Odbiór odpadów od osób prywatnych i firm – jaka jest różnica?

Odpady, które wytwarzają osoby prywatne i firmy, pomimo iż czasami wyglądają tak samo, różnią się jednak zasadniczo. Podczas gdy odpady komunalne są traktowane podobnie (chociaż niekoniecznie tak samo), w przypadku gruzu lub odpadów poremontowych różnica jest zasadnicza. Co na ten temat mówi prawo, jaka jest procedura i koszty w obu przypadkach?

Odbiór odpadów komunalnych od osób prywatnych i firm

Odbiór odpadów komunalnych jest regulowany Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która przypisuje obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi gminom. Mogą realizować odbiór odpadów od mieszkańców samodzielnie, lub podpisać umowę z prywatną firmą. Jednolite stawki za wywóz odpadów są ustalane na poziomie całej gminy i obowiązują wszystkich mieszkańców, którzy rozliczają się z gminą: samodzielnie, lub za pośrednictwem spółdzielni.

W przypadku firm sprawa wygląda nieco inaczej. Jako tzw. nieruchomości niezamieszkałe firmy mają obowiązek podpisać indywidualną umowę na odbiór odpadów ze swojego terenu, niekoniecznie z firmą, która realizuje obowiązki wywozu dla mieszkańców. Wyjątkiem od tej reguły może być sytuacja, gdy radni podejmą uchwałę o objęciu gminnym systemem gospodarowania odpadami również nieruchomości niezamieszkałe. Wówczas przedsiębiorstwo musi dostosować się do wymogów prawa miejscowego, chyba że w przeciągu 60 dni od daty ogłoszenia uchwały „wypisze się” z tego systemu.

Odpady w firmie…

O odpadach innych, niż komunalne mówi ustawa o odpadach. Wszystkie śmieci, które zostały wytworzone w wyniku działalności firmy (za wyjątkiem opisanych wyżej odpadów komunalnych, wynikających z potrzeb bytowych pracownika), muszą być posegregowane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie katalogu odpadów i zostać przekazane firmie posiadającej stosowną decyzję urzędową na odbiór odpadów. Potwierdzeniem jest wygenerowanie karty przekazania odpadu, w specjalnym systemie informatycznym BDO. Koszty gospodarowania odpadami w firmach z roku na rok rosną, a reguluje je tzw. wolny rynek, uzależniony od ciągłych zmian w prawie.

Odpady w domu.

Po stronie osób prywatnych leży obowiązek segregowania odpadów do przygotowanych pojemników, lub – w zależności od  gminy – wystawiania w odpowiednim terminie, lub zgłaszania konieczności odbioru odpadów wielkogabarytowych. W przypadku remontu mieszkańcy zgłaszają potrzebę wywozu gruzu i odpłatnie (lub w przyznanym przez gminę, darmowym limicie) otrzymują big-baga lub kontener na odpady poremontowe. Jedynym rozliczeniem jest tu faktura, a koszty ustalane są na poziomie gminy, lub zgodnie z cennikiem firmy wywożącej. Obowiązek ewidencjonowania w BDO odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych spada na firmę, która z ramienia gminy odbiera śmieci od mieszkańców.

Podsumowanie

Odbiór odpadów powstających w wyniku działalności osób prywatnych leży po stronie gminy. Ma ona obowiązek zorganizowania sieci zbiórki odpadów segregowanych, ale również odbioru komunalnych, zgodnie z cennikiem określonym w uchwałach. Firma, odbierająca w imieniu gminy odpady, ewidencjonuje je i rozlicza w sprawozdaniach.

Firmy prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek samodzielnego realizowania wszystkich tych czynności. Odbiór, za wyjątkiem odpadów komunalnych, odbywa się za potwierdzeniem w karcie przekazania odpadu w systemie BDO, a koszty ustalane są na zasadzie wolnorynkowej.

Artykuł sponsorowany

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo