Szczyt klimatyczny w Warszawie

W dniach 11-22 listopada na Stadionie Narodowym i w Pałacu Kultury i Nauki odbędzie się 19. Konferencja ONZ ds. Zmian Klimatu (Conference of Parties – COP). Od 11 listopada do pierwszego dnia COP 20 w Ameryce Łacińskiej prezydentem procesu klimatycznego będzie minister środowiska Marcin Korolec

COP jest najwyższym organem konwencji UNFCCC (Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu), która została podpisana 9 maja 1992 r. w Rio de Janeiro. Traktat określa założenia międzynarodowej współpracy dotyczącej ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (mitygacji) odpowiedzialnych za zjawisko globalnego ocieplenia, mających swoje źródło w działalności człowieka. Dotychczas Konwencję ratyfikowało 195 stron (194 państwa oraz Unia Europejska). Polska ratyfikowała Konwencję w czerwcu 1994 r.

Najważniejszym, prawnie wiążącym instrumentem Konwencji jest Protokół z Kioto, który został podpisany 11 grudnia 1997 r., a wszedł w życie w lutym 2005 r. Na jego mocy państwa rozwinięte, w tym kraje będące w procesie transformacji do gospodarki rynkowej, zobowiązały się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o przynajmniej 5% w stosunku do roku 1990. Państwa rozwijające się nie zostały zobowiązane do ograniczenia emisji. Protokół z Kioto nie obejmuje największych emitentów gazów cieplarnianych, takich jak Stany Zjednoczone czy Chiny.

Polska już po raz drugi jest gospodarzem Konferencji Stron UNFCCC. Po raz pierwszy miało to miejsce w roku 2008 w Poznaniu, gdzie odbył się COP14.
 
Polska prezydencja stawia sobie za cel:
– wzmocnienie globalnego procesu wielostronnego w zakresie negocjacji klimatycznych, w zgodności z zasadami przejrzystości, i zapewnienie pełnego udziału wszystkich Stron, z poszanowaniem procedur prawnych i uwzględnieniem różnorodności interesów i opinii reprezentowanych przez Strony Konwencji.
– skonkretyzowanie mapy dojścia do globalnego porozumienia w 2015 r.
– skuteczne wdrażanie poprzednich decyzji COP z Cancun (COP16), Durbanu (COP17) oraz z Doha (COP18), ponieważ m.in. pełna implementacja już podjętych decyzji jest podstawą do budowania nowego porozumienia. Umożliwi ona także odbudowanie wiary społeczeństw w efektywność procesu poprzez pokazanie jego konkretnych rezultatów.
– zapoczątkowanie dialogu i zaangażowania na linii: miasto – biznes – politycy – reprezentanci społeczeństwa obywatelskiego, aby zharmonizować komunikację o zmianach klimatu i działania zmierzające w kierunku adaptacji i mitygacji.

Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć na stronie http://www.cop19.gov.pl/

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo