Finansowanie inwestycji OZE

W ciągu ostatnich kilku lat widać w naszym kraju wzrost liczby inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Rośnie też wielkość nakładów na tego rodzaju przedsięwzięcia.


Według statystyk podawanych przez GUS w 2008 roku nakłady na środki trwałe przeznaczone na niekonwencjonalne źródła energii wyniosły blisko 180 mln zł, podczas gdy szacunkowe dane za rok ubiegły określają tę wielkość na ponad 215 mln zł. Blisko 60% tych środków pochodziło z zagranicy (wg danych za 2008 r.), a tu głównie z programów pomocowych UE. Istotną grupę stanowią też środki własne inwestorów.

Jednak znaczna część inwestycji wymaga finansowania wspieranego środkami pochodzącymi z sektora bankowego. Długoletnim uczestnikiem rynku finansowania odnawialnych źródeł energii jest Bank Ochrony Środowiska, który oferuje inwestorom zarówno kredyty komercyjne – oparte na warunkach rynkowych, jak i kredyty preferencyjne, charakteryzujące się korzystniejszym oprocentowaniem.

Kredyty preferencyjne udzielane są głównie w oparciu o umowy pomiędzy BOŚ Bankiem i Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Najczęściej dotyczą one projektów o skali lokalnej (kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły na biomasę), choć – w niektórych województwach – mogą być przeznaczone również na elektrownie wodne, wiatrowe czy biogazownie. W każdym z województw warunki kredytowania są inne, zróżnicowane, co do zakresu zadań, maksymalnej kwoty kredytu, długości okresu kredytowania, i oprocentowania.

BOŚ Bank udziela także kredytów na zadania, dla których inwestor uzyska dopłaty Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dopłaty przyznawane są zgodnie z programami ogłaszanymi przez NFOŚiGW. Dla finansowania przedsięwzięć proekologicznych, w tym również OZE, Bank podejmuje też współpracę z zagranicznymi instytucjami finansowymi. Przykładem może być linia kredytowa ze środków niemieckiego KfW, przeznaczona na inwestycje małych i średnich przedsiębiorstw.

O wadze inwestycji w OZE dla banków świadczy tworzenie produktów dedykowanych tym właśnie przedsięwzięciom. Środki przewidziane na wsparcie projektów związanych z wykorzystaniem OZE udzielane są w formie długoterminowych kredytów inwestycyjnych, z negocjowanym okresem kredytowania, zgodnie z potrzebami inwestora, wynikającymi m.in. z założeń biznes planu przedsięwzięcia.

Takim produktem BOŚ Banku jest „Kredyt z Dobrą Energią”. Klienci zwracający się do banku powinni być przygotowani do przedstawienia podstawowych danych o inwestorze (forma prawna, charakterystyka właścicielska), planowanej formule realizacji projektu i – przede wszystkim – o planowanym projekcie inwestycyjnym. Bank, zanim zaprezentuje ofertę finansowania, musi zapoznać się z parametrami ekonomicznymi przedsięwzięcia: przewidywanymi kosztami, planowaną strukturą finansowania. Bardzo istotne w przypadku każdego kredytu inwestycyjnego jest właściwe przygotowanie zadania od strony formalno-prawnej.

Wspieranie odnawialnych źródeł energii to dla BOŚ Banku nie tylko biznes. To także realizacja misji. Stąd angażowanie się w działania mające wagę społeczną, skupiające się na popularyzacji wiedzy i wymianie doświadczeń – jak chociażby II Międzynarodowy Kongres Energii Odnawialnej Green Power, którego jednym ze sponsorów i uczestników merytorycznych jest BOŚ Bank.

BOŚ Bank

Sektor OZE jest dla inwestorów kapitałowych jednym z najbardziej ryzykownych segmentów rynku inwestycyjnego. Wiele projektów OZE cechuje wysoki poziom innowacyjności, który powoduje dużą ostrożność zarówno banków komercyjnych jak i inwestorów. Wiele projektów tworzone jest także życzeniowo – ich założenia biznesowe są maksymalnie napięte i jakiekolwiek odstępstwo od pierwotnych założeń może spowodować upadek całego przedsięwzięcia.
Jednocześnie OZE to rynek, w którego potencjał i możliwość rozwoju głęboko wierzę. Rynek zmierza w dobrym kierunku i klimat do inwestowania poprawia się. Mam nadzieję, że zaowocuje to powstaniem wielu projektów, które sfinansujemy.
BOŚ EKO PROFIT

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo