Systemy wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce

29 maja 2014 roku w Katowicach odbyło się seminarium: „Systemy wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce: sytuacja prawna, aspekty praktyczne, obrót prawami majątkowymi”. W wydarzeniu brali udział przedstawiciele firm m.in. zajmujących się fotowoltaiką, energetyką wiatrową oraz biogazową.

Liczną grupę stanowili również odbiorcy przemysłowi. Bardzo dziękujemy za przybycie reprezentantom „świata nauki” oraz stowarzyszeń i fundacji związanych z tematyką OZE.

Wykład inauguracyjny na temat przyszłości energetyki odnawialnej w Polsce wygłosił dr inż. Andrzej Ksiądz z Politechniki Śląskiej. Po wprowadzeniu gdzie Pan dr. przedstawił problemy światowej energetyki trwała dyskusja na temat potencjału i wykorzystania krajowych źródeł energii odnawialnej.
W Polsce 86% energii pochodzi z węgla, 5% z biopaliw i odpadów, 4% z gazu ziemnego, 2% z energetyki wodnej, 2% z energetyki wiatrowej, słonecznej i geotermalnej oraz 1% z ropy naftowej, dla porównania w Unii Europejskiej struktura produkcji energii odnawialnej rozkłada się następująco: 28% energia jądrowa, 27% węgiel, 21% gaz ziemny, 10% energetyka wodna, 7% energetyka słoneczna, wiatrowa oraz geotermalna, 5% biopaliwa i odpady oraz 2% ropa naftowa.
Tak więc jak widzimy polska energetyka oparta jest na węglu i nie ma się co łudzić, w najbliższych latach dużo się nie zmieni w powyższej materii.
Jeśli chodzi o krajowy udział nośników energii odnawialnej w łącznym pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych w 2012 roku, to wygląda to następująco: 42% współspalanie, 29% elektrownie wiatrowe, 13% elektrownie na biomasę, 13% elektrownie wodne oraz 3% elektrownie na biogaz. W 2013 roku widzimy już znaczącą różnicę, ponieważ głównym nośnikiem energii odnawialnej była energetyka wiatrowa, a współspalanie znacząco zmalało. 49% energetyka wiatrowa, 20% współspalanie, 20% energetyka wodna, 6% energetyka biogazowa i 5% elektrownie na biomasę.

W dalszej części wykładu Pan doktor Andrzej Ksiądz skupił się na produktywności różnych typów elektrowni a także na mikro i małych instalacjach OZE w Polsce, gdzie największą część stanowią kolektory słoneczne i małe kotły na biomasę. Duży potencjał tkwi w biogazowniach rolniczych i w instalacjach PV, gdzie obecnie ich udział w rynku energetyki prosumenckiej jest niewielki.
W podsumowaniu Pan dr. podkreślił, że stopień eksploatacji potencjału teoretycznego OZE będzie przede wszystkim zależał od polityki państwa i rzeczywistego wsparcia dla energetyki odnawialnej.

Kolejną prelekcję wygłosił Pan Daniel Borsucki, Dyrektor Zespołu Zarządzania Mediami w Katowickim Holdingu Węglowym, który na wstępie odniósł się do wykładu Pana dr. Andrzeja Księdza i przedstawił swoją opinię na temat rozwoju energetyki odnawialnej. Według Pana Daniela Borsuckiego energetyka odnawialna powinna się rozwijać ale w zrównoważonym tempie ze względu na energetykę węglową, która pozostanie w Polsce dominująca. Zaznaczył też, że gospodarka niemiecka spala trzy razy więcej węgla niż nasza i emituje więcej co2 na mieszkańca niż Polska. Po tym niezwykle ciekawym wstępie przyszedł czas na regulacje odnośnie przemysłu energochłonnego.
Na początek przedstawiony został katalog branż objętych możliwością przystąpienia do odbiorców przemysłowych, następnie Pan Borsucki, który był po spotkaniu z przedstawicielem Komisji Europejskiej poruszył bardzo ciekawą kwestię, a mianowicie sprawę ulg dla przemysłu energochłonnego, nad którymi nadal pracuje Komisja. Okazało się że sprawa ulg ze świadectw zielonych, a więc z energii odnawialnej powinna być załatwiona jeszcze podczas pracy obecnej kadencji Komisji Europejskiej czyli do 31 października 2014 roku. Jeśli chodzi o świadectwa kogeneracyjne, a więc żółte i czerwone, to tą kwestią ma zająć się już nowa kadencja Komisji.

Kolejną prelekcję wygłosił Pan Jakub Wujkowski z Kancelarii Kaczor Klimczyk Pucher Wypiór, który mówił o obecnych a także proponowanych regulacji odnośnie systemu wsparcia wytwarzania energetyki z OZE w Polsce. Najważniejszymi elementami składowymi obecnego systemu wsparcia OZE są: świadectwa pochodzenia, obowiązek zakupu energii elektrycznej z OZE, a także rozwój energetyki prosumenckiej. Świadectwa pochodzenia potwierdzają wytworzenie energii elektrycznej z OZE, są wydawane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się wytwarzaniem energii elektrycznej z OZE, składany za pośrednictwem operatora systemu elektroenergetycznego w terminie 45 dni od dnia zakończenia okresu wytworzenia danej ilości energii elektrycznej objętej tym wnioskiem.
Sprzedawca z urzędu jest obowiązany do zakupu energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej znajdującej się na terenie obejmującym obszar działania tego sprzedawcy, oferowanej przez przedsiębiorstwo energetyczne, które uzyskało koncesję na jej wytwarzanie.

Niezwykle burzliwą dyskusję wywołało omawianie proponowanych regulacji odnośnie wsparcia energetyki odnawialnej. Pan Jakub Wujkowski szczegółowo przedstawił proponowane regulacje w najnowszym projekcie ustawy OZE. Jedną z głównych nowości będzie system aukcji, dotychczas niestosowany w Polsce. Do najważniejszych elementów tego systemu należy zaliczyć: pełną transparentność procesu aukcyjnego, fazę prekwalifikacji projektów, umożliwienie powstania rozproszonych źródeł energii poprzez wprowadzenie aukcji dedykowanych instalacjom do 1 MWe. Aukcje będą przeprowadzane co najmniej raz w roku. Informacje dotyczące aukcji ogłasza, organizuje i przeprowadza Prezes URE. Aukcje przeprowadzane będą oddzielnie dla instalacji o mocy do 1MWe oraz od 1MWe wzwyż. Planowany termin wejścia w życie rozdziału 4 ustawy o OZE – druga połowa 2016r.

Wystąpienie na temat handlu prawami majątkowymi na rynku giełdowym było dziełem Pani Katarzyny Wosz z Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. Przedstawiła ona wszystkie aspekty handlu na TGE. Warunki uczestnictwa handlu na TGE: podpisanie umowy z domem maklerskim, uzyskanie członkostwa w Rejestrze Świadectw Pochodzenia oraz udzielenie pełnomocnictwa dla domu maklerskiego do działania na Towarowej Giełdzie Energii S.A.

Kolejnym wykładowcą był Pan Marcin Wasa, Członek Zarządu Solartech Invest S.A., który mówił o dokumentacji, projektowaniu i eksploatacji instalacji fotowoltaicznych mikro, małych i dużych. Firmę Solartech Invest S.A. tworzą ludzie którzy byli wykonawcami pierwszej w Polsce elektrowni słonecznej o mocy 1MW. Obecnie w Polsce, moce zainstalowane w PV to około 3,767 MW, z czego wpiętych do sieci ok. 1,3-1,5 MW. W kolejnej części prezentacji, Pan Marcin Wasa dokładnie przedstawił typy instalacji PV, a więc instalacji on-grid i off-grid, instalacje dachowe i na gruncie oraz mikroinstalacje.

Ostatnią prelekcją seminarium było wystąpienie Pani Magdaleny Tuszyńskiej z firmy METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze. Tematem było doradztwo gospodarcze, inwestycyjne, finansowe i środowiskowe odnośnie ekoinwestycji. Pani Magdalena na przykładach omówiła możliwe formy współpracy w zakresie inwestycji w energetykę wiatrową, biogazową czy instalacje kogeneracyjne.

Raz jeszcze dziękujemy wszystkim gościom przybyłym na seminarium: „Systemy wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce: sytuacja prawna, aspekty praktyczne, obrót prawami majątkowymi”. Szczególne podziękowania kierujemy do partnerów, patronów honorowych oraz patronów medialnych seminarium.

Już teraz zapraszamy na kolejne wydarzenia organizowane przez Eco Energy Trade.

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo