Recykling opon i tworzyw sztucznych

W rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach recykling – to taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii.

Recykling surowcowy jest procesem przetwarzania materiałów i wyrobów odpadowych do postaci surowców, z których te materiały i wyroby zostały wytworzone.
Proces ten obejmuje wysokotemperaturowy rozkład organicznych materiałów odpadowych na proste związki chemiczne. Przykładem takiego recyklingu jest recykling tworzyw sztucznych do postaci gazu złożonego z tlenku węgla CO i wodoru H2, który jest z kolei surowcem wykorzystywanym do produkcji pierwotnych tworzyw sztucznych.

Podczas próby zdefiniowania hasła: tworzywa sztuczne recykling można napotkać szereg definicji; oto niektóre z nich:

Recykling chemiczny – obejmuje procesy, w których zużyte materiały odpadowe, przetwarzane są do materiałów o innych właściwościach fizyko – chemicznych, np.:
1. wytwarzanie materiałów termoizolacyjnych ze stłuczki szklanej,
2. wytwarzanie olejów opałowych z tworzyw sztucznych,
3. wytwarzanie materiału termoizolacyjnego z makulatury,
4. wytwarzanie gazu energetycznego ze zużytych opon, itd.

Odzysk to szerokie pojęcie, które zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku O odpadach obejmuje wszelkie działania nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzysku z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania.

Odzysk obejmuje również recykling energetyczny, zwany też odzyskiem energii. Jest to proces, w którym odzyskuje się w części energię zużytą na wytworzenie wyrobów i towarów, usuniętych po zużyciu na wysypisko, w tym także odpadów opakowaniowych.

Recykling energetyczny obejmuje nie tylko spalanie odpadów, lecz także wytwarzanie z odpadów paliw stałych, ciekłych i gazowych oraz przetwarzanie ich na materiały termoizolacyjne – czyli recykling chemiczny.
Przykładem może być makulatura, która w różny sposób uczestniczy w obiegu materiałowo-energetycznym. Spalanie makulatury – to recykling energetyczny. Z kolei materiał termoizolacyjny wytworzony z makulatury (patrz recykling chemiczny) można wykorzystać do ocieplania budynków i zaoszczędzić w związku z tym znaczne ilości energii – to również jest recykling energetyczny. Podobnie można zdefiniować energetyczny recykling stłuczki szklanej.

Recykling energetyczny można prowadzić dla każdej grupy materiałowej odpadów osobno. Wymaga on wtedy selektywnej zbiórki, segregacji i selekcji odpadów opakowaniowych. W zależności od rodzaju odpadów i użytej technologii można otrzymać paliwo stałe, ciekłe lub gazowe.
Współpraca Zakładów Małej Energetyki wytwarzających "energię środowiskową" w procesie recyklingu energetycznego odpadów (ERO) z lokalnymi zakładami energetycznymi, powinna być poszerzona o współpracę z lokalnymi źródłami surowców, jakimi są systemy selektywnej zbiórki w gminach.

Istnieje również recykling organiczny, który rozumie się przez obróbkę tlenową, w tym kompostowanie, lub beztlenową odpadów, które ulegają rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku której powstaje materia organiczna lub metan.

www.ekochem.com

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo