Obowiązki mieszkańców i ich odpady

 
Każdy właściciel gospodarstwa, nieruchomości zobowiązany jest nie tylko do odpowiedniego składowania odpadów komunalnych, ale też do wyznaczenia odpowiednich miejsc na składowanie, oraz do odprowadzania nieczystości ciekłych do kanalizacji sanitarnej.

Obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi na terenach nieruchomości ciąży na ich właścicielach, poprzez:

  • wyznaczenie miejsc do gromadzenia odpadów oraz wyposażenie nieruchomości w zestaw pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych, umożliwiających ich segregację (obowiązek dotyczący pojemników można przekazać umową na przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne);

  • prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości;

  • korzystanie z usług, w zakresie odbioru odpadów komunalnych na podstawie zawartej pisemnej umowy z podmiotem posiadającym zezwolenia na prowadzenie tego rodzaju działalności;

  • utrzymywanie pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym oraz porządku w miejscu ich ustawienia.

Nieczystości ciekłe

  • Właściciele nieruchomości zobowiązani są do odprowadzania nieczystości ciekłych do kanalizacji sanitarnej lub, jeżeli brak sieci kanalizacji sanitarnej, do szczelnego zbiornika bezodpływowego lub do przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych.

  • Właściciele nieruchomości zabudowanych, wyposażonych w szczelne zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia nieczystości ciekłych, zobowiązani są na własny koszt do przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej w terminie nie dłuższym niż jeden rok, licząc od dnia jej wybudowania i przekazania do eksploatacji. Warunki techniczne wykonania i odbioru przyłącza wymagają uzgodnień z eksploatatorem sieci kanalizacji sanitarnej.

  • Właściciele nieruchomości są zobowiązani do opróżniania zbiorników bezodpływowych na podstawie zawartej pisemnej umowy z podmiotem posiadającym zezwolenia na prowadzenie tego rodzaju działalności.

Odpady stałe i nieczystości ciekłe

  • Właściciele nieruchomości są zobowiązani do przechowywania – za okres ostatnich 3 lat – dowodów płacenia oraz umowy dot. usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych, w celu okazania wymienionych dokumentów instytucjom kontrolnym, posiadającym uprawnienia do przeprowadzania kontroli.

  • Właściciele nieruchomości mają obowiązek pozbywać się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z częstotliwością określoną w regulaminach dla danego terenu administracyjnego.

 

Ecoportal.com.pl

 

Zobacz też

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo