Utrzymanie czystości w przestrzeni miejskiej

Obowiązek utrzymania przestrzeni miejskiej w czystości spoczywa na władzach gmin.
Od tego, jak gmina wywiąże się ze swojego obowiązku, zależy nie tylko estetyka będących pod jej opieką miejsc, ale przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców.

Konieczne jest systematyczne opróżnianie ulicznych koszy, sprzątanie ulic i chodników oraz likwidacja dzikich wysypisk śmieci. Zaniechanie tych czynności mogłoby doprowadzić do zagrożenia epidemiologicznego lub katastrofalnego w skutkach zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Z kolei nieodśnieżone ulice mogłyby stać się przyczyną wypadków drogowych. Szczegółowy zakres działań, jakie powinna podejmować gmina w zakresie czystości, określa stosowna ustawa.

Ustawa „śmieciowa”

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr152, poz. 897), zwana ustawą śmieciową, określa zadania i obowiązki gminy w zakresie czystości ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z selektywnym zbieraniem odpadów. Tym samym ustawodawca podkreślił istotne znaczenie segregacji śmieci i recyklingu, wykazując odgórną dbałość o ochronę środowiska naturalnego. Lawinowo rosnąca ilość odpadów komunalnych i przemysłowych spowodowała, że zasadny stał się ich odzysk do ponownej eksploatacji.

Dostrzeżono w śmieciach tym samym nie tylko kłopotliwy problem, ale cenny surowiec wtórny.  Temu zadaniu ma służyć między innymi wprowadzenie pojemników do segregacji odpadów. Celem ustawy było także ukrócenie procederu wyrzucania śmieci w niedozwolonych miejscach poprzez objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości obowiązkiem zbierania odpadów (źródło: sejm.gov.pl )

Przepisy w praktyce

Aby przestrzeń miejska była czysta, gminy muszą przede wszystkim wybrać podmiot odpowiedzialny za prace porządkowe lub wydzielić osobną jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za te działania.

Utrzymaniu czystości sprzyja:

– odpowiednia ilość koszy ulicznych, ich systematyczne opróżnianie i dezynfekowanie, a w przypadku zniszczonych i wyeksploatowanych —wymiana na nowe;

– systematyczne oczyszczanie chodników, jezdni, placów oraz pasów zieleni;

– dbałość o przejścia podziemne, ich sprzątanie i deratyzacja;

– likwidacja dzikich wysypisk śmieci;

– usuwanie zwłok zwierzęcych i ich odpowiednia utylizacja;

– w sezonie zimowym utrzymanie ulic oraz chodników w stanie niezagrażającym bezpieczeństwu drogowemu.

Ponadto gminy muszą zapewnić możliwość selektywnego zbierania śmieci poprzez zapewnienie pojemników do segregacji odpadów. Podstawowy podział przewiduje następujące frakcje:

– papier,

– metal,

– tworzywa sztuczne,

– szkło,

– opakowania wielomateriałowe,

– odpady biodegradowalne, w tym opakowania ulegające biodegradacji.

Od momentu wejścia w życie ustawy wiele podmiotów specjalizujących się w produkcji pojemników na odpady komunalne, kosze i podobny asortyment, jak np. Skatom Sp. z o.o., odnotowało większe zainteresowanie zestawami do segregacji odpadów dla terenów miejskich i gminnych oraz prywatnych posesji.

Dzięki odpowiedniemu podejściu do kwestii utrzymania czystości w mieście zyskuje środowisko naturalne. Zmniejsza się ryzyko zanieczyszczeń, a tym samym zwiększa bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców.

 

eco

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo