Sztuka na ścianach z odzysku

http://www.e-budownictwo.pl/artykuly/artykuly_duze/xixw_d.jpg Wnêtrze domu by było kompletne i mieszkało siê w nim z radością, potrzebuje czegoś, co je ożywi, co nada mu charakter.

     .   Upcykling- odzysk na lepsze

Obrazy wspó³czesnych polskich artystów s± w³a¶nie takim wyrazem osobowo¶ci mieszkañców domu. Postaramy siê doradziæ Pañstwu, jak stylowo udekoro- waæ salon, pokój go¶cinny lub sypialniê, tak by to, co na ¶cianach wspó³gra³o z tym, co w duszy.

Cynamonowa herbatka – czyli czas na przerwê!
W zaciszu pracowni artysta Grzegorz Ptak tworzy prawdziwe cudeñka, za pomoc± których wprawia ogl±daj±cego w romantyczny nastrój. Obrazy artysty s± tak¿e nasycone ciep³em i dobroci± anio³ów pod postaci± kobiet troszcz±cych siê o ludzi. Obrazy te pozwalaj± nam na chwilkê zapomnienia. Przenosz± nas przy malutkiej fili¿ance herbatki w ¶wiat spokoju, mi³o¶ci, dobra i rado¶ci czerpanej z najdrobniejszych szczegó³ów. Pokój udekorowany w ten sposób to oaza ciszy i równowagi, o któr± w krzykliwej codzienno¶ci coraz  trudniej.

   

Zapach letniego poranka – czyli kwiaty przez ca³y rok
Obrazy Ryszarda Tyszkiewicza przenosz± nas w XIX wiek. To ¶wiat stylowych, pieczo³owicie uk³adanych bukietów, ma³ych miejskich targowisk, snuj±cych siê wolno po szerokich ulicach bryczek i spacerowiczów. Ten styl wprowadza do salonu b±d¼ sypialni wytworn± klasykê. Podnosi presti¿ wnêtrza, uszlachetnia je. Obrazy te s± charakterystyczne dla osób zdecydowanych, poszukuj±cych wyrazu dla swoich fascynacji piêknem w poetyckiej formie. Wnêtrze z tak dobranymi obrazami nie mo¿e zostaæ niezauwa¿one. Cisza i spokój maluj±ce siê w tych nastrojowych kompozycjach pozwalaj± zapomnieæ o ulicznych korkach, smogu i bezdusznych przydro¿nych reklamach. £agodz± emocje i codzienne napiêcia, oczyszczaj±c jak deszcz spadaj±cy na wybrukowan± dziewiêtnastowieczn± miejsk± uliczkê.

  

Pasja bycia kobiet± – czyli taniec zmys³ów
Obrazy Renaty Domagalskiej s± ¶wietnie rozpoznawalne, przejrzyste i czyste w swej formie. Dziêki ¶mia³ym poci±gniêciom pêdzla i wszechobecnym kontrastom artystce uda³o siê wywo³aæ wra¿enie ruchu, z³apanego w sid³a "u³amka sekundy". We wnêtrzach Pañstwa domów stworz± dynamiczn± atmosferê przemian, wskrzesz± ¼ród³o wewnêtrznej energii, nadadz± zdecydowanego klimatu. Kobiety ukazane na nich ¿yj± pasj±. S± zdecydowane, pewne swej drogi. piêkne. Jest te¿ co¶, co mo¿na by nazwaæ dr¿eniem chwili. To zaklêty w obrazie moment przed  finaln± kulminacj±, wyzwoleniem – eksplozj± mocy. Magia ta z pewno¶ci± rozleje siê z p³ócien na ca³e mieszkanie i jego mieszkañców, nadaj±c wnêtrzu wyra¼nie zarysowany, dynamiczny charakter.

   

Wszystkie przedstawione Obrazy mo¿na nabyæ w Galerii TouchOfArt.eu

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo