Projekt „Człowiek, środowisko, integracja”

W latach 2008-2010 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego będzie realizowany projekt pn. "Człowiek, środowisko, integracja", finansowany przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), skierowany do placówek oświatowych.

Realizację projektu Gmina Miasta Toruń powierzyła Toruńskiemu Stowarzyszeniu Ekologicznemu „Tilia”. Oficjalna inauguracja projektu z udziałem regionalnych i lokalnych władz oraz dyrektorów i nauczycieli ze szkół z województwa kujawsko-pomorskiego odbędzie się 26 marca o godzinie 12.00 w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego.

Cel projektu

Celem projektu jest promowanie i wprowadzenie w życie zasad zrównoważonego rozwoju wśród społeczeństwa oraz poprawa poziomu edukacji ekologicznej poprzez tworzenie sieci nauczania i szkoleń w województwie kujawsko-pomorskim dla nauczycieli i uczniów na lata 2008-2010. Cele projektu pn. „Człowiek, środowisko, integracja” będą zachowane po jego okresie finansowania, tj. po roku 2010.

Opis projektu

Gmina Miasta Toruń we współpracy z Toruńskim Stowarzyszeniem Ekologicznym „Tilia” zaprojektowała poszerzenie działalności w zakresie edukacji przyrodniczo – ekologicznej na teren województwa kujawsko – pomorskiego. W porozumieniu ze starostwami i gminami woj. kuj–pom. zostanie stworzona sieć "zielonych" szkół służąca podniesieniu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży. Projekt ma za zadanie podnieść świadomość uczestników na rzecz racjonalnego korzystania ze środowiska i zasobów przyrodniczych wrażliwych na działalność człowieka, ma uczulić na piękno i kruchość przyrody oraz uzmysłowić młodym ludziom ich znaczenie w środowisku społecznym i przyrodniczym, ma sprzyjać ochronie zdrowia. Przedsięwzięcie ma służyć społeczeństwu poprzez organizacje zajęć, warsztatów, imprez, kampanii, konkursów.

Edukacja będzie się odbywać zarówno w bazie w Szkole Leśnej na Barbarce, jak i w poszczególnych gminach i szkołach województwa kujawsko – pomorskiego koordynowana przez przeszkolonych nauczycieli. Koordynatorzy będą otrzymywali materiały informacyjne i promocyjne. Istotnym jest stworzenie sieci na rzecz poprawy komunikacji, wymiany poglądów oraz zdobycia gotowych wzorów i materiałów promocyjnych. Wymiana informacji będzie możliwa również dzięki forum na stronie internetowej Szkoły Leśnej na Barbarce. Program umożliwia dostęp do oferty wszystkich beneficjentów bez względu na status społeczny i światopogląd. Zaplanowano, że z zajęć zorganizowanych skorzysta 16 tyś. uczniów, a w programie sieci „zielonych” szkół weźmie udział co najmniej 250 placówek z województwa kujawsko – pomorskiego.

Realizacja projektu jest zgodna z polityką rządową i regionalną w zakresie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz z celem priorytetu 2.2 Mechanizmu Finansowego EOG – promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami. Miejscem koordynowania i administrowania projektem znajduje się na terenie Osady Leśnej Barbarka, które po całkowitej modernizacji stanowić będzie centrum edukacji ekologicznej i zaplecze turystyczne regionu.

Działania na lata 2008-31.03.2010

Projekt zakłada uczestnictwo w zaplanowanych przedsięwzięciach w latach 2008-2010 na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce lub na terenie placówki oświatowej. Koordynatorom szkolnym zainteresowanym wybranym działaniem będą przesyłane materiały informacyjne i promocyjne zgodnie z harmonogramem działań. Koordynator szkolny wybiera przynajmniej trzy działania, przy czym udział w różnych zajęciach przyrodniczo-ekologicznych traktowany będzie każdorazowo jako odrębne działanie. Oferta jest bezpłatna.

Koordynator projektu ma do wyboru następujące przedsięwzięcia:

  • zajęcia przyrodniczo-ekologiczne oferowane przez Szkołę Leśna na Barbarce /tematy do wyboru z oferty Szkoły Leśnej na Barbarce/,
  • program edukacyjny połączony z pobytami 2-,3- dniowymi oferowanymi w Bazie Noclegowej na Barbarce – jeden pobyt w roku kalendarzowym (noclegi, śniadania i zajęcia edukacyjne bezpłatne),
  • „Posadź drzewo dla przyszłych pokoleń“,
  • „Światowy Dzień Ochrony Środowiska“,
  • „Żyjmy zdrowo na sportowo“ – rajd rowerowy,
  • „Żyjmy zdrowo na sportowo“ – bieg przełajowy,
  • „Żyjmy zdrowo na sportowo“ – bieg narciarski,
  • „Sprzątanie świata“,
  • „Grzybobranie na polanie“,
  • Konkurs na komiks „Historie Leśne“.

Finansowanie projektu

Koszt opisywanego projektu wyniesie 444 667 euro na lata 2008-2010. Źródła finansowania: dotacja z Mechanizmu Finansowego EOG – 85% – 377 967 euro. Środki własne Gminy Miasta Toruń – 15% – 66 700 euro. Dotacja z Mechanizmu Finansowego EOG w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych zasadniczo wpływa na efektywność projektu. Realizacja projektu przyczynia się do zrównoważonego rozwoju w aspekcie środowiskowym, społecznym oraz w zakresie dobrego zarządzania i realizacji programu poprzez współpracę jednostek samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowej.

Magdalena Gomułka

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo