W Wołominie i Kobyłce funkcjonuje już nowoczesny system kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z założonym planem wszystkie prace związane z budową nowej infrastruktury kanalizacyjnej w ramach Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka” zostały zakończone.

Mieszkańcy podłączają swoje nieruchomości do nowo wybudowanej sieci.

Cztery miesiące temu w Wołominie i Kobyłce oddano do użytku jedną z najnowocześniejszych sieci w regionie. Podczas dwóch lat intensywnych robót w ulicach i drogach w obydwu gminach wybudowano łącznie około 180 km przewodów sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej. Mieszkańcy mogą już zlikwidować zagrażające środowisku naturalnemu szamba i użytkować wodę bezpiecznie dla otaczającej przyrody. W ten sposób zrealizowano główny cel Projektu Grupowego – zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska w aglomeracji Wołomin-Kobyłka.

Projekt stanowi jedną z największych inwestycji na Mazowszu współfinansowanych z Funduszu Spójności. To gigantyczne wyzywanie finansowe i logistyczne dla dwóch niewielkich gmin które jednocząc swoje wysiłki podjęły się realizacji wspólnego zadania polegającego na budowie nowoczesnej infrastruktury kanalizacyjnej oraz gruntownej modernizacji wspólnej Oczyszczalni Ścieków „KRYM”. Aktualny koszt realizacji Projektu przekracza 54 mln Euro.

Zakończono najtrudniejszy etap realizacji Projektu Grupowego, który wymagał wielkiego zaangażowania zarówno ze strony wykonawców, jak i lokalnej społeczności. Prace budowlane prowadzono na 156 ulicach Miasta i Gminy Wołomin oraz na 245 ulicach Kobyłki. Roboty na ulicach Kobyłki ruszyły w sierpniu 2007 roku, a w Wołominie – w październiku 2007 roku.

Przy budowie sieci i rozbudowie oczyszczalni ścieków na terenie Wołomina i Kobyłki zaangażowano łącznie 22 specjalistyczne firmy. Oprócz prac budowlanych, wykonawcy zapewniali obsługę geodezyjną i geologiczną oraz odtworzenie nawierzchni po przeprowadzonych pracach. Wykonano przy tym wiele niezbędnych projektów i ekspertyz. W okresie najbardziej natężonych prac na terenie Wołomina pracowało łącznie około 270 pracowników, a na terenie Kobyłki – około 120 pracowników.

Do robót sieciowych użyto nowoczesnego sprzętu budowlanego – ładowarki, zagęszczarki, koparki, koparko-ładowarki, samochody samowyładowcze, szalunki, zestawy odwadniające wykopy (igło szpilki), sondy badające wykonanie zagęszczenia gruntu, maszyny do wykonania przewiertów sterowanych i przecisków, sprzęt do odtwarzania nawierzchni asfaltowej.

W Wołominie wybudowano: 12 nowych przepompowni ścieków, kolektor F (około 1,8 km kanalizacji sanitarnej), sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości około 37,4 km, blisko 5,8 km przewodów tłocznych, kolektory deszczowe o długości około 20,8 km, blisko 0,3 km przewodów tłocznych kanalizacji deszczowej, 4 separatory, 3 osadniki, zbiornik retencyjny z pompownią oraz około 2,4 km sieci wodociągowej.

W Kobyłce pracuje 47 nowo wybudowanych przepompowni oraz funkcjonuje niemal 108 km nowej sieci kanalizacji (w tym kanalizacja sanitarna grawitacyjna – 81 468 m i kanalizacja sanitarna tłoczna – 26 294 m), do której dostęp umożliwia ponad 2 214 sztuk nowych przyłączy kanalizacyjnych. Pomiędzy przepompowniami działa bezprzewodowa łączność GSM wraz z monitoringiem i ochroną tworząc nowoczesny system zarządzania siecią.

Trwające jeszcze prace na terenie Oczyszczalni Ścieków „KRYM”, związane z rozbudową i modernizacją tego obiektu, nie blokują możliwości podłączania posesji do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej. Obecnie zdecydowana większość mieszkańców miasta Wołomin ma już techniczną i formalno-prawną możliwość przyłączania się do unijnej kanalizacji i wodociągów. Dobiegają końca prace związane z zaprojektowaniem i wybudowaniem odgałęzień na terenach wiejskich gminy Wołomin.

Dział Technicznym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie udziela zainteresowanym mieszkańcom szczegółowych informacji dotyczących możliwości przyłączenia nieruchomości do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie gminy Wołomin. W Kobyłce wszyscy mieszkańcy, którzy posiadają wybudowane przykanaliki, mogą składać wnioski o podłączenie budynku do nowej kanalizacji miejskiej. Wydano już ponad 800 warunków technicznych na przyłączenia nieruchomości.

Dzięki sprawnej koordynacji i właściwemu zarządzaniu Projektem Grupowym, wszystkie zadania projektowe zostały wykonane zgodnie z planowanym harmonogramem. Zakończenie Projektu Grupowego przewidziano na dzień 31 grudnia 2010 roku. Do tego czasu zostanie opracowany raport końcowy zawierający rozliczenie całego przedsięwzięcia.

Źródło: informacja prasowa

www.ecoportal.com.pl

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo