Recykling AGD i RTV – kalendarium nowych obowiązków

Od początku 2008 roku w życie zostały wprowadzone nowe przepisy odnośnie recyclingu ADG i RTV.

Od 1 stycznia 2008 obowiązują przepisy dotyczące opłaty produktowej.

Wprowadzający będzie musi osiągnąć odpowiednie poziomy odzysku i recyklingu.

* Dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu ujętego w grupach 1 i 10 załącznika nr 1 do ustawy:

1. odzysk – 80 proc. masy
2. recykling części składowych, materiałów i substancji pochodzących z zużytego sprzętu – 75 proc. masy

* Dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu ujętego w grupach 3 i 4 załącznika nr 1:

1. odzysk – 75 proc. masy zużytego sprzętu
2. recykling części składowych, materiałów i substancji pochodzących z zużytego sprzętu – 65proc. masy

* Dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu ujętego w grupach 2, 5-7 i 9 załącznika nr 1 do ustawy:

1. odzysk – 70 proc. masy zużytego sprzętu
2. recykling części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytego sprzętu – 50 proc. masy

* Dla zużytych gazowych lamp wyładowczych – 80 proc. recyklingu.

Za masę zużytego sprzętu uznaje się masę zużytych wyrobów zebranych i przekazanych do wpisanego do rejestru zakładu przetwarzania.

Do masy odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi wlicza się masę części składowych pochodzących ze zużytego sprzętu przekazanych do ponownego użycia.

Do odzysku zalicza się procesy oznaczone jako R1 – R9 w załączniku nr 5 do ustawy o odpadach.

Natomiast do recyklingu zalicza się procesy odzysku oznaczone jako R2 – R9 w załączniku nr 5 do ustawy o odpadach. Z wykonanych obowiązków trzeba się rozliczać do końca roku kalendarzowego. Jeżeli przedsiębiorca nie osiągnie odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu, to zapłaci opłatę produktową (pierwszy raz za 2008 r.), do 31 marca 2009 r.

Należną opłatę produktową oblicza się jako iloczyn stawki opłaty produktowej i różnicy pomiędzy wymaganym a osiągniętym poziomem odpowiednio odzysku albo recyklingu zużytego sprzętu.

Obowiązek obliczenia opłaty produktowej powstaje na koniec roku kalendarzowego.

Opłatę należy wpłacić do 31 marca na rachunek wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Jeżeli łączna wysokość opłaty za daną grupę sprzętu nie przekracza 50 zł, wówczas należnej opłaty nie wpłaca się. Nie zwalania to jednak z obowiązków sprawozdawczych.

Brak opłaty lub opłata niższa od należnej skutkuje decyzją administracyjną wydaną przez GIOŚ określającą wysokość tej opłaty. W razie jej niewykonania określana jest dodatkowa opłata produktowa w wysokości 50 proc. opłaty należnej.

Wprowadzający sprzęt dla gospodarstw domowych

Zgodnie z ustawą wprowadzający sprzęt dla gospodarstw domowych musi zapewnić zbieranie zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, jeżeli ten sprzęt powstał ze sprzętu wprowadzonego na terytorium kraju (art. 28) w odpowiedniej ilości:
1) po 13 sierpnia 2005 r. obowiązek dotyczy wprowadzającego sprzęt w stosunku do sprzętu, który został przez niego wprowadzony;
2) do 13 sierpnia 2005 r. obowiązek dotyczy wprowadzającego sprzęt tej samej grupy określonej w załączniku nr 1 do ustawy, proporcjonalnie do jego udziału w masie wprowadzonego sprzętu.

Kiedy? Jakie sprawozdanie?
Do 31 marca każdego roku następującego po roku którego opłata dotyczy. Roczne sprawozdanie z informacją o wysokości należnej opłaty produktowej, odrębnie dla poszczególnych rodzajów sprzętu (zgodne z załącznikiem nr 1 do ustawy

Od 1 stycznia 2009

Do masy odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi dodatkowo wliczać się będzie masę zużytego sprzętu przekazanego do ponownego użycia. Wymagać to będzie ujęcie wartości tej masy w dodatkowej ewidencji i sprawozdaniach tworzonych przez wprowadzającego.

Źródło: gartija.pl

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo