Inwestycja Samorządowa – Budowa kotłowni na biopaliwa

Tok postępowania
Poprzez analizę naszych potrzeb energetycznych musimy mieć wiedzę i przekonanie o jakiej mocy kotłownię będziemy budować.

Przeprowadzamy ponadto bardzo dokładne rozpoznanie czy w najbliższej okolicy znajduje się wystarczająca ilość surowca na biopaliwo. Jeżeli nie i część zmuszeni jesteśmy przywozić analizujemy koszty przywozu. Musimy być pewni, że inwestycja nie będzie deficytowa. Przed podjęciem jednak jakichkolwiek prac sprawdzamy czy planowana inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy, na terenie której ma być zlokalizowana inwestycja. Jeżeli tak otrzymujemy stosowną decyzję z załączoną mapą a jeżeli nie to występujemy do Władz Gminy o uchwalenie przez Radę Gminy stosownej zmiany w zapisie miejscowego planu. Nie możemy tego przeoczyć. Jest to bardzo ważna sprawa ponieważ lokalizacja każdej inwestycji musi być zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego.

Następnie uzgadniamy przygotowane dokumenty ze swoim przełożonym, najlepiej z Kierownikiem Urzędu lub jego zastępcą ds. inwestycyjnych. Musimy mieć pełną akceptację naszego projektu przez całą Władzę Wykonawczą naszego Organu Samorządowego tzn. całe Kierownictwo Urzędu. Mając taką akceptację uzgadniamy temat inwestycji w Biurze Rady i wprowadzamy zagadnienie pod obrady odpowiedniej Komisji Rady czyli Organu Ustawodawczego każdego Samorządu.
Po zatwierdzeniu zadania przez Komisję inwestycja musi trafić pod obrady całej Rady Gminy.
Przedsięwzięcie zostaje na jej forum szczegółowo przedstawione przez Przewodniczącego Komisji, która wcześniej opiniowała i Kierownika Urzędu lub jego zastępcy ds. inwestycyjnych.

Po pozytywnym przegłosowaniu inwestycji przez Radę Gminy otrzymujemy w formie pisemnej Uchwałę Rady. Jest to najważniejszy dokument niezbędny do podejmowania dalszych prac.

Na tym etapie musimy mieć wiedzę ile będzie kosztowała cała inwestycja. Na wysokość jej kosztów mają wpływ : koszty przygotowania dokumentacji, koszty realizacji inwestycji, koszty zakupu terenu, jeżeli nie jest on własnością Gminy. Jest to bardzo ważna sprawa gdyż inwestować należy najlepiej na terenach własnych. Wszelkie dzierżawy mogą w przyszłości sprawiać nam przykre niespodzianki.

Otrzymując Uchwałę Rady Gminy zatwierdzającą budowę naszego zadania przystępujemy do dalszej pracy, a mianowicie:
Jesteśmy teraz w tym momencie, który zobowiązuje nas do uczestniczenia przy tworzeniu budżetu Gminy. Naszym zadaniem jest uzyskać jak najwięcej środków finansowych zapisanych w projekcie budżetu. Projekt musi być zaakceptowany przez wszystkie Komisje oraz uchwalony przez Radę Gminy. Otrzymujemy Uchwałę z Sesji budżetowej i dopiero wtedy wiemy jakie środki posiadamy a o ile musimy się starać w innych źródłach.

Musimy w tym momencie znać całkowite koszty inwestycji. Powie ktoś, że na tym etapie trudno mówić o całkowitych kosztach. Co do złotówki nie będziemy wiedzieli ale nas interesuje rząd wielkości a to każdy inżynier powinien umieć wyliczyć. Musimy mieć orientację, ponieważ będziemy występowali do różnych Instytucji i Funduszy a tam są niezbędne bardzo konkretne dane. W naszym przypadku chodzi o inwestycję proekologiczną a więc możliwości jest kilka. Możemy wystąpić z wnioskami do :

– Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
– Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na terenie którego Gmina się znajduje

Korzystamy także z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który z mocy prawa musi istnieć w każdej gminie. Występujemy także o środki unijne.
Na tym etapie ogłaszamy przetarg nieograniczony zgodnie z przepisami ustawy o Zamówieniach Publicznych na wykonawcę dokumentacji. Po wyłonieniu odpowiedniego Biura Projektów zlecamy wykonanie dokumentacji.
Dokumentacja powinna składać się z :

– planu realizacyjnego,
– założeń techniczno-ekonomicznych,
– projektu technicznego z kosztorysem inwestorskim oraz z tzw. kosztorysami „ ślepymi ”,
– zaleceń powykonawczych

Otrzymana dokumentacja musi spełniać wszelkie wymogi dotyczące projektów technicznych oraz musi być uzgodniona z Urzędami, Instytucjami oraz Przedsiębiorstwami, które z racji swojego profilu działania będą w pewien sposób zaangażowane w proces inwestycyjny. Z dokumentacji poza rozwiązaniami technicznymi musi również jednoznacznie wynikać własność terenu, zabezpieczenie dostaw komponentów do paliwa oraz całkowity koszt zadania tzn. Budowy kotłowni na biopaliwa.

Dalszy tok postępowania.

Ze Starostwa Powiatowego, Wydziału Nadzoru Budowlanego właściwego ze względu na lokalizację inwestycji uzyskujemy zatwierdzenie projektu technicznego i otrzymujemy w formie decyzji tzw. pozwolenie na budowę.
Dokumentacja powinna być uzgodniona z :

– Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym,
– Wydziałem Ochrony Środowiska odpowiedniego Urzędu Wojewódzkiego,
– Przedsiębiorstwami, które ze względu na swój profil działania będą uczestniczyły w procesie inwestycyjnym, są to np. Energetyka zawodowa ( dostawa energii elektrycznej ), Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ( dostawa wody, odbiór ścieków ), Spółki Wodne ( odprowadzanie wód deszczowych ), Zakład Gospodarki Odpadami ( odbiór nieczystości stałych ), Rejon Dróg ( włączenie drogi dojazdowej do ruchu ulicznego ), Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ( odbiór i zagospodarowanie nadmiaru wyprodukowanej energii cieplnej ).

Musimy jeszcze otrzymać z Gminy, na terenie której zlokalizowana jest inwestycja tzw. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedmiotowej inwestycji a z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa odpowiedniego Starostwa Powiatowego decyzję stwierdzającą w jakim stopniu inwestycja negatywnie wpłynie na środowisko.
Mając powyżej wyszczególnione decyzje, uzgodnienia, pełną i zatwierdzoną dokumentację, zabezpieczone środki finansowe odbieramy z Nadzoru Budowlanego właściwego Starostwa Powiatowego opieczętowany Dziennik Budowy.
Rozpoczynamy realizować inwestycję.

Musimy mieć świadomość, że dobrze realizowana inwestycja musi być zakończona w możliwie najkrótszym terminie.
Ogłaszamy przetarg nieograniczony na wykonastwo inwestycji. Po wyłonieniu Generalnego Wykonawcy przystępujemy do realizacji poszczególnych robót.
Podpisana przez organ Samorządowy umowa z Generalnym Wykonawcą Robót musi być bardzo szczegółowa. Musi zawierać wszystkie elementy, które nas jako Inwestora interesują obecnie i w przyszłości. Mając tak podpisaną umowę możemy spokojnie przyglądać się jej realizacji.

www.Ecoportal.com.pl, Paweł Wiśniewski

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo