Nowe akty prawne w gospodarce odpadami

Ministerstwo Środowiska przypomina – od 1 stycznia 2011 r. obowiązują rozporządzenia dotyczące ewidencji odpadów oraz zbiorczych zestawień danych o odpadach.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów będzie oddziaływać na posiadaczy odpadów i osoby je transportujące. Ma szerszy zakres niż dotychczas obowiązujące rozporządzenie z 14 lutego 2006 roku. Na wprowadzone zmiany wpłynęła ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (art. 16 ust.1).

Rozporządzenie wprowadza nową kartę ewidencji pojazdu wycofanego z eksploatacji, której wzór jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia. Ponadto uaktualnia wzory dokumentów stosowanych dotychczas na potrzeby ewidencji odpadów, (tj. wzór karty ewidencji odpadu, wzór karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych, wzór karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wzór karty przekazania odpadu).

Nowe dokumenty są przejrzyste i proste do wypełnienia. Wprowadzenie w/w wzorów ma również ułatwić wykonywanie obowiązków Inspekcji Ochrony Środowiska przeprowadzającej kontrolę przestrzegania przepisów gospodarki odpadami. Kontrola wytwarzających odpady oraz gospodarujących nimi pozytywnie wpłynie na porządkowanie kwestii związanych z gospodarką odpadami w Polsce i w efekcie poprawi stan środowiska naturalnego.

Od nowego roku obowiązuje także rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach. Należy jednak pamiętać, że zbiorcze zestawienia danych o odpadach za rok 2010 nadal sporządza się na podstawie dotychczasowych wzorów formularzy (znajdują się one w załącznikach do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych).

Zmiany w rozporządzeniu wynikają z konieczności uporządkowania danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania. Dodano do niego m.in. nowy dział „Zbiorcze zestawienie danych o obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych”. Ponadto nowością w rozporządzeniu jest wprowadzenie zmiany w sposobie podawania danych teleadresowych posiadacza odpadów i miejsca prowadzenia działalności. W części, która dotyczy decyzji dodano rubrykę „odbieranie odpadów”, co umożliwi wprowadzenie informacji o posiadaniu decyzji na odbieranie odpadów komunalnych podmiotom, które prowadzą działalność w tym zakresie.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo