem lub krótkotrwałym kontakcie z ogniem,
 • drażniące – substancje wywołujące stan zapalny, w wyniku kontaktu ze skórą,
 • rakotwórcze – przyczyniają się do powstawania nowotworu przez połknięcie lub wdychanie substancji,
 • żrące – powodujące zniszczenie żywych tkanek podczas kontaktu,
 • toksyczne – powodujące zgon lub przewlekłe niekorzystne skutki dla zdrowia w wyniku połknięcia, wdychania lub wnikania przez skórę.

Odpady niebezpiecznie – również w życiu codziennym

Pomimo tego, że odpady niebezpieczne kojarzone są głównie z przemysłem, to duża ich część występuje w życiu codziennym. W gospodarstwach domowych znajdują się przedmioty i substancje, które po wyrzuceniu stają się szkodliwe dla środowiska. Przykładem odpadów niebezpiecznych są, m.in.:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • rozpuszczalniki,
 • środki czyszczące,
 • odpady zawierające rtęć np. termometr,
 • baterie,
 • akumulatory,
 • resztki farb, lakierów, żywic,
 • przeterminowane leki.

Na szczególną uwagę zasługują substancje, które pochodzą z zużytego sprzętu elektronicznego. Wśród nich wyróżnia się, m.in. rtęć, związki bromu czy azbest. Mają one negatywny wpływ na zdrowie – wpływają na zaburzenia równowagi we krwi, koordynacji ruchowej – mogą być również przyczyną paraliżu lub nawet nowotworów.

Prawidłowa utylizacja odpadów niebezpiecznych

Niebezpieczne odpady wywożone są w specjalnie przygotowanych kontenerach i pojemnikach. Odrzuty te możesz dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub poczekać na okresową zbiórkę, którą organizuje gmina (przeważnie raz w roku). Pamiętaj jednak, że do utylizacji niektórych odpadów niebezpiecznych takich jak np. azbest, wymagane są odpowiednie zezwolenia, zabezpieczenia i flota transportowa. W takim przypadku dobrym rozwiązaniem jest zamówienie profesjonalnej firmy wywożącej i utylizującej odpady. Jeśli poszukujesz kontenera na śmieci oraz odpady produkcyjne, sprawdź firmę Eko-logis, która posiada specjalistyczną flotę transportową.

 

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo