Korzystna zaliczka zamiast kredytu

Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa wypłaca zaliczki na finansowanie siedmiu działań z PROW na lata 2007–2013.


To korzystne rozwiązanie ma za zadanie ułatwić jak największej liczbie rolników, przedsiębiorców i innych uprawnionych podmiotów korzystanie z takiej pomocy.

Dotychczasowe zasady przyznawania pomocy w ramach działań inwestycyjnych finansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zakładały, że przedsiębiorca rolny lub osoba uprawniona do uzyskania wsparcia, z którym zostanie zawarta umowa o przyznanie pomocy, musi wyłożyć własne środki finansowe na realizację danego przedsięwzięcia, a dopiero po jego realizacji i prawidłowym rozliczeniu otrzymuje zwrot części poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Jedynie w przypadku działań – osi 4 Leader – możliwe było skorzystanie z wyprzedzającego finansowania kosztów kwalifikowalnych operacji w wysokości nieprzekraczającej 20 proc. przyznanej kwoty pomocy.

Takie zasady utrudniały dostęp do wsparcia tym osobom, które nie mają wystarczająco dużo własnych środków finansowych na realizację zaplanowanych inwestycji. Dotychczas były one skazane na np. kredyty bankowe, których wysokie komercyjne oprocentowanie skutecznie odstraszało od zaciągnięcia takiego zobowiązania. ARiMR ze swej strony dokładała starań, aby pomagać inwestorom w realizacji ich planów, np. poprzez dopłacanie do oprocentowania kredytów udzielanych przez niektóre banki. Na taką współpracę z ARiMR zdecydowało się siedem central bankowych.

Niestety, nie wszystkie rodzaje inwestycji mogą być sfinansowane za pomocą preferencyjnie oprocentowanego kredytu i niektórzy rolnicy, aby móc skorzystać ze wsparcia w ramach PROW 2007–2013, musieli zaciągać dużo wyżej oprocentowane komercyjne kredyty. Teraz, dzięki zmianie regulacji prawnych w tym zakresie, tj. ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu UE przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej, która weszła w życie 10 maja br., beneficjenci mogą wystąpić z wnioskiem o wypłatę zaliczki, która pozwoli łatwiej sięgnąć po pieniądze z PROW 2007–2013, szczególnie w tych „uboższych” regionach Polski.

Zaliczkę z ARiMR będzie można otrzymać na realizację operacji w ramach następujących działań:

1. Modernizacja gospodarstw rolnych.
2. Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej.
3. Różnicowanie w kierunki działalności nierolniczej.
4. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.
5. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju: dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.
6. Wdrażanie projektów współpracy.
7. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.

Zaliczka dla beneficjentów na wymienione pierwsze cztery działania może wynieść nawet połowę wartości przyznanej przez ARiMR w latach 2009 oraz 2010. Zaliczka wypłacana beneficjentom w kolejnych latach nie może przekroczyć 20 proc. przyznanej pomocy.

Zaliczka przyznawana na działania opisane w pkt. 5. i 6. może pokryć nawet do 50 proc. przyznanej w latach 2009 oraz 2010 kwoty pomocy przypadającej na koszty kwalifikowalne realizacji operacji w części dotyczącej inwestycji. Zaliczka wypłacana beneficjentom w kolejnych latach nie może przekroczyć 20 proc. przyznanej kwoty pomocy przypadającej na koszty kwalifikowalne realizacji operacji w części dotyczącej inwestycji.

Na zaliczkę w wysokości do 20 proc. przyznanej pomocy związanej z kosztami bieżącymi mogą liczyć beneficjenci w ramach działania opisanego w pkt. 7.

Wypłata zaliczki podlega ustanowieniu gwarancji bankowej lub równoważnej gwarancji odpowiadającej 110 proc. kwoty zaliczki. Z zaliczek będą mogli skorzystać także beneficjenci, którzy złożyli wnioski o pomoc finansową z ww. działań w ramach naborów wniosków o przyznanie pomocy, które zostały przeprowadzone przed dniem wejścia w życie ww. ustawy, np. podczas ubiegłorocznych naborów wniosków. Beneficjenci, których wnioski o przyznanie pomocy przeszły pozytywną weryfikację, lecz nie zostały jeszcze z nimi zawarte umowy przyznania pomocy, jeżeli chcą skorzystać z zaliczki, muszą złożyć taki wniosek w terminie 30 dni od momentu podpisania umowy przyznania pomocy.

Beneficjenci, którzy przed wejściem nowych przepisów w życie podpisali z ARiMR lub samorządem województwa umowy przyznania pomocy w ramach wymienionych działań, musieli złożyć wniosek o wypłatę zaliczki w ciągu 30 dni liczonych od 10 maja 2010 r. czyli termin ten upłynął 8 czerwca br.

Oprac. GSM

źródło: Eurogospodarka

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo