Dofinansowanie recyklingu pojazdów w 2008 roku

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje i przypomina, że do dnia 31 marca 2008 r. przyjmowane są wnioski od przedsiębiorców o udzielenie dopłat do stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji i od gmin na dofinansowanie zbiórki zużytych pojazdów.

Na witrynie internetowej: www.nfosigw.gov.pl umieszczone są szczegółowe informacje o warunkach i zasadach udzielania dotacji i pożyczek przeznaczonych na realizację programu recyklingu zużytych pojazdów w 2008 roku, zgodnie z ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków przeznaczania wpływów pochodzących z opłat w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz rozporządzeniami Ministra Środowiska. Na stronie internetowej Narodowego Funduszu podane są podstawy prawne dofinansowania recyklingu pojazdów, wzory obowiązujących dokumentów, formularze, instrukcje i objaśnienia, wzór wniosku o dopłatę dla przedsiębiorców, wzór wniosku o dofinansowanie dla gmin oraz szablony umów dla przedsiębiorstw i gmin.

Narodowy Fundusz podał również obowiązujące w 2008 roku terminy przekazania sprawozdania z działalności stacji demontażu pojazdów (do 15 lutego 2008 r.), przekazania do NFOŚiGW wniosków o udzielenie dopłat do stacji demontażu (do 31 marca 2008 r.), sporządzenia przez NFOŚiGW listy przedsiębiorców, którzy otrzymają dopłatę (do 30 kwietnia 2008 r.), przekazania dopłat dla przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu (do 30 czerwca 2008 r.). W ostatnim dniu marca 2008 r. mija termin przekazania do NFOŚiGW wniosków z gmin o udzielenie dofinansowania w zakresie zbiórki pojazdów. Dofinansowanie dla gmin NFOŚiGW przekaże do 30 czerwca 2008 r. Wnioski o dofinansowanie działań inwestycyjnych w zakresie recyklingu pojazdów można składać w ciągu całego roku.

Podstawą przyznania dofinansowania dla przedsiębiorców prowadzących stację demontażu oraz gmin w zakresie zbiórki zużytych pojazdów jest prawidłowo wypełniony wniosek, podpisany i przekazany do NFOŚiGW w terminie do 31 marca 2008 r. w formie tradycyjnej wraz z załącznikami dotyczącymi pomocy de minimis (w przypadku przedsiębiorstw). Przedsiębiorcy prowadzący stację demontażu są ponadto zobowiązani do złożenia rocznego sprawozdania z prowadzonej działalności do dnia 15 lutego 2008 r. w formie papierowej oraz elektronicznej.

Wpływy z tytułu opłat w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji – zgodnie z rozporządzeniami Rady Ministrów – Narodowy Fundusz przeznacza na:

1. w wysokości 50% zgromadzonych środków na finansowanie dopłat do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji

2. w wysokości 30% zgromadzonych środków na dofinansowanie działań inwestycyjnych w zakresie:

a) demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji,

b) gospodarowania odpadami powstałymi w wyniku demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji,

c) zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.

3. w wysokości 20% zgromadzonych środków na dofinansowanie gmin w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Dopłaty do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Finansowanie dopłat do demontażu pojazdów następuje w formie dotacji na podstawie wniosku o udzielenie dopłaty do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, którego wzór jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 maja 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przeznaczania wpływów pochodzących z opłat w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 88, poz. 588). Narodowy Fundusz przeznacza środki na dopłaty wyłącznie przedsiębiorcom prowadzącym stacje demontażu, którzy spełnili warunki określone w art. 410a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska w roku poprzedzającym złożenie wniosku o dopłatę oraz złożyli wniosek o dopłatę. Ponadto, przedsiębiorca starający się o dopłatę powinien:

· uzyskać wymagane poziomy odzysku i recyklingu, o których mowa w art. 28

ustawy z dnia z dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. Nr 25, poz. 202 z późn. zm.),

* · posiadać decyzje wymagane w związku z prowadzeniem stacji demontażu, · złożyć w terminie roczne sprawozdanie (do 15 lutego 2008 r.),
* · złożyć w terminie wniosek o dopłatę (do 31 marca 2008 r.),
*
· zapewnić zgodność wnioskowanej dopłaty z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Po złożeniu wniosku o dopłatę, przedsiębiorca prowadzący stację demontażu zostanie poproszony o przekazanie dodatkowych dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy z NFOŚiGW. Wysokość dopłaty dla przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu nie może przekroczyć 500 zł za jedną tonę pojazdów wycofanych z eksploatacji przyjętych do stacji demontażu.

Dofinansowanie działań inwestycyjnych

Narodowy Fundusz udziela dofinansowania działań inwestycyjnych, na podstawie umowy pożyczki zawartej z przedsiębiorcą zamierzającym podjąć działania inwestycyjne.
Udzielenie dofinansowania następuje po rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie działań inwestycyjnych inwestora. Wniosek, o dofinansowanie inwestycji, może być złożony w Narodowym Funduszu w ciągu całego roku. Narodowy Fundusz udziela pożyczki po udokumentowaniu pełnego pokrycia planowanych kosztów działań inwestycyjnych, z uwzględnieniem udziału wnioskowanego dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu.

Dofinansowanie gmin w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji

Dofinansowanie gmin następuje w formie dotacji na podstawie wniosku o udzielenie dofinansowania gminy w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków przeznaczania wpływów pochodzących z opłat w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U.06.108.739 z późn. zm.). Wniosek, przesyła się do Narodowego Funduszu, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, w którym zebrano porzucone pojazdy wycofane z eksploatacji. Po złożeniu wniosku o dofinansowanie, gmina może zostać poproszona o przekazanie dodatkowych dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy z NFOŚiGW. Dofinansowanie gmin następuje proporcjonalnie do ilości porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji zebranych i przekazanych przez gminy do stacji demontażu, wykazanych we wnioskach. Wysokość maksymalnej dopłaty przypadającej na jeden pojazd przekazany przez gminę do stacji demontażu wynosi 4 tys. złotych.

WIĘCEJ INFORMACJI:

Wydział Komunikacji Społecznej NFOŚiGW

ul. Konstruktorska 3 A; 02-673 WARSZAWA

tel. +48 22 45 90 100

E-mail: fundusz@nfosigw.gov.pl
fundusz@nfosigw.gov.pl

www.nfosigw.gov.pl

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo