Ważna wiadomość dla mikroprzedsiębiorców

Można dokonywać zmian w złożonych wnioskach i podpisanych umowach o przyznanie pomocy. Znowelizowane przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi rozporządzenie o warunkach i trybie przyznawania oraz wypłaty pomocy w ramach działania

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” finansowanego z PROW 2007 – 2013, umożliwia dokonywanie zmian w już złożonych dokumentach o przyznanie takiego wsparcia.

Skorzystać z tego mogą osoby, które złożyły wnioski o przyznanie pomocy w ramach dwóch działań wspieranych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, tj.:
· działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”;
· działania 413_312 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Wprowadzanie zmian w złożonych wnioskach

Wprowadzone korzystne udogodnienia polegają na tym, że osoby, które złożyły wnioski o wsparcie w ramach naboru z ww. działań i nie podpisały jeszcze z ARiMR umowy o przyznanie pomocy, mogą wprowadzić jedną zmianę w złożonych dokumentach. Znowelizowane rozporządzenie daje możliwość dokonania takiej poprawki w zakresie planu finansowego lub zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, jeżeli dokonana korekta nie spowoduje zmiany celu operacji oraz nie zwiększy kwoty pomocy wskazanej we wniosku.

Wprowadzanie zmian w podpisanych umowach

Osoby, które do 5 kwietnia 2011 r. (włącznie) podpisały już z ARiMR umowy przyznania pomocy na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, mogą dokonać w nich zmian. Jedna z nich umożliwia beneficjentowi wystąpienie do ARiMR o zmianę w sposobie liczenia pięcioletniego okresu w którym jest on zobowiązany do osiągnięcia i zachowania celu operacji, umożliwienia przeprowadzania kontroli związanych z przyznaną pomocą czy też informowania Agencji o okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wykonanie umowy.

Według nowych przepisów, beneficjent może zwrócić się do ARiMR o to, aby ten pięcioletni okres był liczony od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, a nie od dnia dokonania płatności ostatecznej, jak to obowiązywało do tej pory.

Taką prośbę może również złożyć do ARiMR w przypadku zmiany terminu przestrzegania ograniczeń lub warunków w zakresie przenoszenia prawa własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji lub sposobu ich wykorzystywania, a także rodzaju i czasu trwania wykonywanej działalności związanej z przyznaną pomocą i miejsca zarejestrowania oraz lokalizacji siedziby lub oddziału mikroprzedsiębiorstwa, które taką pomoc otrzymało. Natomiast 5 lat dotyczących obowiązku przechowywania dokumentacji związanej ze zrealizowaną operacją, liczy się od dnia dokonania przez Agencję płatności ostatecznej.

Każdy beneficjent, który otrzymał pomoc na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw zobowiązany jest do utrzymania nowoutworzonych miejsc pracy przez dwa lata, które liczone są od dnia dokonania przez Agencje płatności ostatecznej.

Kolejną zmianą wynikającą ze znowelizowanego rozporządzenia MRiRW jest wydłużenie z 14 do 45 dni czasu na złożenie we właściwym Oddziale Regionalnym ARiMR prośby o przywrócenie terminu weryfikacji wniosku o płatność.

Aby móc skorzystać z wymienionych możliwości zmiany umowy, należy przygotować wniosek o aneks. Dokument ten trzeba złożyć w tym oddziale regionalnym ARiMR, w którym zawarto umowę przyznania pomocy, najpóźniej 6 miesięcy przed upływem 5-letniego okresu zrealizowania przez ARiMR płatności (ust. 3 § 25 rozporządzenia MRiRW z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Dz. U. Nr 139, poz. 883 z późn. zm.).

 

Departament Komunikacji Społecznej

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo